RA Nuland 35 Elders verleende akten (1716-1724)

Rechterlijk Archief  Nuland 41 (1684-1693) Allerhande Akten.         Versie 1.0

Blz 1

Inhoudsopgave per folio

Een vest  van Jan Jan Bastiaans op 8 maart 1684                              folio 1

Schultbrief van Aert Louwrense op 27 maart                                       folio 2

Schultbrief Matijs Jansen op 7 juli                                                    folio 3

Een vest van Heer Heijmerick van Heesch op Notaris

Verweij op 26 juli                                                                             folio 4

Idem op Cornelis Gans op 26 juli                                                     folio 5

Een vest op Elske weduwe Matijs van Grinsven op 26 juli              folio 6

Een vest van Heijmerick van Heesch op Tonis Handericx 26 juli    folio 7

Een vest van Geerlingh Arts de Boij op 11 oktober                         folio 8

Vest van Jacobus Emonts                                                                 folio 9

Vest van Jan Peter Vleugels                                                              folio 10

Quitantie registratie                                                                          folio 11

Vest van Jan Willem Marcelissen                                                      folio 12

Vest van Jan Rijcken                                                                        folio 13

Vest van Cuneva dochter Matijs Peters                                            folio 14

Vest van Meester Gerrlof van Geffen                                               folio 15

Schultbrtief van de kinderen Jan Jansen                                           folio 16

Vest van Jan Gurts aan Udo                                                             folio 17

Vest van Wouter Adriaens                                                                folio 18

Vest van Anthonis Hendricx aent Hoogh                                         folio 19

Vest van Derck soone Aert Marcelissen                                            folio 20

Belening van Dilis Huijbertts                                                            folio 21

Vest van Marcelis Willemse                                                              folio 22

Vest van Willem willems van Boeckel                                                          folio 23

Vest van Jacobus de Bree                                                                  folio 24

Schulrbrief van Johan van der Steen                                                 folio 25

Vest van de weduwe Jan Roelofs van Gerwen                                             folio 26

Vest van Jan Jansen van der Ven                                                      folio 27

Vest van Heer Nicolaus van der Cappelle                                         folio 28

Schultbrief van Tonis Handrics                                                        folio 29

Schultbrief van Jan Hendrick Melten en Peter Rijcken                    folio 30

Schultbrief van Jan Jansen van der Ven                                            folio 31

Vest van Geertjen Geridt Jacobs van Grinsven                                folio 32

Vest van Eijmbert Daniels                                                                folio 33

Opdracht van een rente van Heer Jacob Emonts , drost van

Hilvarenbeek                                                                                    folio 34

Vest van Willem Willems van Boeckel                                                         folio 35

Vest van Dilis Huijpers                                                                     folio 36

Vest van de Heer Bernaart Croon                                                     folio 37

 

Blz 3 dd 8 maart 1684             cooppenningen 204-0-0, 40e penn:5-2-0

Compareren Jan Jan Bastiaens en Wouter Joppen als momboiren over de onmondige en onbejaerde kinderen van wijlen Adriaan Jansen van Schijndel en Handerske zaliger, volgens authorisatie dd 8 maart 1684 , i.v.m. een camp hooi of weiland, groot 3 mergen, gelegen onder Nuland in de Nuien ( nieuwen) Camp tussen zuid en noord waarts de genoemde onmondigen en Franck Janssen van der Reijt  tot Schijndel westwaarts, nu verkocht aan Frans Jansen Doreleijer wonend te Schijndel, uit te weghen via een weijcampke aan de westzijde van de genoemde camp tot op het gemeijne Vinckel.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, J. van der Steen, secretaris.

 

Blz 4 dd  27 maart 1684

Compareren Aert Laureijsse van Boxtel en Jan Dircx van Heesch, momboiren over de kinderen van wijlen Jan Laureijnsse van Boxtel gehuwd met Merike Dircx. Er is sprake van een obligatie van 100 gulden a 5% aan Jan Hendrik Sijmens terug te betalen op 13 maart 1684 (?). Momboiren verklaren betaald te hebben aan Lambert Frensse van Boxtel een obligatie van 40 gulden, aangekomen bij deling van zijn ouders, verder een obligatie van 63-0-0 aan Floris Gijsberts

Tekenen: Jan Jansen van de Ven en Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

Bijgeschreven: Sijmon Hendricx als erfgenaam van Jan Hendrick Sijmens verklaart dat de Schuld is voldaan, 29.8.1710. (handtekening Sijmon Hendricx.)

 

Blz 6 dd 7 juli 1684

Compareert Matijs Jansen van Creijl en Simon Dircxs hebben gelooft aan  Handerske, weduwe Jan Handricx Sijmons, fl 200 gulden a 5%, op 7 juni 1685 te betalen.

Tekent: Jan Jansen van der Ven, Marcelis Willems, J. van der Steen.

 

Blz 7 dd 26 juli 1684

Compareert Lambert Lamberts, Jan Lamberts, Aert van de Water gehuwd met Altijen Peters en Peter Roelofs gehuwd met Handerske Dirck Handricx, alleen uit Wychen in het Rijk van Nijmwegen, als naaste vrienden en erfgenamen van Heer Heijmerick van Heesch, pastoor, toen hij leefde, voor zichzelf en als mede in naam van hunne mede erfgenamen zich sterk makende mits desen als evicteuren, verkopen aan Udo Melchior Verweij, …., wonend te Den Bosch, 6 mergen hooiland gelegen te langs overt Nuland, oostwaarts het Capitel van St Jan, westwaarts Jan Hendrik Melten c.s., strekkende van de Etteringsgraaf tot op de gemene Hoefdijck, toebehoort hebbende aan de Kerk van Nuland, waarvan Udo Melchior Verweij de coop tegens de reghten en de vonnissen van de schepenen van Nuland tot behoeve van genoemde evicteuren genomen heeft. Dd 25 maart 1684, onderhoud van 36 voeten Kepkensdonkdijk tot het genoemde land gehorende beneden aan, te weten naast de Groote Brugh.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambert Frensse ( =Laurense) van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 9 dd 26 juli 1684

Compareert Lambert Lamberts, Jan Lamberts, Aert van de Water gehuwd met Altijen Peters en Peter Roelofs gehuwd met Handerske Dirck Handricx, alleen uit Wychen in het Rijk van Nijmwegen, als naaste vrienden en erfgenamen van Heer Heijmerick van Heesch, pastoor, toen hij leefde, voor zichzelf en als mede in naam van hunne mede erfgenamen zich sterk makende mits desen als evicteuren, verkopen aan Heer Cornelis Gans van:

– 6 hont hooiland te Nuland, tussen erfenisse Peter Jacobs van Grisnven c.s. oostwaarts, westwaarts de erfegnamen Antonis Jansen in Vinckel, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de Hoefdijck,

– twee mergen hooiland gelegen te langs overt Nuland, tussen erfenisse Jan Jansen aent Hoogh oostwaarts, Peter Jacobs voornoemt c.s. westwaarts, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de gemene Hoefdijck,

– 8 hont hooiland ter plaatse overt Nuland gelegen tussen erfenisse Jan Anthonisse oostwaarts, het convent van de Fraters westwaarts, strekkende met de ene einde van de Etteringsgraaf tot op den Hoefdijck,

– 8 hont weiland, gelegen in de Couwaterse Camp, genoemd de Schaapenkamp, tussen erve het Coudewaterse land aan beide zijden gelegen, strekkende van de Nulandse straat tot op de Etteringsgraaf,

– een mergen weilands opt Groot Hoogh, tussen erve de H. Geest te Den Bosch oostwaarts, Erve Dirck Jan Dircx westwaarts, strekkende van de Nulandse straat tot op de Etteringsgraaf,

– 4 hont weiland gelegen als voor, tussen erve Claas Dircx c.s. oostwaarts, Erve van de Fraters westwaarts, strekkende van de Nulandse straat tot op de Etteringsgraaf, zoals het gehoort heeft de Kerk van Nuland, waarvan Udo Melchior Verweij de coop tegens de reghten en de vonnissen van de schepenen van Nuland tot behoeve van genoemde evicteuren genomen heeft. Dd 25 maart 1684, onderhoud van 54 voeten Kepkensdonkdijk.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambert Frensse van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 12 dd 26 juli 1684

Compareert Lambert Lamberts, Jan Lamberts, Aert van de Water gehuwd met Altijen Peters en Peter Roelofs gehuwd met Handerske Dirck Handricx, alleen uit Wychen in het Rijk van Nijmwegen, als naaste vrienden en erfgenamen van Heer Heijmerick van Heesch, pastoor, toen hij leefde, voor zichzelf en als mede in naam van hunne mede erfgenamen zich sterk makende mits desen als evicteuren, verkopen aan Geridt ( doorgestreept Matijs)  van Grinsven wonend binnen de parochie van Rosmalen, een camp weilands groot 3 mergen gelegen te Nuland, genaamd Kerken kooikamp, gelegen tussen erfenisse Baetken weduwe Adriaan Gurt Kuijpers oostwaarts, Elsken weduwe Geridt van Lieth (?)  westwaarts, strekkende van de Nulandse straat tot de Hoogenwegh, toebehoort hebbende de Kerk van Nuland, waarvan Udoi Melchior Verweij de Koop tegens de richter en vonnisse van heren schepenen van Nuland, tot behoeve van de evicteuren genomen en verkregen heeft, volgens de verkoop dd 25 maart 1684, onderhoud van 22 voeten kepkensdonkdijk te weten in hondert voeten aent Suijdeneind naast den Osserwiel, verder te vergelden een chijns van 0-17-0 te betalen aan de Boonisfant (?)  te Den Bosch.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambert Frensse van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 14 dd 26 juli 1684

Compareert Lambert Lamberts, Jan Lamberts, Aert van de Water gehuwd met Altijen Peters en Peter Roelofs gehuwd met Handerske Dirck Handricx, alleen uit Wychen in het Rijk van Nijmwegen, als naaste vrienden en erfgenamen van Heer Heijmerick van Heesch, pastoor, toen hij leefde, voor zichzelf en als mede in naam van hunne mede erfgenamen zich sterk makende mits desen als evicteuren, verkopen aan Anthony Hendricx aent Hoogh wonend te Nuland:

– 8 hont weiland gelegen in de Wintmolenbergh convent Kamp c.s. oostwaarts, westwaarts het genoemde Convent, strekkende van de Erve van de Heer van Nuland, tot op de Nulandse straat, toebehoorde hebbende de Kerk van Nuland, waarvan Udo Melchior Verweij de coop tegens rechter en met vonnisse van de schepenen van Nuland, ten behoeve van genoemde evicteuren genomen heeft. Volgens de verkoop dd 25 maart 1684,

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambert Frensse van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 16 dd 11 oktober 1684               geen 40e penn. verschuldigd.

Compareert Geerlingh Aertse de Booij schoolmeester te Geffen, in een derde deel in een land met met Willem Willems van Boekel onder Nuland genaamd “de Donck”, neffens de Goorsteegh oostwaarts, Jan Jansen van der Ven, westwaarts, strekkende met het ene eind van het Convent van de Tolbrugh zuidwaarts tot op de erve van Michiel Bouwens en Jacob Evert van Ravesteijn noordwaarts, welke genoemde 1/3 deel van 14 hont heeft de Booij verkregen in coop van de erfgenamen van Willem Jansen van Boeckel, verweckt bij Heijmeriken Jansen sijne huisvrouw, en nu verkocht aan Marcelis Willems, waaruit de vergelden 1/3 deel in 8 gulden jaarlijks aan de weduwe Jan Tielemans.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Sebastiaan Jansen van Roij.

 

Blz 17 dd 4 november 1684             cooppenningen 75 gulden, 40e penn: 1-17-8

Compareert Jacob Emeijnts, wonend te Den Bosch en clerck op het comptoir van de Heer van Deursen, i.v.m.

–       een huis, hoff en aangelegen land, groot 1 hont, gelegen genoemd omtrent de Nulandse Kerck, tussen erfenisse de Armen van Nuland oostwaarts, Anthonis Driessen van der Horst westwaarts, strekkende van de Nulandse straat tot op de erven van de Armen voornoemd.

–       Het derde deel in 4 hont land gelegen voor opt Nuland, tussen erfenisse erfgenamen van Adriaen Meussen tot Geffen oostwaarts, westwaarts de Armen tot Geffen, strekkende met het ene einde van de Etteringsgraaf tot op het Weteringske, welk land Jacob Emonts in koop verkreeg van de Heer Johan van Zutphen als evicteur van de goederen van de erfgenamen van Adriaan Peeters van der Goor, zoals blijkt uit schepenbrief van Den Bosch.

Nu verkocht aan Willem Driessen van der Horst, voor zijn 3 kinderen verwekt bij Anneken dochter Leendert Rutten zijne gewesene huisvrouw, met naam Peter, Jan en Andries. Hieruit te vergelden 6 gulden jaarlijks aan Rentmeester Lintworm en onderhoud van de zeedijck die bij het land gehoort.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

 

Blz 19 dd 28 juli 1684     geen 40e penning verschuldigd.

Compareren Jan Peter Vlueghgeuls/ Vleugels gehuwd met Aleken dochter Bastiaan Jansen van Rooij, i.v.m. de gerechte helft in 3 lopens land gelegen te Nuland beneffens het gemeijne steegsken bovennaast, de erfgenamen Roover Klaessen benedennaast, met de andere einde van de genoemde gemeijne steegsken tot op de erve van de erfgenamen van Eijmbert Dirck Luijken land, in haar huwelijk aangekomen via coop van Adriaen van Bommel, nu verkocht aan Antonius Roevers wonend te Den Bosch, waaruit te vergelden een sester rogge aan het kantoor van de Heer van Deursen, met 4,5 stuijver chijns aan e Heer van Deursen. Afgaan van tocht van Aleke op erfegenamen van roever Klaessen wordt ook geregeld.

Tekenen: G. Croon, Bastiaan Jansen van Roij, Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

 

Blz 21 dd 24 augustus 1684

Quitantie wordt geprothocolleert: Ik ondergetekende bekenne ontvangen te hebben 5 gulden, gestaan op de Lotdijck (?) op Kepkensdonck, tegenwoordig aangaande Peeter Peters en Jan Udo Jansen.

Tekenen: J. van der Steen, secr.

 

Blz 22 dd 20 september 1684

Jan Willem Marcelissen uit kracht van vonnis van de schepenen van Nuland, dd 19 juli 1684, i.v.m. 4 hont weiland gelegen opt Groot Hoogh, beneffens erve Dirck Jan Dericx oostwaarts, de erfgenamen van Peeter Jacobs van Grinsven westwaarts, strekkende van de Nulandse straat zuidwaarts tot op de Hogenwegh met de andere kant, zijnde leenroerig aan de Heer van Avestijn tot Dinther, eertijts gecompeteerd Geridt Willems van Rooij, nu verkocht aan Willem soone Geridt Willems van Rooij, te onderhouden 4 voeten Kepkensdonkdijck.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambert Frensse van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 24 dd 19 november 1684      cooppenningen 138-0-0, 40e penn: 3-9-0

Compareert Jan Rijcken weduwnaar van Lijneke dochter Jan Jansen van Schijndel, geauthoriseerd door drost en schepenen, Dirck Rijck, mitsgaders Wouter Jan Woonders, weduwenaar van Eijcken Rijcken, Peter Peters van de Sande als man en momboir van Meeriecken Rijcken, Goijaert Rijcken, alle kinderen en erfgenamen van Rijck Jansen en Heijlke sijne huisvrouw, betreffende 1/6 deel in huis met 5 vatsaet land gelegen te Nuland beneffens erve Handerick van Mill oostwaarts, en westwaarts Handerske weduwe Jan Handrick Sijmons, strekkende met het ene einde van de erve Anneke Weduwe Jan Roelofs van de Pol noordwaarts tot op het Gemeijn Heijke zuidwaarts, aangekomen van hunne ouders, nu verkocht aan Peter Rijcken hun broer, waaruit te vergelden 5/6 deel in 5 vat rogge, en ..gulden en 11 stuijvers aan de Heer van Deursen, verder 5/6 deel in 5-0-0 aan de erfgenamen van de Heer van Affvoorde, te Den Bosch. Tot slot 2 duijten gebuerchijns.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

 

Blz 26 dd 12 december 1684                cooppenningen 148-0-0, 40e penning: 3-14-0

Compareert Quneva, dochter van Matijs Peters van Vlijmen, weduwe van wijlen Geridt Adriaens, wonend in de parochie te Rosmalen, geassisteerd met Rutger Mattijssen van Vlijmen, haar broer en gekozen momboir, na afgaan van tocht, betreffend 8 hont hooiland, gelegen te Nuland, ter plaatse voor en midden opt Nuland, beneffens erve ….Handerick van Mil c.s. bovennaast, Heer van Nuland benedennaast, strekkende met het ene einde van de Etteringsgraaf tot op de Achterste Poldergraaf, geauthoriseerd door drost en schepenen dd vandaag, nu verkocht aan Marcelis Willems, schepen alhier. Onderhoud 8 voeten Kepkensdonkdijk.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Sebastiaan Jansen van Roij, J. van der Steen, secr.

 

Blz 29 dd 17 februari 1685                                            cooppenningen 60-0-0, 40e penn: 1-2-8

Geerlingh Aertse de Booij, schoolmeester te Geffen i.v.m. een mergen hooiland, leenroerig tot Dinther, gelegen achter opt Nuland, tussen erve Willem Jansen van Boeckel bovennaast, Jan Peter Jan Hendericx wonend tot Heesch benedennaast, strekkende van de erve van Cornelis Handericx van Creijl, tot op den Hoefdijck, het land werd verkregen volgens de oude …brief dd 21 juli 1677 voor Heren Schepenen van Den Bosch, van de erfgenamen Willem Jansen van Boeckel verwekt bij Lijske Jansen sijne huisvrouw, nu verkocht aan Frans Aertse van Osch

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

 

Blz 30 dd 10 maart 1685       doorgestreepte acte

Anthonis Hendricx aent Hoogh en Jan Handerick Melten voor zichzelf en uit kracht van procuratie van drost en schepenen van Nuland, dd 10 maart 1685, luidende: Schepenen aurthoriseren Anthonis Hendricx aent Hoogh en Jan Hendrick Melten om geld te lenen te Den Bosch of elders voor de tijd van 1 jaar, een som van 1600 gulden. En te zullen betalen aan Jan, Nicolaas, Aleke, en Handerick, kinderen en erfgenamen van Jan Hendrick  aent Hoogh een som van 1200-0-0,  a 4%.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van de Ven, Lambert Frensse van Bocxtel, J van der Steen, secr.

In marge: kinderen en erfgenamen van Jan jansen aent Hoogh verklaren betaald te zijn, dd 10 december 1686, tekenen Handrick Jan, G. Croon, Jan Jansen van de Ven, Sebastiaan Jansen van Roij, J van der Steen.

 

Blz 33 dd 13 april 1685      cooppeningen 145-0-0, 40e penn: 3-12-8

Compareren Jan Guerts van Uden en Jacobus Louwerensen, momboiren over Heijmericken en Marije, oud bejaerde dochteren van Heijmerick Gurtsen gehuwd met Merike Louwerensen, in hun leven egtelieden, geauthoriseerd door drost en schepenen, op dato van vandaag, betreft

–       een huisinghe met 3 lopens en 20 roeijen land gelegen aant Schotsheuvel, beneffens erve Simon Handericx bovennaast, gemeijne straat benedennaast, strekkende met de ene einde van de erve Bastiaan Wouters tot op het Schotsheuvel.

–       2/3 deel, naast Emont Wouters die ook 1/3 deel heeft, in 2 stukken teulland groot 3 vatsaet gelegen als voor beneffens erve Jacob Frensse bovennaast, Sijmen Handrricx benedennaast, strekkende met het ene einde van de erve Bastiaan Wouters tot op het Schotsheuvel.

Nu verkocht aan drossaard Gerard Croon. Waaruit te vergelden een malder rogge aan de armen van Nuland, verder 1-1-0 aan de Heer van Deursen, 0-14-0 aan de broederschap van het St Antonius Gilde van Nuland.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambart Frensse van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 36 dd 23 april 1685                     cooppenningen 163-0-0, 40e penning: 4-1-8

Compareren: Wouter Adriaan Colen, Jan Hendrick Melten man en momboir van Peerken Adriaan Colen, Jacob Jansen van Gogh, man en momboir van Grietken Adriaan Colen. Vanwege:

–       7 hont hooi en weiland gelegen te Nuland opt Hoogh en te langs overt Nuland, beneffens erve Jan Jansen van der Ven c.s bovennaast, de Kerk van Geffen c.s. benedennaast, strekkende met het ene einde van de Hoogen Wegh, tot op de Hoefdijck

–       2 hont hooiland, gelegen voor opt Nuland, beneffens Wouter Adriaan Colen bovennaast, Anthonis Handericx aent Hoogh benedennaast, strekkende met het ene einde van de Etteringsgraaf tot op de Roompotsche Weteringh.

Nu verkocht aan Willemke Claesse. Te onderhouden 9 voeten Zeedijck.

Tekenen: G. Croon, Lambart Frensse van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 38 dd 25 juli 1685                   cooppenningen 460-0-0, 40e penn: 11-10-0

Compareren Antonis Hendricx aent Hooh voor 1/4, Jan Hendrik Melten man en momboir van Peerken Adriaan Wouter Colen voor 1/4, Claas,  Jan, Handrick en Aleke gehuwd met Tomas Antonis Maes ieder voor 1/8, de laatste 4 als kinderen en erfgenamen van Jan Handricx aent Hoog. Betreft de verkoop van een Bosch of Houtvelt gelegen te Nuland aan de Wolfsdijck, beneffens erve Willem van Boeckelen, Art Jansen van Dijck c.s bovennaast, Heer van Nuland benedennaast, strekkende met de erve van Handrick van Mil zuidwaarts tot op het erfsteegsken noordwaarts met het andere eind.  Land kwam van Jan Jan Peters Aent Hoogh, hun oom voor wat betreft Antonis hendricx aent Hoogh en Jan Hendrik Melten en de andere erfgenamen van Jan Hendricx aent Hoogh is aan gekomen van Griet Claas Wouter Colen, de huisvrouw van Jan Jan Peters aent Hoogh. Volgens erfdeling voor schepenen van Nuland dd 24 april 1685, nu verkocht aan Heer Cornelis Gans.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

 

Blz 40 dd 23 oktober 1685

Compareert Dirk zoon van Adriaen Aert Marcelissen als man en momboir van Meghtelt Jacobs, i.v.m.

–       een acker teulland,  gelegen op de Hooge Hoeff, groot int geheel 4 vatsaet, beneffens erve Aert Jansen van Dijck oostwaarts, Jacob Louwrense westwaarts, strekkende met de ene einde van Bastiaan Wouters tot op het schotsheuvel,

–       een stuk akkerland mede aldaar gelegen, groot 33 roeije, aan de wolfsdijck beneffens erve Aart Jansen van Dijck zuidwaarts, Jenneke Jacob Reijnders noordwaarts, strekkende van de ene zijde van de kinderen Geridt Willems van Rooij tot op de andere einde de gemijne wolfsdijck westwaarts, aangekomen van zijn ouders volgens deling voor schepenen deser HH,

Nu verkocht aan Evert Claesse en zijn erfgenamen.

Tekenen: G. Croon, Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

 

Blz 42 dd 10 november 1685

Compareert Dielis Huijberts wonend op Quaethoeven, i.v.m. een gereghtre 1/6 deel in 8 hont hooiland gelegen voor opt Nuland ongedeelt, aangekomen door koop van zijn broer Bastiaan Huijpers, gelegen tussen erve convent van de Wintmolenbergh bovennaast, Armen van Nuland benedennaast, strekkende met het ene einde van Etteringsgraaf tot op de Roopotsche Weteringh, en heeft dit 1/6 deel tot onderpand gestelt aan Jan Dirck van Heesch wonend te Geffen, voor 40 gulden, voor de tijd van 2 jaar,

Tekenen: G. Croon, Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

 

Blz  44 dd 13 januari 1686                                     kooppeningen 30-0-0

Compareert Marcelis soone Willem Marcelissen als man en momboir van Lijske Jansen, i.v.m. een derde part in een camp weiland groot 14 hont, ongedeelt met Willem willems van Boeckel, gelegen tot Nuland op de Donkt beneffens de Goor steegh oostwaarts, Convent van de Tolbrugh zuidwaarts, Gielen Bouwens westwaarts, noordwaarts Jacob Everse en Gielen Bouwens, in coop verkregen van Gerlingh Aertse de Boij, schoolmeester tot Geffen volgens opdracht voor schepenen van Nuland, nu verkocht aan Willem soone Willem Jansen van Boeckel, belast met het 1/3 deel in 400 gulden, te belaen met 18 gulden per jaar, aan Gerart Reijnders van drr Cleijn wonend te Den Bosch,

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambet Frensse van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 46 dd 31 januari 1686

Willem soone Willem Jansen van Boeckel nagelaten weduwnaar van Meriken Jan Dielissen, i.v.m. 2 hont hooiland gelegen voor opt Nuland, tussen erenisse Handerske weduwe Jan Hendricx oostwaaarts, Jan Hendrick Melten westwaarts, strekkende met het ene einde van de Weteringh noordwaarts tot op de Etteringsgraaf zuidwaarts, het land is hem aangekomen van zijn ouders en nu verkocht aan Marcelis Willems, te onderhouden 2 voeten kepkensdonkdijk,

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambert Frensse van Bocxtel, J, van der Steen, secr.

 

Blz 47 dd 6 april 1687

Compareert Jacobus van Bree, borger en inwoner van Den Bosch en procuratie voor Jan Thomasse van de Sande gehuwd met Maria de dochter van Peter Gijlens ( voor notaris Huijbert van Bree te Schijndel d.d. 9 mei 1686). I.v.m. huis en hof en twee lopensaet aangelegen teulland, gelegen aan de Helsenhoeck tussen erve Antoni Ermers zuidwaarts, Jenneke dochter Geridt Handerick Sijmons noordwaarts, strekkende met de ene einde van de erfgenamen Tomas Handricx oostwaarts,  tot gemeene straatwestwaarts, koper is Antony Ermers. Genoemd een rente brief van1 50 gulden, aan Cornelia Louwrens, weduwe van Pieter van Bree, moeder van genoemde Jacobus van Bree. Verder te vergelden een vat rogge aan de armen van Nuland, verder een staande en lopende pacht.

Tekenen: G. Croon, Marcelis Willems, Lambert Frenssen van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 50 dd 9 juli 1686:

Borgemeester Johan van der Steen en Handerick Peeters, compareren samen met de schepenen: Jan Jansen van de Ven, president, Peter Handrickxs aent Hoog, Marcelis Willems, Lambert van Boxtel, Jan Jan Adriaens de Jonge, Bastiaen Jansen van Rooij, Peter Peeters. Drossaard is Gerardt Croon. Bijeen op 21 juni 1686 maken een verklaring, luidende: zij machtigen J van der Steen en Handrick Peters als borgemeesters van Nuland om een som van 300 gulden op te nemen voor de gemeente, en beloven binnen een jaar terug te betalen aan Barbera Divietson, wonend te Den Bosch, een som van 150 gulden, a 5%.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambert Frenssen van Bocxtel.

 

Blz 52 d 10 juli 1686:        kooppenningen 850 gulden, 40e penn: 21-5-0

Compareert Geertje dochter Jurriën Jurriëns, weduwe van wijlen Jan Roelofs van Gerwen, heeft huis, esthuijs, hoff boomgaert, en aangelegen teulland, groot 11 vaetsaet, aan Wolfsdijck genaamd”Valleken Borghe”, belend westwaarts erfgenamen Peeter Geridts, oost de gemene straat, strekkende zuidwaarts van de erve Hendrik van Mil, noordwaarts erve Peter Peters. Huis en land aangekomen bij dood van haar man zaliger, en nu verkocht aan Marcelis Willems. Te vergelden 20 gulden jaarlijks aan Lijsbeth van Oldenzeel, te Den Bosch, losbaar met 400-0-0 kapitaal. Verder 10-0-0 jaarlijks aan Daniel van der Meulen, te Den Bosch losbaar met 200-0-0. Verder een rente van 10 gulden losbaar met 200 gulden, als restant van cooppeningen te voldeon aan de verlooperesse.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven.

In marge: compareert Mary weduwe van Peter Jan Claesse, dochter van Geertruijt, dochter Jurrien Jurriens,  mitsgadewrs Jan Lambers van Bocxtel, Handrik Melten als man en vooght van Catalijn Lamberts van Bocxtel en Jan Lamberts van Bocxtel die verklaarde sterkt te zijn voor voorgenoemde Geertruijt dochter Jurien Jurriens, die evrklaren van de laatste 200 gulden betaald te wesen door Ariaen Marcelissen, dd 28 maart 1699. Tekenen Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nuland.

 

Blz 55 dd 6 augustus 1686

Compareert Jan Jansen van de Ven, president en  “gewesene collecteur van de verpondingen van Nuland” volgens vonnis van de schepenen van Nuland dd 27 februari 1686,  i.v.m. een heufken teulland genaamd het snijders heufken groot 2 lopens, gelegen aant Schotsheuvel, beneffens erve Jan Lambarts en Jan Hendrik Melten bovennaast, convent van de wintmolenbergh benedennaast, strekkende met de ene einde van de erve van de kinderen Jan Frensse tot op de gemeijne Boschstraat. Nu verkocht aan Peter Hendrick Peters.

Tekenen: G. Croon, Lambert Frensse van Bocxtel, Sebastiaen Jansen van Roij.

 

Blz  57 dd  20 oktober 1686:     kooppeningen 850-0-0, 40e penning 21-5-0

Compareert Nicolaas van Capell, borger en inwoner van Den Bosch, is gehuwd met Maria dochter van Adriaan Gerridt Kuijpers i.v.m.

–       de helft in een huijsinghe, hoff, boomgaert, met aangeklegen land, houtwas en potingen, groot 11 lopens en 46 roeije, met het ¼ part in een schuer bij het genoemde huis, gestaan aan het Litterven te Nuland, beneffens erve de Gemeijnte van Nuland, zuid, noord en westwaarts, en de erve van het convent van Couwater c.s. oostwaarts,

–       de helft in een acker teullands in het geheel groot 3 lopens en 2,5 roeije, gelegen op de Ackers, beneffens erve Elsken weduwe Gerrit Jacob van Grinsven bovennaast, Handersken weduwe Jan Hendrick Sijmens benedennaast, strekkende met de ene einde van de erve van de Heer van Nuland tot op de erve van Handerske voornoemt,

–       de ½ in een camp Weilands genoemd den Geer mede alhier gelegen beneffens erve Handerske weduwe Jan Hendrick voornoemt en de armen van Nuland bovennaast, en de Nulandse Dijck benedennaast, strekkende met de ene einde van de erve Anthonis Driessen tot op den Hoogen wegh met de andere einde

–       ½ in 2 mergen hooiland gelegen in de Koorte Hoeve, beneffens erve vant Capittel van St Jan bovennaast, Roelf Jan Tuniissen van Nistelrooij benedennaast, strekkende met de ene einde van de erve van het genoemde Capitel, tot op den Hoefdijck,

–       Het 1/3 deel in een mergen hooiland gelegen voor en midden opt Nuland, beneffens erve Antonis Martens tot Dinther c.s. bovennaast, Allegonda van Cappelle benedennaast, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de achterste Poldergraaf,

Ongedeelt met Elske Weduwe Geridt Jacobs van Grinsven, sijnde het erfrecht van alle genoemde de genoemde Nicolaas van de Cappelle nomine uxoris met de dood van Grietjen Goijart Cuijpers zaliger aangekomen, waarin Metje weduwe Geridt Geurts gedurende haar leven lankt ghet gebruik is competerende, mits dat door Nicolaas van der Cappelle Elsken weduwe Gerrit Jacobs van Grinsven jaarlijks moet uitkeren een som van 50-0-0 gulden, volgesn accoord voor heren schepenen van Den Bosch dd 18 me 1668.

Het wordt nu verkocht aan elsken Weduwe Geridt Jacobs van Grinsven. Te vergelden een helft in een sester Rogge aan de kerk van Nuland, verder de ½ in 16 kannen en een ….koorn te weten rogge jaarlijks aan de Armen van Nuland, item de helft in een jaarlijkse chijns van 2-10-0 aan het cantoir van de Clarissen, verder de ½ in een pond payments te betalen met 1-8-0 aan de Kerk van St Jan te Den Bosch, verder onderhoud van 15 voeten dijk.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G. Croon, Lambert Frensen van Bocxtel.

 

Blz 61 dd 10 februari 1686

Anthonis Hendrik aent Hoogh en  Jan Hendrik Melten als procuratie hebbende voor drost en schepenen van Nuland dd 10 maart 1685, hebben uit crachte van authorisatie en beloven te betale over een jaar na dato aan Hendrik Jansen aent Hoogh, inwoner alhier, een som van 600 gulden, a 4%, dit om een schuld te voldoen, de ene van 500-0-0 aan Jacobus Ements, drossaard van Helverenbeeck, en de andere van 267 gulden aan de kinderen Jan Tielemans van Oldenseel.

Tekenen: Anthonis Henricx aent Hoogh, Jan Hendrick Melten, G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Sebastiaan Jansen van Roij, J. van der Steen.

 

Blz 62 dd 10 december 1686    acte is doorgestreept

Jan Hendrik Melten en Peter Rijcken, inwoners alhier, beloven over een jaar na dato te betalen aan Jan Jansen aent Hoogh een som van 600-0-0 a 5%.

Tekenen: Jan Hendrik Melten, merk van Peter Rijcken, G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Sebastiaan Jansen van Roij, J. van der Steen.

(in marge: januari 1688 Jan Jansen verklaart 300-0-0 ontvangen te hebben, 20 december ontvangen 100-0-0, 23 december 1695 is de schepenschuldbreif ingelost en betaald aan Jan Hendricx aent Hoogh betaald, tekent: Willem Jansen sub secr.))

 

Blz 63 dd 10 maart 1686 doorgestreepte acte

Jan Jansen van der Ven belooft om over 6 weken te sullen betalen aan Hendrik Jansen aent Hoogh een som van 200-0-0,

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Sebastiaan Jansen van Roij, J van der Steen, G. Croon,

( in marge: Handerick Jansen aent Hoog verklaart betaald te zijn vande 200 gulden, dd 10 december 1687 – tekent Hendrik Jansen aent Hoogh.)

 

Blz 64 dd  2 juli 1687:                           kooppenningen 400-0-0, 40e penn: 10-0-0

Compareert Geertjen dochter Peeter Jacobs van Grinsven, gehuwd met Handrick van Mil, Coopman van Wijnen wonend te Ravesteijn, vermeld de huwelijksvoorwaarden voor Notaris Cornelis van Boxmeer te Den Bosch 31 maart 1674, i.v.m. een campke weiland, groot 16 hond,  gelegen “achter opt groot hoogh” tussen de erven van Nicolaas Dircks van Heesch bovennaast en de Heer van Nulant benedennaast, strekkende van de ene einde van den Hogewnweg tot op de andere einde de Etteringhsgraaf, gekregen uit de erfdeling tegen haar broer Jacob Peters van Grinsven d.d. 5 oktober 1678. Koper is Bastiaen van Rooij, brouwer te Nuland. Erbij hoort het onderhoud van 16 voeten Kepkensdonckdijk.

Tekenen: G.Croon, Jan Jansen van der Ven, J. van der Steen.

 

Blz 66 dd 20 juni 1687

Eijmbert en Daniel Sanders van Osch broers beijde wonend binnen Den Bosch, de gerechte helft van ene mergen hooiland ongedeeld met Jan Joosten den Kuijper tot Heesch gelegen binnen Nuland Achter opt Nuland, beneffens erve Jan Udo Jansen bovennaast, de kinderen Willem Ardt Hendrickx benedennaast, strekkende met de ene einde van de poldergraaf tot op den Hoefdijck aan de andere einde, aangekomen bij dood van Jan Driessen tot Heesch, hunne oud oom. Nu verkocht aan Gijsbert Fraessen inwoner alhier, onderhoud van 3 voeten kepkensdonk.

Tekenen: Lambert Frenssen van Bocxtel, Jan Jansen van der Ven, J. van der Steen, G. Croon

 

Blz 68 dd

De Heer Jacobus Eemens, drossaard van Helverenbeeck voor Tielman Lemnius en Geraert van Luijnen, schepenen der selver HH, op 17 oktober 1687 hadde getransporteerd ten behoeve van de Heer Steven Croon, majoor sodanige schultbrief van 150-0-0, van Jan soone Jan Ariens de Jonge en Handrick Jan Ariens de genoemde Jan Jan Ariens oom zaliger, voor schepenen van Nuland ten behoeve van genoemde Heer Eemonts hadden gelooft dd 8 maart 1683, en gevende heer Emonts alle macht om het te transporteren voor de schepenen van Nuland, compareert nu Jan Jansen van der Ven die ten behoeve van genoemde Heer Croon en de brief te transporteren aan Elsken weduwe Gerit Jacobs van Grinsven ende matijs van Grinsven haar zoon, en is mede gecompareert Jan Jan Adriaens die verklaarde de schult te kennen en te zullen voldoen.

Tekenen: Jan Dirk Jan (Goossens), G. Croon, Bastiaan Jansen van Roij, J. van der Steen.

 

Blz 70 dd 13 december  1687                                295 gulden, 40e penn: 7-7-8

Compareert Willem Jansen van Boeckel, weduwnaar van Marike dochter Jan Delissen, volgens testament voor schepenen van Nuland op 1 maart 16.. verkoopt aan Peter Hendricx aent Hoogh, schepen alhier, 2 stukken teulland, groot 2 lopens en 16 roeije, met houtwas, canten en wallen gelegen op de Wolfsdijck, belend: Heer van Nuland aan de ene zijde, Aart Jansse van Dijck aan de andere zijde, schietend van seker erfsteegsken tot op de erve van de Heer van Nuland, Willem Willems van Boeckel en heeft genoemde Willem Willems (!) van Boekel tot gekregen Jan Jansen van der Ven.

Tekenen: Bastiaan Jansen van Roij, Jan Dirck Jansen, J van der Steen, G Croon.

Ondergeschreven: ondertekende verklaart betaald te zijn door Peter Hendricx aent Hoogh. Tekent: Willem van Boeckel, 2 maart 1688.

 

Blz 72 dd 10 januari 1688

Compareert Dillis soon Huijbert Bastiaens uit Geffen, heeft 1/6 deel van 8 hont hooiland gelegen voor opt Nuland ongedeelt met Handersken Cornelissen en Grietje Claessen van Ballecom en meer anderen, gelegen tussen de erve van de wintmolenberghsland bovennaast, de amren van Nuland benedennaast, strekkende met de ene einde van de Etteringsgraaf tot op de Roompotse Wetering, welke deel hij van zijn broer Bastiaan Huijbers in koop heeft verkregen volgens schepen brief te Nuland, nu verkocht aan Jan Diricx Aarts (?) , te ondehouden het 6e deel in 8 voeten kepkensdonkdijk.

Tekenen: J van der Steen, Jan Jansen van der Ven, Jan Udo Jansen.

 

Blz 73 dd 15 februari 1688

De Heer Bernart Croon, Capiteijn ten dienste deser Lande, i.v.m. 4 stukken teullands, groot 8 vaetsaet, gelegen op de Hoog Hoeff, Emont Wouters zuidwaarts, Handrick Wouters noordwaarts, strekkende met het ene einde van de Vinkelse Santstraat tot op de Wielshuijse Santtraat met de andere einde. Op 16 oktober 1681 aangekomen bij Coop voor schepenen van Nuland van de Heer Gerardt Croon, drossaard van Nuland, en nu wederom verkocht aan de Heer Gerardt Croon, sijnen soon.

Tekenen: J van der Steen, Jan Jansen van der Ven, Bastiaan Jansen van Roij.

 

Blz 74 dd 16 februari 1688

Compareert Handrick Pouwelse wonend te Den Bosch, i.v.m. de helft in 4 hont hooiland gelegen voor Opt Nuland, beneffens erve Anthonis Handricx aent Hoogh bovennaast, de erfgenamen Baetjen weduwe Adriaan Gurts c.s. benedennaast, strekkende met de ene einde Netteirngsgraaf tot op het klein Weteringske, aangekomen van zijn ouders, zoals zij het verkregen hadden van Jan Corsten en Handrick Peeters, en heeft nu 2 hont verkocht aan Bernaert Croo,  Cat (?) ten dienste deser lande,

Tekenen: G. Croon, J van der Steen, Jan Jansen van der Ven, Bastiaan Jansen van Roij.

Blz 75 dd 16 februari 1688

Compareert Matijs soone Matthijs Peters van vlijmen, wonend te Geffen verklaart schuldig te sijn aan drossaard Croon van Nuland en Geffen, een som van 105-0-0, eb heeft hiervoor verpacht voor 3 jaar een mergen hooiland gelegen tew Nuland ter plaatse genaamd Voor en midden opt Nuland, de lasten blijven bij van Vlijmen.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Sebastiaen Jansen van Roij, J van der Steen.

 

Blz 77 dd 4 maart 1688                              uitgemaakt 10 april 1688

Willem Willems van Boekel belooft te zullen voldoen op de eerste dag van augustus 1688 een som van 60-0-0 aan Hendrik Jansen aent Hoogh, a 5%.

Tekent: Willem Willems van Boekel, Jan Jansen van der Ven.

 

Blz 78 dd 29 juni 1688

Compareren Gerritje dochter Peter Jacobs van Grinsven, gehuwd met Handerick van Mill, volgens approbatie voor schepenen van Nuland dd 28 juli 1687, hadden verkocht aan Bastiaan Jansen van Rooij, brouwer en inwoner van Nuland, een kampken weiland, groot 16 hont, gelegen aan de Hogen Wegh, en Claas Driks van Heesch gehuwd geweest met Neeske dochter Jacob Peters van Grinsven, op 27 juni hadden gedaagen om op …huijse van Jan Willem Marcelissen te komen sien vernaderen het genoemde campken, en zijn verschoten penningen zou kunnen komen ontfangen, nu compareren Bastiaan van Rooij, die verklaart het huis verkocht te hebben aan Claas Dircx.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Jan Udo Jansen.

 

Blz 79 dd 9 augustus 1688                                                 85 gulden, 40e penn 2-2-8.

Compareert Dominicus van Nunen, borger Den Bosch, nu inwoner van Tongelre,

–       2 stukken teullands met den houtwas, gelegen aant Litterven, beneffens de erve van de erfgenamen Dirk Jan Goosens oostwaarts, Jan Jansen van Schijndel zuidwaarts, Dillus soone Ardt Claassen noordwaarts, Gerrit Gijsbers westwaarts, land gekomen van Jan Handericks gehuwd met Handerske  Aertsen volgens schepenbrieven deser HH dd 14 februari 1683/1663? , aangekomen van sijne ouders volgens de deijling voor Notaris Hendrick van Eindhoven te Den Bosch dd 27 juni 1670

–       De greghte ½ van 2 stukken teullands neffens  malkanderen gelegen ongedeelt met Juffrouw Eelkens groot int geheel 2 lopens aan het voornoemde Litterven gelegen aan beide zijden, strekkende met het ene einde oostwaarts van de kinderen van Hendrik van Nunen, en met de andere einde de erve van Gerit Gijsbers de Bie, hergekomen van Jan Jansen van Schijndel gekocht volgens schepenbrieven, in Den Bosch dd 27 april 1673, verkocht aan Gerit Jacob Hens en Handerick sijne …. Inwoner alhier

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Jan Udo Jansen

 

Blz 81 dd 22 oktober 1688

Compareert Adriaan Cornelissen, nu inwoner van de parochie van Rosmalen, i.v.m. een huijs, hof met alnog de gerechte 1/3 deel in 4 lopens land gelegen te Nuland, beneffens erve Jan van Deurssen aan de ene zijde, het gemene plijn aan de andere zijde, strekkende met de ene einde van de erve Ardt Adams tot op de erve van Handrick …. Boogers met de andere einde, aangekomen bij dood van zijne ouders en deling met zijn zussen en broeders voor schepenen van Geffen en alhier getoont van dato den 3 april 1686, nu verkocht aan Antonis Cornelissen, zijn broeder. Waaruit te vergelden een rente van 1-5-0 aan het Sinnelooshuijs te Den Bosch, en 0-7-0 aan van Berinkomt (?) te Den Bosch.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Jan Udo Jansen.

 

Blz 83 dd 13 september 1688, doorgestreepte acte

Compareert Peter Handrickx aent Hoogh en Rutger Matijssen van Vlijmen, nu borgemeesteren van Nuland geauthoriseerd door G Croon de drost, Jan Jansen van der Ven, president, en de schepenen: Mr. Abraham van de Graeff, Johan Fabre, Jan Adriaens de Jonge, Bastiaan van Roij, Jan Derick Jan Goossens en Jan Udo Jansen, volgrns prothocolle dd 10 september 1688 en beloven over een jaar te betalen aan Antony Hendricx aent Hoogh, inwoner alhier, een som van 400 gulden a 4%, wegens de  Nulandse polder in de laatste 2 termijn van 12.000-0-0 Bij de Raad van Staten in het jaar 1684 uit het cantoor van Gijsbert van Berestijn ontfangen van de verpondingen over Maeslant verschoten.

(in marge: 21 december 1690 is de som van 400-0-0 betaald aan Tonnis Handricx aent Hoogh, door Roelant Scholt uit een extraordinaire omslagh van 1 gulden, 4 stuijvers, tekent Jan Jansen van der Ven, dd 20 maart 1692.)

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Jan Udo Jansen.

 

Blz 84 dd 25 september 1688   doorgestreept        50 gulden, 40e penn 3-15-0, uitgemaakt voor Remortel 20 oktober 1688, wederom door de armen overgenomen mits dood van Remortel

Compareren i.v.m. een premisse: Gerart Croon Drossaard, Jan Jansen van de Ven, schepen,

Mr. Abraham van de Graeff, Johan Fabre, Jan Jan Adriaens de Jonge, Bastiaan Jansen van Rooij, Jan Udo Jansen, Jan Dirck Jan Goosens, schepenen, Peter Handerick Aent Hoogh, Rutger Mathijs van Vlijmen, borgemeesters, Hendrik Marcussen, Jan Roelofs van de Poll, Hendrik Jansen Aent Hoogh, gesworenen, Johan van der Steen, Armmeester , Jan Jan Adriaens voornoemt, armmeester. Verklaren na toestemming van de Heer Cornelis Gans, ten erfcijns of pacht uitgegeven te hebben ten behoeve van de Heer Antony van Remortel, matematicus en gesworen landmeeter, desselfs huisvrouws eenen oude huisstat met een hof lands genaamd den Armen hoff, gelegen naast den costers huisinghe en de kerckmuur van Nuland aan de ene zijde en De Heer van Geffen aan de andere zijde, strekkende van de gemene Kerkstraat, tot op het kerkenvoetpad van de Drossaard Croon met de andere einde, mits Remortel en diens huisvrouw hieruit blijven vergelden een chijns van 6-6-0 gulden aan de armen van Nuland, na 10 jaar te lossen met 150-0-0, verder is bepaald dat Remortel tegen de muijt of gevel van het Costershuijs en op de kerkck muijr zal mogen bouwen naar sijn wel gevallen, mits die goed onderhouden worden en geen huis met stroijen dack maar met leijen of pannen.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon

 

Blz 86 dd 26 juli 1689

Hr Dominicus van Nunen uit krachte van vonnisse voor schepenen van Nuland dd 25 mei en daaraan volgende authorisatie op diens verzoek verleent op 8 juni 1689 i.v.m. 4 stukken geabandonneert teulland en verlaten teulland groot 7 vaetsaet ter plaatse aan de Loonsche straat, beneffens erve Jan Teunissen aan de ene zijde, Anneke weduwe Jan Roelofs aan de andere zijde, strekkende van de Loonsche straat tot op erve kinderen Emont Matijssen van Vlijmen, gecompeteert hebbende de kinderen Sijmen Gerits,  nu verkocht aan Elsken weduwe Gerrit Jacobs van Grinsven,

Gestelt een waarborg een erffelijke rente van 18 gulden uit seekere huisinge en aangelegen land groot 16 vaetsaet, gelegen aldaar genaamd het Roijland , neffens erve Willem Jansen de Wint aan de ene zijde, andere zijde Erve Sijmen Claas Wouters, strekkende van de gemene straat tot op de erve van de Heer van Geffen, tegenwoordig competerende Jan Rijcken, te vorderen en te pretenderen heeft volgens de constitutiebrief daarvan voor schepenen van Den Bosch dd 26 juli 1667, alhier getoont en gebleken,

 

Blz 87 dd                                 2 januari 1690 uitgemaakt,  185 gulden. 40e pen: 4-12-8

Compareert Jan Wouters gehuwd geweest met Handerske Antonisse zaliger, vader en voogd van Mariken, geauthoriseerd door schepenen van Nuland, dd vandaag, na advies van naaste vrienden Adriaen Wouters en Corstiaen Sijmens, i.v.m. huis en hof en aangelegen land, gelegen, groot 16 vaetsaet, aan het Heijken, belend: Gemeijnte van Nuland zuidwaarts, erve erfgenamen Hendrik Peter Broeren c.s. noordwaarts, westwaarts Convent van Coudewater, oostwaarts de gemene straat. Koper is Jan Jacob Langens. Te vergelden een rente van 10-0-0 aan het comptoir van de Heer van Deurne, met alnogh aan het selve… acte gaat niet verder op volgende bladzijde…

 

Blz 89 dd 10 februari 1690

Compareert Handerske Gerrit Gijsbers de Bie, weduwe van Hendrik Sijmens, competerende in een halve hoef groot int geheel 16 lopens, met nog een streep lands gelegen beneffens de Somerdijck, zoals als haar man zaliger aangekomen van de kinderen en de erfgenamen van Willem de Wind, nu verkocht aan Drossaard Gerard Croon, vermits zij de achterstallige roggepacht aan de Heer van Deursen over 1690 zal betalen en zal lichten een behoorlijke authorisatie voor haar onmondige kinderen.

Tekent: Jan Jansen van der Ven.

 

Blz 90 dd  27 mei 1690:                                           600 gulden, 40e penn, 15 gulden, 30 juni 1690

Adriaen, Willem, Jan, Maria gehuwd met Wouter Hermus van Geldrop, Geertruij en Aleke (meerderjarige kinderen), kinderen en erfgenamen van wijlen Marcelis Willems gehuwd met Lijsken Jan Adriens na afgaan van tocht door Lijske d.d. vandaag verkopen ze nu

–       een streep teulland, groot met canten, wallen en houtwas 21 roeije, aan de Wolfsdijck beneffens een seekere erfsteegh van de Heer van Nuland oostwaarts, Peter Hendricsx aent Hoogh westwaarts, noordwaarts erve van het convent van de fraters, zuidwaarts Heer van Nuland.

–       Een afgebrandde huisplaats met steenwerck, hoff bogaert en aangelegen teulland groot 114 roeije gelegen aldaar neffens erve gekomen van de pastory van Nuland oostwaarts, de voorgenoemde erfsteegh van de Heer van Nuland westwaarts, strekkende noordwaarts van de erve van de weduwe Marcelis Willems c.s. tot op de erve van de Heer van Nuland c.s. zuidwaarts,

–       Een Geer campken weiland gecomen van de convent van de fraters, groot 1 mergen, gelegen ter plaatse voornoemt, de erve van de Heer van Nuland westwaarts, de kinderen Willem Willems van Boeckelt oostwaarts, ene einde de Nulandse straat, tot op de voornoemde kinderen van Marcelis Willems aan de andere einde,

–       Een stukske teulland groot 22 a 23 roeije, gekomen van de pastory van Nuland, mede aldaar gelegen, naast erve van het Catarina Altaar tot Nuland oostwaarts, kinderen Marcelis willems westwaarts, schietende met de ene einde van de genoemde pastory van Nuland tot op de erve van  Aert Jansen van Dijck zuidwaarts.

Nu verkocht aan de Heer Cornelis Gans, Heer van Nuland, hij zal de 2 laatste percelen moeten aannemen zoals die door de Raad van Staten verkregen zijn.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G. Croon.

 

Blz 92 dd 14 juni 1690:

Compareert Maria, weduwe Jan Jan Bastiaens, geauthoriseerd door drost en schepenen van Nuland dd 14 juni 1690, na advies van de naaste vrienden van de minderjarige kinderen, i.v.m. de gereghte ½  in 5 hont hooiland ongedeelt in een meerdere camp van 3 mergen Lambert Thonis Hensen c.s. toebehorende gelegen op t agterste Nuland, bovennaast Anthonis Jorissen, benedennaast den Armen van Nuland, strekkende met het ene einde de erve van de kinderen van Peter Broeren, tot op de Hoefdijk, nu verkocht aan Dirck Willems van der Donck

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon, Jacob Jansen van Gogh.

 

Blz 94 dd 29 juni 1690

Compareren Willem Jan Udo en Delis Jan Delissen, curatoren over de boedel van Willem Willems van Boekel gehuwd met Merike Jan Delissen geauthoriseerd door de schepenen dd. 21 mei 1690, verder genoemd 2 meerderjarige kinderen: Geertruij en Maria, gekozen momboir is Jan Jan van der Ven, vanwege een streep land met sijne houtwas en potingen, gelegen te Nuland aan de Woilfsdijck, bovennaast de gemeijne straat, benedennaast de Erve Bastiaan Huibars, strekkende van de ene eind van de erve de weduwe Marcelis Willems, tot opt Merktvelt , aangekomen van hun  ouders en nu verkocht aan Drossaard G Croon, waaruit te vergelden 8 stuivers jaarlijks in een meerdere chijns aant Cantoir van de Heer van Deurne,

Tekent: Jacob Jansen van Gogh.

 

Blz 95 dd 29 juni 1690

Compareren Willem Jan Udo en Delis Jan Delissen, curatoren over de boedel van Willem Willems van Boekel gehuwd met Merike Jan Delissen geauthoriseerd door de schepenen dd. 21 mei 1690,

verder genoemd 2 meerderjarige kinderen: Geertruij en Maria, gekozen momboir is Jan Jan van der Ven, i.v.m. 8 hont weiland en houtwas gelegen te Nuland in een meerdere camp genoemd den Elscamp, tussen erve van de erfenisse van de pastortij tot Nuland bovennaast, Heer van Nuland benedennaast, strekkende van de Nulandse straat noordwaarts tot op erve Heer van Nuland zuidwaarts. Aangekomen na dood van hun ouders, nu verkocht aan De Heer Cornelis Gans voor 140 gulden.

Tekent: G Croon, Jacob Jansen van Gogh.

 

Blz  97 dd 29 juni 1690

Compareren Willem Jan Udo en Delis Jan Delissen, curatoren over de boedel van Willem Willems van Boekel gehuwd met Merike Jan Delissen geauthoriseerd door de schepenen dd. 21 mei 1690, verder genoemd 2 meerderjarige kinderen: Geertruij en Maria, gekozen momboir is Jan Jan van der Ven, i.v.m een mergen hooiland voor en midden opt Nuland gelegen, bovennaast Anthonis Ermers, benedennaast de weduwe Jan Hendrick Melten, strekkende van de agterste Poldergraaf, tot op de Etteringsgraaf, aangekomen bij dood van hun ouders, nu verkocht aan Frens Willems, met het onderhoud van 6 voeten kepkensdonkdijk.

Tekent: G Croon, Jacob Jansen van Gogh

 

Blz  99 dd  29 juni 1690:

Compareren Willem Jan Udo en Delis Jan Delissen, curatoren over de boedel van Willem Willems van Boekel gehuwd met Merike Jan Delissen geauthoriseerd door de schepenen dd. 21 mei 1690, verder genoemd 2 meerderjarige kinderen: Geertruij en Maria, gekozen momboir is Jan Jan van der Ven. Betreft de verkoop van 2 streepkens teulland, groot 1 vaetsaet, gelegen aan het Merktvelt bovennaast, erve van het Catharina altaar van Nuland benedennaast, strekkende van erve Bastian Huijbers noordwaarts tot op erve Jan Willem Marcelissen zuidwaarts, aangekomen bij dood van hun ouders, verkoop aan de heren regenten en de gemijene ingesetenen van Nuland, om het Mercktvelt te vergroten.

Tekenen: Jacob Jansen van Gogh.

 

Blz 100 dd  4 augustus 1690:

Compareren Willem, Hendrik, Aert, Angeneeske, Lambert van Thil gehuwd met Maria en tot slot Willem voornoemd (?) en Antonis Jansen van Sprangh, momboiren over de onmondige kinderen van Antonis Willems en Megtelt Jansen, allen kinderen en erfgenamen van Willem Jansen de Wint en Erken Aerts, ieder voor 1/6e part in 2 stukken teulland, groot 2 vaetsaet gelegen te Nuland beneffens erve ene zijde Bastiaan Jansen van Roij, andere zijde Jan Theunissen, strekkende ene einde de kinderen en erfgenamen van Emont Matijssen van Vlijmen, tot op de gemeijne Loonsche Straat, aangekomen bij dood van hun ouders en grootouders. Verkopen het aan Bastiaan Jansen van Roij, te vergelden een halve gulden (?) gewinschijns  en een oort jaarlijks aan Jonker Hermen Pelgrom.

( in marge: transport gedaan 13 september 1690, verkopers sterk voor Angeneesken, Hendrik is dood)

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven.

 

Blz 102 dd 5 augustus 1689 (!)

De selve de gereghte ½ in een acker teulland genoemd de Hooge Haegh, groot voor de ½ 8 lopensaet, gelegen beneffens de Santstraat aan de ene zijde, Erve Bastiaan Jansen van Roij c.s. aan de andere zijde, strekkende van de ene einde van de erve Jonker van den Driess tot op erve Jan Peters en Bastian van Roij met het andere eind. Het land wrodt nu gebruikt door Hendrik Sijmens en de weduwe Hendrik Gijsberts de Bie,

Item 2 strepen land daar over den Somerdijck gelegen, groot 3 vaetsaet, beneffens de Somerdijck zuidwaarts, en seecker half erffsteegh van de genoemde opdragers noordwaarts, schietende van de ene einde van de erve Jonker van den Driess tot op de erve van de opdragers, samen met de genoemde steegh om daar samen met de opdragers gebrui van te maken, als mede den Haesencamp. Nu verkocht aan Hendrik Sijmens. Uit het eerste perceel te blijven vergelden 5 sacken rogge aan het cantoir van de Heer van Deurne, te aanvaarden met een lopende pacht.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon.

 

Blz 103 dd 13 september 1690

Compareren Willem, Aert, Angeneeske, Lambert van Thil gehuwd met Maria en tot slot Willem voornoemd (?) en Antonis Jansen van Sprangh, momboiren over de onmondige kinderen van Antonis Willems en Megtelt Jansen, sterk voor Hendrik en Angeneesken, hun broeder en zuster, allen kinderen en erfgenamen van Willem Jansen de Wint en Eijcken Aerts ieder voor 1/6 deel in een camp weiland met sijne houtwas, groot 2 mergen gelegen te Nuland, genaamd den Haesencamp, beneffens erve kinderen Hr. Peter van Mil bovennaast, Jonker Hermen Pelgrom benedennaast, strekkende met de ene einde van de erve Hendrik van Mil, tot op seekere erfsteegh van Jonker Pelgrom, aangecomen bij dood van hun ouders en grootouders, met de uijtwegh als van ouds gebruikt werd, nu verkocht aan Willem Antonissen van Roeij.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon.

 

Blz 105 dd 13 september 1690

Compareren Willem, Aert, Lambert van Thil gehuwd met Maria en tot slot Willem voornoemd (?) en Antonis Jansen van Sprangh, momboiren over de onmondige kinderen van Antonis Willems en Megtelt Jansen, sterk voor Hendrik en Angeneesken, hun broeder en zuster, allen kinderen en erfgenamen van Willem Jansen de Wint en Eijcken Aerts ieder voor 1/6 deel in een 2 stukken teulland met een heufken teulland aan de genoemde 2 stukken aan de westzijde gelegen, gelegen te Nuland, ter plaatse genaamd de Leegh Haegh, beneffens erve Jonker van den Dries bovennaast, Somerdijck benedennaast, ene einde erve Willem Jan Willems  en de Somerdijck zuidwaarts, tot op de erve Jonker Hermen Pelgrom noordwaarts, aangekomen van ouders en grootouders, met den uitwegh als van ouds de helft van een klein steeghsken zuidwaarts met Willem Jansen voornoemt gemeijn, nu verkocht aab Bastiaan Jansen van Roij

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon, Jacob Jansen van Gogh.

 

Blz 107 dd 13 september 1690

Compareert Willem Jansen van Dinther i.v.m. het gerechte ¼ part in een hoff ackerland genoemd den Hogencamp aan de Noordzijde, groot omtrent 10 vaetsaet gelegen te Nuland, beneffens erve Frans Evers van Valckenburgh zuidwaarts en  noordwaarts Frans Evers voornoemt en Floris Gijsbars, strekkende van de ene einde van de erve weduwe Herbart Dircx, tot op de erve van de weduwe Bruijst Adriaans off het Zelants steeghsken, aangekomen voor de helft in een deling tegen zijn zuster en broeder en de andere helft bij coop van Adriaan Willems van Creijl, verkoopt het nu aan Frans Evers van Valckenburgh, waaruit te vergelden een zak of 8 vat rogge op OLV Lightmis aant Cantoor van de Heer van Deurne, als rentmeester van de geestelijke goederen, met de conditie dat ze beiden over de hoff lands over de voren aan de oosten cant vant malcanderen als mede wegens de Spellencamp, competerende Frans Evers sullen moeten uijtweghen,

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon.

 

Blz 108 dd 19 januari 1690

De gedeputeerde uit de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden volgens appostille van 25 maart 1690, alhier ter secretarije voorgelesen hebben geauthoriseerd de rentmeester de Heer van Deurne, om aan de regenten van Nuland op te dragen sekere stukken lands geexpresseerd in de requeste aan de Ho Ed Heren, na taxatie en betaling, mitsgaders nog een stukje land genoemd het Costers Heufken, ook vermelt in het request, nu compareren De Heer Johan van Leefdael Heer van Liessel, en president van Den Bosch, als gevolmachtigde voor zijn vader,  Rogier van Leefdael, als Raad en Rentmeester der Geestelijke Goederen, in procuratie brieven dd 18 januari 1691, ten behoeve van de gemeijnte en dorpe van Nuland, twee stukjes land t eene genoemd een half hont lands met een vlas veldeken, en het andere genoemd het costers Heufken,

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon, Jacob Jansen van Gogh.

 

Blz  109 dd 2 juni 1690

Aan de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden

Regenten van dorp en parochie van Nuland hoe dat het plein of merktvelt al waer de geoctrooijde jaar merkten worden gehouden, die echter veel te klein wordt bevonden tot ongerief van de Coopluijden, en kunnen het niet anders vergroten dan met een stukje land daar aan gelegen groot 21 roeijen, sijnde 1,5 hont met een vlasveldeken, gehorende aan het St Catarina Altaar van de Kerk aldaar, gestelt onder de administratie van de Heer van Deurne, waarbij het land zo slecht was dat er niet meer dan 5 a 6 stuijvers pacht aan verdient kon worden, en verzoeken het land en het Costers Heufken te mogen kopen. Verzoek dateerde van 29 oktober 1689. Ze gaan acoord. Dd 25 maart 1690. lager stond Evert van Ravesteijn schepen tot Geffen en Mathijs van Grinsven, schepen van de parochie van Rosmalen, zij taxeren het land bij het merktvelt, groot 21 roeijen op een waarde van 16 gulden en het costers heufken, groot 14 roeden op 5 gulden.

Tekent: J van der Steen.

 

Blz  111 dd 15 maart 1691

Compareert Peter meerderjarige zoon van Jan Peters van Roij, verder Jan Martens en Jan Gurts, momboiren over Ermert en Jan, minderjarige kinderen van Jan Peters van Roij, geauthoriseerd door schepenen op 7 maart laatstleden, willen een huis, hof en 1 vaetsaet land gelegen aan het Ven, beneffens Jan Gurts benedennaast, gemeijnte van Nuland bovennaast, zuidwaarts de erve Willem Teunissen van Roij, tot op de gemeijne straat noordwaarts, aangekomen door de dood van hun ouders in een deling tegen Willem Teunissen van Roij, nomine uxoris en Jan Gurts mede nomine uxoris, voor schepenen alhier dd 16 februari 1689. Nu verkocht aan Willem Teunissen van Roij.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon

 

Blz 113 dd 21 maart 1691

Drossaard Gerard Croon een streep clavervelt met zijn houtwassen groot 3 vaetsaet, gelegen in de Leeghe Haegh, beneffens de Somerdijck van de Hoogh Haegh zuidwaarts, Bastiaan van Roijn noordwaarts, oost de erve Jonker van den Drisse, tot op de erve Bastiaan van Roij westwaarts, aangekomen bij opdracht van Henderske Gerit Gijsbars de Bie, weduwe Hendrik Sijmens, voor schepenen van Nuland dd 10 februari 1690, nu verkocht aam Willem Jansen

Tekent: Jan Jansen van der Ven.

 

Blz 114 dd 4 juli 1691

Compareert Peter Peters, armmeester i.v.m. een halve streep teulland met houtgewas, groot 46 a 47 roeijen, gelegen te Nuland, beneffens erve Gerrit Jacob Dielissen, zuidwaarts, Beelken Claas Driessen noordwaarts, ene einde Elsken weduwe Gerrit Jacobs van Grinsven, tot op de erven Beelken voornoemt, aangekomen bij koop voor heren schepenen van Den Bosch dd 16 januari 1691 van Peter Jansen van Vlijmen, vandaag door Willem Emonts van Vlijmen als bloetverwant vernadert.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon

 

Blz 115 dd  6 juli 1691:

Compareert Anneke, dochter Lambert Gijsbarts, weduwe van Jan Peters van Uden en haar broer Gijsbert Lamberts, na afgaan van tocht geauthoriseerd voor schepenen van Nuland dd 4 juli 1691, wegens een gerecht helft in een hof met Adriaan Willem Hendricx van Creijl, groot met hjet aangelegen groesland en houtgewas 5 lopens en 38 roe aan het Geffens Vinkel zuidwaarts,  Papendijkse straat noordwaarts, het ene eind van het Vinkels steeghsken oostwaarts tot op erve Dick Claas Dircx van Heesch westwaarts,  koper is Gerart Adriaens van Creijll, haren zwager. Waaruit te vergelden een rente van 5-10-0 aan Jenneke van Bochoven, tot Den Bosch, losbaar met 100 gulden, en de ½ van 3,5 Stuivers chijns aan de kerk van Geffen.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon

 

Blz 117 dd 26 januari 1692

Willem Jansen van Goor en Dielis Jan Dielissen, momboiren van de kinderen Willem Willems van Boekel verwekt bij Meriken Jan Dielissen, en in die qualiteit evicteuren van een geheel huijsinghe met de helft

van een hof aangelegen akkerland groot int geheel 12 vaetsaet gelegen aan de Boschstraat  tussen erfenisse Dirck Denissen oostwaarts, convent van couwater aan de andere zijde, strekkende van de gemeijne straat tot op de erve van Jacop Peter Joosten aan de andere einde. Drossaard Croon heeft huis en land tegen de rechter met vonnisse van heren schepenen van Nuland tot behoeve van de genoemde evicteuren, het genomen heeft, volgens schepenbrief dd 18 oktober 1690. Drost Croon bleef de meest biedende volgens instrument van evictie dd 15 augustus 1691, en nu overgedragen aan Frans Evers van Valkenburgh. Hieruit te vergelden 4 vaten rogge in een meerdere pacht van 5 malder rogge aan cantoir van de Hee rvan Deurne.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon

 

Blz 119 dd  19 maart 1692

Extract uit de resolutie van de Raad van Staten der Verenigde Nederlanden:

Zaterdag 10 november 1691

Gelezen een request van Cornelis Gans, Heer van Nuland, verzoekende dat zij aan hem overlaten en door de rentmeester Hr. van Deurne op te dragen

– een stuk hoogh groesland, groot 17 roeije beplant met 79 middelbare en kleijne eijckenbomen, gehorende aan het clooster van de Wintmolenbergh, binnen Den Bosch, gelegen aan de Wolfsdijk erve Peter Hendricx aent Hoogh bovennaast, benedennaast het gemeijne land, strekkende van erve Heer van Nulant tot op de erve van de …… gemeijne land aldaar noordwaarts.

– neffens noch den Elscamp of Buscamp, groot 2 mergen, gehorend aan het clooster van de fraters, gelegen te Nuland, beneffens Heer van Nuland bovennaast, Peter Hendricx benedennaast,  ene eijnde de Heer van Nuland, tot op de gemijne Nulandse straat,

en dat voor 276-10-0 gulden, gaan akoord, was getekend H van Breedenhoff Hr. van Oosthuijsen, Hr van Slingelandt.

Tekent J van der Steen.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, president, G Croon, drossaard, Jacob Jansen van Gogh.

 

Blz 121 dd 8 mei 1692

Compareert Peter Peter Decker te Nuland, gehuwd met Meriken, dochter van Adriaan Aert Marcelissen, i.v.m. huis, hof en bogaart,  en land aan Wolfsdijck, groot 3 lopens en 36 roeije, tussen de gemeijne straat oostwaarts, erfgenamen Peter Gerits westwaarts, strekkende van de ene einde van de erfgenamen Marcelis Willems zuidwaarts tot op de erve van de erfgenamen Jan Willem Ceelen noordwaarts, aangekomen van de nalatenschap van wijlen Adriaan Aert Marcelissen, volgens deling voor de schepenen van Nuland dd 15 maart 1682. Nu verkocht per opbod aan Willemke weduwe Jan Lambarts de Wert, inwoonster alhier, waaruit te vergelden de ½ in 15 gulden in een meerdere pacht met de erfgenamen Jan Willem Ceelen, aant cantoir van de Heer van Deurne, en ½ in 21 stuijvers met de erfgenamen Jan Willem Celen aan de armen Block vant Hintamereind.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon

 

Blz 123 dd 3 juli 1692

Willem Jansen van Goor als momboir van de minderjarige kinderen van Willem Willems van Boeckel geauthoriseerd door schepenen van Geffen van vandaag, mitsgaders Maria meerderjarige dochter Willem Willems van Boeckel, i.vm. 4 hont weiland over den Hoghenweg binnen Nuland gelegen, oostwaarts Capitel van St Jan te Den Bosch, westwaarts Jonker Rombout Pelgrom, zuidwaarts van den Hogenwegh, tot op de Etteringsgraaf noordwaarts, aangekomen na overlijden van hun ouders, nu verkocht aan Antony Ermers.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon

 

Blz 124 dd 14 juli 1692:

Compareren Jan Henricx van de Ven, man en momboir van  Joostjen, Antonis Leenders gehuwd met Handersken,  Adriaen en tot slot Hendrik, allen kinderen van Jan Hendrik Melten zaliger en Peerken, dochter Adriaan Wouters, na voorgaande afgaan van tocht,  zij verkopen de 1/2  van de ½  van huis en land genaamd de Rootse Hoeff  gelegen aan het Litterven, uit de nalatenschap van Peter, zoon van Peerken Adriaan wouters in haar eerste huwelijk met Joost Jacobs van Grinsven. Verkoop aan Rombout Cornelisse Brughmans te Den Bosch. Hieruit te vergelden 15 gulden jaarlijks in een meerdere pacht van 60 gulden te betalen aan van Doorne te Den Bosch, verder 0-9-14 gebruikschijns aan de gemeijnte van Nuland.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven

 

blz 125 dd  4 maart 1693

Compareert Anthonius Driessen van der Horst, vorster Nuland, geauthoriseerd door Jan Jansen van der Ven, president van Nuland, en Peter Hendricx aent Hoogh als collecteur van de extraordinaire verpondingen voor het jaar 1690, over de generaliteits landen uitgeschreven, en volgens placaat van de Raad van Staten, dd 6 april 1680, na voorgaande sommatie een publieke verkoping van een huis, hof met 5 stukken aangelegen land gelegen bij de molen, gelegen op de Hoge Hoeff naast erve Emont Wouters zuidwaarts, Drossaard Croon cs. Noordwaarts, schietende met beide einde van de gemene straat, nu verkocht aan drossaard Croon, te betalen aan Ruth Jansse Lockven en Peter Hendricx, beijde kinderen inwonend van Jan Rutten tot Berlicum, per mei aanstaande voor 150 gulden, en 100 gulden te betalen in de komende jaren volgens het accoord.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Peeter Peeters.

In marge 15 juli 1708: Rut van Lokven verklaart betaald te zijn. Registratie Nuland 3 juli 1709, ook gezien een quitantie van Peter Hendrik Willems consent in de obligatie dd 3 maart 1693. Tekenen: Jan Jansen Quack, Mathijs van Creijl.

 

Blz 128 dd januari 1693

President schepen: Jan jansen van der Ven, Mr. Abraham van de Graeff, schepen, Jacob Jansen van Gogh, schepen, Geert Jacob Hens Bosch, schepen, Willem Teunisse van Rooij, borgemeester Hendrik Marcusse, borgemeester, Jan Jansen, gesworene, Jan Gurts, gesworene, Peter Peeters, armmeester, Peter Aent Hoogh, armmeester vertegenwoordigend het corpus van Nuland i.v.m. een stukje Teulland voorheen behoort hebbende aan den altaar avn het St Catharina Gilde in de kerk van Nuland, groot 21 roeden, gelegen te Nuland beneffens het Merktveldt aan de ene kant en de Heer van Nuland aan de andere kant, ene einde de erve van Geerit Peters zuidwaarts. De gemeente aan gekomen van de Heer Baron van Leefdael, Heer van Liessel, president van Den Bosch als gevolmachtigde van zijn vader de Heer Rogier van Leefdael, Heer van Deurne, raad en rentmeester der Geestelijke goederen, gepassert dd 18 januari 1691, geauthoriseerd door de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden, dd 25 maart 1690. Nu verkocht aan de Heer Cornelis Gans.

Tekent: Gerit Jacob Hens Bosch

 

Blz 130 dd 27 juli 1693registratie van een acte

“Wij Constantinus van Zutphen officier, Peter Wouters van Zon, en Mr. Zeger de Smit, schepenen Berlicum en Middelrode tuijgen dat compareert  Jan Rutten Lockven weduwnaar van Merike Claes Peters, betreffendeafgaan van tocht in een huis omtrent de molen, groot 11 lopens land, naast ene zijde de erve Eijmbert Molengraeffs, andere zijde de gemeene straat, aangekomen van zijn overleden vrouw, voor zijn kinderen: Rut en Stijntje.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven.

 

Blz 131 dd  4 maart 1693

Compareren Ruth Jan Rutten Lockven en Peter Hendricx gehuwd met Crijntje, beiden kinderen van Jan Rutten Lockven en Meriken Claas Peters zaliger, in hun leven echteleiden na voorgaande afgaan van tocht voor wethouders van Berlicum dd 27 februari 1693 . Betreft huis en land van ca. lopensaet  aan de “molenhei” bij de molen, naast ene zijde erve Eijmbert Jacobs van Creijll, andere zijde de gemeijne straat, noordwaarts de erve Jonker van den Dries, het land is hun aangekomen bij dood van hun moeder Merike Claas Peters, en nu verkocht aan Peter Peters Deckers inwoner alhier, waaruit jaarlijks te vergelden 27 stuijvers nabuerchijns, 14 stuijvers aan Capitel van St Jan,

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Peeter Peeters.

 

Blz 132 dd 1 april 1693

Compareert Peter Peter Deckers, inwoner van Nuland, daar toe van ouds rechtens als gewoonte weghen staande en gehoorende.

Tekent: Jan Jansen van der Ven.

 

Blz 133 dd 1 april 1693

Heer Cornelis Gans i.v.m. een camp weijlands groot 4 mergen gelegen te Nuland tussen erfenisse weduwe Jan de Cock bovennaast, Heer van Geffen benedennaast, strekkende van de erve van de Heer van Nuland genoemd den Elsbosch tot op de gemeijne Nulandse straat, aangekomen bij koop d.d. 2 september 1681 van Mathijs soone van Mathijs Peters van Vlijmen en heft deze nu opgedragen aan Peter Hendricx aent Hoogh,

Tekenen: Jan van der Pol, J van der Steen.

 

Blz 136 dd 1 april 1693

Compareert Peter Hendricx aent Hoogh, betreffende huis, hof en bogaert, aangelegen land. Groot 3 morgen en 2 hont aan de “wolfsdijck”naast: Heer van Nuland bovennaast, Gemeijne land van het convent van de Wintmolenbergh c.s. benedennaast, strekkende met de ene einde van de erve van de Heer van Nuland genaamd de Elsbosch tot op de Nulandse straat, aangekomen bij deling met broeders en anderen na overlijden van Grietje weduwe Jan Peters aent Hoogh. Nu opgedragen aan Heer Cornelis Gans, Heer van Nuland.

Tekenen: Willem van Vorstenbosch, J van der Steen.

 

Blz 136 dd 1 april 1693 ????

Compareren Peter Hendricx aent Hoogh, mitsgaders Claas, Jan en Aeltjen, gehuwd met Thomas Maas

Claas Jansen Aent Hoogh en Joost Ariens de Cort als momboiren van het onmondige kind Jan zoon van Hendrik Jansen aent Hoogh, allen kinderen van Jan Hendricx Aent Hoogh, broer van Peter Hendricx aent Hoogh en van Anthonis Hendricx aent Hoogh, nu deling tussen de neven en erfgenamen van wijlen  Anthony Hendricx Aent Hoogh:

Aan Peter Hendricx aent Hoogh:

–       een wijcampke gelegen neffens het Hoogh, bovennaast Neesken weduwe Hendrik Jansen, zuid den Hoogen Wegh, noord de Etteringsgraaf.

Tekenen: G Croon Jan jansen van der Ven

 

Blz 137 dd 15 april 1693,

Com pareren Jan Jansen van der Ven, Mr Abraham van de Graaf, Jacob Jansen van Gogh, Gerit Jacob Hens Bosch, schepenen, Willem Thonissen van Roij, Hendrik Marcusse, borgemeesters, Jan Jacob en Jan Gurts, gesworene, Peter Peters en Peter aent Hoogh, Armmeesters, als vertegenwoordigers van het Corpus van Nuland, ivm een cleijn vierkant veldeke genoemd het Costers heufkens, groot 14 roeije, beneffens erve Aert Janssen van Dijck aan de ene zijde, drossaard Gerard Croon aan de andere zijde, schietenende met de ene einde van de erve van de Heer van Geffen, tot op de gemeijne straat, de gemeijnte aangekomen op 19 januari 1691 van de Heer Baron Johan van Leefdael, Heer van Liessel en President van de stad Den Bosch, als gevolmachtigde van zijn vader Rogier van Leefdael, Heer van Deurne, als raad en rentmeester der geestelijke goederen, geauthoriseerd door de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden, dd 25 maart 1690, en hebben het nu overgedragen aan drossaard Gerard Croon, acte stopt ineens

 

Blz 139 dd erfdeling gaat verder ( zie 136)

…..samen groot 8 hont, gelegen als voor

–       een mergen weiland opt groot hoogh bovennaast  st Catharina Gilde broeders van Nuland, benedennaast het gemijene stuck, strekkende van de nulandse straat aan de ene einde tot op Etterignsgraaf met de andere einde.

–       1/3 deel in 7 hont hoij en weiland, strekkende met de eene einde van de Hogen Weg, t langs overt Nuland tot op den Hoefdijck met de andere einde, bovennaast Jan Jansen van der Ven en de Kerk van Geffen c.s  ongedeelt in een meerdere stuk lands van 14 hont.

–       Een mergen lants op het Groot Hoogh, Willem Gerits Bovennaast, Dirk Jan Dircx benedennaast, strekkende met de ene einde van de Nulandse straat tot op Etteringsgraaf met de andere einde.

–       2 hont weijland strekkende met de ene einde van de Hogen wegh tot op de Etteringsgraaf, bovennaast Dirk Jan Dircx, benedennaast Peter aent Hoogh.

–       Een halve mergen hooiland voor opt Nuland, Aleke Hendrik Sijmens bovennaast, Joostjen Dirck Gielens benedennaast, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de wetering met de andere einde.

–       Een halve mergen achter opt Nuland, Heer van Geffen bovennaast, gildebroedersland tot Nuland benedennaast, strekkende van de Poldergraaf met de ene einde tot op de Hoefdijck met de andere einde.

–       Een mergen hooiland, in de gemeijne hoeve, bovennaast de kinderen Thomas Hendricx, Peerken Jan Hendricx Melten benedennaast, strekkende met de ene einde van de Hoefdijck, tot op de erve van de erfgenamen van Willem Aerts tot Nistelroij.

–       Halve mergen hooiland onder de Vrijheid van Osch gelegen, genoemd den Cruijssen beempt in een meerdere stuck land van 2 mergen met Floris Gijsbars  ende de Kinderen van Jan Peter Jan Heijmericx tot Heesch.

–       Stuk akkerland te Nuland op de Ackers genaamd Dirck Sepen stuck, bovennaast de kinderen Hendrik Peters Broeren, het armen stuk benedennaast, strekkende met de ene einde van een vaerwegh, tot op de Heuvelscamp met de andere eijnde.

–       Verder is Peter Aent Hoogh ten deel gevallen een rentebrief van 600-0-0, tot last van het corpus van Nuland, dd 31 januari 1691

–       Verder een rente brief van 300 gulden mede tot last van het corpus van Nuland, dd 2 februari 1682

Aan de Kinderen Jan Hendricx aent Hoogh

–       een geheel huisinghe met aangelegen ackerland, groot 3 mergen, gelegen aan de Wolfsdijck, oost de erve Peerken Jan Hendrick Melten, west de kinderen Willem van Boekel, strekkende met de ene einde zuidwaarts van de Wolfsdijckse straat tot op de andere einde de gemeijne Nulandse straat, waaruit te vergelden een zak rogge aan den H Geest te Den Bosch.

–       Een stuk teulland in Conijnshol met den houtwas daar bij gelegen, te Nuland bovennaast Wouter Ariens, west de gemeijne straat, zuid en noord erve Jacob Jansen van Gogh.

–       Stuk teulland int Conijnshol boven en benedennaast Jacob Jansen van Gogh, ene einde de gemene straat, andere einde Wouter Ariens.

–       1/3 deel in een meerdere acker in de Nulandse straat, Peerken Jan Hendrik Melten bovennaast, Jacob van gogh sijn land benedennaast, strekkende van de Nulandse straat aan de ene kant tot op het Bosch steegsken, hieruit te vergelden aan het cantoir van de Heer Lintworm 4-0-0, Verder aan de Heer van Deurne, rentmeester van de geestelijke goedern 13 stuijvers per jaar.

–       ½ van 8 hont hooiland gelegen Voor opt Nuland, ongedeelt met Thomas Maes, beneffens erve Thonis in Vinckel c.s  bovennaast, kinderen Elske van Thiel benedennaast, strekkende van de Etteringsgraaf tot op Weteringh met de andere einde.

–       2 hont hooiland gelegen Voor opt Nuland, bovennaast Wouter Ariens, benedennaast de erfgenamen Leendert Harkes/Hacken? Strekkende van de Etteringsgraaf tot op Weteringh.

–       Twee mergen Agter opt Nuland, in een meerdere camp met Willem Jansen van Ballecum, Peter Hendricx c.s. benedennaast, strekkende van de poldergraaf tot op de Hoefdijck.

–       Rentebreif van 500-0-0 tot last van de corpus van Nuland, dd 4 april 1683. Verder een brief van 300-0-0, ten laste van de corpus dd 19 februari 1681.

–       Ontvangen van Peter aent Hoogh 50-0-0, zijnde de helft van 100 gulden die vanwege ongelijke brieven niet verdeeld kon worden.

Tekenen: Jacob Jansen van Gogh, J van der Steen.

 

Blz 144 dd 15 april 1693 Erfdeling

Compareren Gerrit meerderjarige soon van Floris Gijsberts, Peter Jansen van Roij als man van Jenneke, Huijbert Gijsberts als man en momboir van Adriaentje, allen kinderen van Floris Gijsberts en Jenneke Dirck Peters, aan de ene kant en aan de andere kant:  Jan Rijcken en Willem Anthonissen van Roij als momboiren van de onmondige kinderen van Jan Dirck Peters, broer van Jenneke Dirk Peters. Jan en Jenneke zijn komen te overlijden. Nu ook Floris en Jenneke zijn overleden komt het tot een erfdeling.

Aan: kinderen van Floris Gijsberts:

–       huis met den hoff en 3 lopensaet ackerland, gelegen te Nuland aan de Bosch straat, neffens erve Hendrick Ariens zuidwaarts, gemijne Boschstraat noordwaarts, strekkende met de ene einde van de Rungraaff tot op de erve Hendrik Laurense. Dit lot zal het twee lot moeten uijtwegen op den oudenwegh waar het altijt uitgeweeght is geweest.

Aan Jan rijcken en Willem Antonissen van Roij voor de onmondige Jan Dirck Peters

–       5 lopensaet Teulland gelegen als voor, tussen erve Jan Peter Veraalstfoorts zuidwaarts, Hendrik Ariens noordwaarts, ene einde de Rungraaf en andere einde erve Peter Jansen c.s.

–       Alle opgaande essen en eijcken boomen op beiden loten, ver,mits ze voor 31 mei 1693 van de plaast geruijmd zijn. De wortels moeten afgehouwen worden maar ze mogen niet uitgeroeijd werden. Verder de zaak te effenen.

Tekenen: Jan van der Pol, J van der Steen.

 

Blz 147 dd 15 april 1693: Erfdeling

Deling tussen de neven en erfgenamen van wijlen  Anthony Hendricx Aent Hoogh:

Genoemd de kinderen van Jan Hendricx Aent Hoogh:

– Claas,

– Jan

– Aeltien gehuwd met Thomas Maas

– Hendrik Jansen overleden, het nagelaten kind heet Jan: momboirs zijn: Claas Jansen Aent Hoogh en Joost Ariens de Cort

Allen als erfgenamen en gerechte neven van Anthonis Hendricx aent Hoogh, haar oom zaliger.

Aan de momboiren van Jan Hendrik Jansen aent Hoogh:

–       acker teullands te Nuland in de Nulandse straat zijnde een gerechte 1/3 deel in een meerdere acker met Peerken Jan Hendrik Melten bovennaast en Jacob van Gogh benedennaast, ene einde de Nulandse straat en de andere eind het Bosch Steegsken. Hieruit te vergelden aan de Heer Lintworm jaarlijks 4 gulden, verder aan het contoir van de Heer van Deurne 13 stuijvers per jaar,

–       gerechte ½ in 8 hont hooiland, gelegen te Nuland, voor opt Nuland, ongedeelt met Thomas Maes, beneffens erve Thonis in Vinckel bovennaast, kinderen elsken van Thiel benedennaast, ene einde de Etteringsgraaf, tot op de weteringh met de andere einde,

–       2 hont hooiland, gelegen voor opt Nuland, Wouter Ariens bovennaast, erfgenamen Leendert Hacken benedennaast, ene einde de Etteringhsgraaf tot op Wetering met de andere einde.

–       20 gulden die Thomas Maes en Jan aent Hoogh betaald hebben aan de onmondige.

–       Neesken de weduwe Hendrik Jansen is toebedeeld  een onverdeelde som van 200-0-0, haar competerende in 2 schultbrieven van 800 gulden, tot last van het corpus van Nuland, dd 4 april 1683, en 19 februari 1681.

Aan Claes Jansen

–       2 mergen hooiland agter opt Nuland, in een meerdere camp met Willem Jansen van Ballecum, bovennaast,  de erve Peter Hendricx c.s benedennaast, strekkende van de poldergraaf tot op de hoefdijk met de andere einde

–       50 gulden uit het lot van Thomas Maes en Jan aent Hoogh.

–       een onverdeelde som van 200-0-0, haar competerende in 2 schultbrieven van 800 gulden, tot last van het corpus van Nuland, dd 4 april 1683, en 19 februari 1681.

Aan Thomas Maes:

–       Een gerechte helft in huis en land samen groot 3 mergen, gelegen op de wolfsdijck, oost de erve Peerken Jan Handericx Melten, west de erve van de kinderen van Willem van Boeckel, ene eind de Wolfsdijck, andere eind de Nulandse straat, ongedeelt met Jan Jansen mededeelder in deze.Hieruit te blijven vergelden samen een sack rogge aan de H Geest te Den Bosch

–       ½ in een stuk teulland int Conijnsholl gelegen te Nuland naast erve Jacob van Gogh bovennaast, idem benedennaast, strekkende ene einde de gemene straat tot op de erve van Wouter Ariens

–       ½ in een stuk teulland ook in Conijnsholl gelegen met de houtwas, beneffens erve Wouter Ariens bovennaast, benedennaast de gemene straat, zuid en noord de erve Jacob van Gogh.

–       een onverdeelde som van 200-0-0, haar competerende in 2 schultbrieven van 800 gulden, tot last van het corpus van Nuland, dd 4 april 1683, en 19 februari 1681.

Aan Jan soone Jan Hendricx aent Hoogh

–       Een gerechte helft in huis en land samen groot 3 mergen, gelegen op de wolfsdijck, oost de erve Peerken Jan Handericx Melten, west de erve van de kinderen van Willem van Boeckel, ene eind de Wolfsdijck, andere eind de Nulandse straat, ongedeelt met Thomas Maes, mededeelder in deze.Hieruit te blijven vergelden samen een sack rogge aan de H Geest te Den Bosch

–       ½ in een stuk teulland int Conijnsholl gelegen te Nuland naast erve Jacob van Gogh bovennaast, idem benedennaast, strekkende ene einde de gemene straat tot op de erve van Wouter Ariens

–       ½ in een stuk teulland ook in Conijnsholl gelegen met de houtwas, beneffens erve Wouter Ariens bovennaast, benedennaast de gemene straat, zuid en noord de erve Jacob van Gogh.

–       een onverdeelde som van 200-0-0, haar competerende in 2 schultbrieven van 800 gulden, tot last van het corpus van Nuland, dd 4 april 1683, en 19 februari 1681.

Tekenen: Jan van der Pol, J van der Steen.

 

Blz 151 dd 31 mei 1693

Compareert Gijsbart Adriaens van Creijll, procuratie hebbende voor Adriaan Adriaans van Creijll, gepasseert voor de schepenen van Nuland dd 20 februari 1691, vanwege 2 hont hooiland ter plaatse opt Middelst Nuland, Handerske weduwe Jan Hendricx benedennaast, zuidwaarts de Clijne Wetering tot op de poldergraaf aan de andere einde noordwaarts. Aangekomen bij de deling voor de broers en zussen d.d. 3 maart 1691 voor de schepenen van Geffen. Nu verkoop aan Drossaard Gerard Croon,

Tekenen: merk Jan Huijbers, J van der Steen.

 

Blz 152 dd 2 juni 1693:

Jan Hendrik Melten sterk voor het Corpus van Nuland dd 18 mei 1677 hadden belooft aan Antonis Hendricx aent Hoog een som van 300-0-0, a 4 gulden en 10 stuijvers rente mer 100-0-0, op 26 januari 1682 te voldoen. Verder zal Jan Hendrik Melten uit nama van het corpus volgens accoord 4 april 1683 aan Anthonis Hendricx aent Hoogh een som van 100 gulden, en dat beide schuldbrieven bedragened beide de som van 800 gulden door de dood en overlijden van Antony Hendricx aent Hoogh  en bij de deling dd 15 april 1693 tegen Peter Hendricx aent Hoogh zijn gedevolveert op Claas en Jan, broers en  kinderen van Jan Hendricx aent Hoogh, Thomas Maes als man van Aeltje dochter Jan Hendricx aent Hoogh en Neeske weduwe Hendrik Jansen aent Hoogh, en zijn de 4 condividenten alhier gecompareert waarbij is overeengekomen dat ze allemaal zullen profiteren van de 2 capitalen van 800 gulden.

Tekenen: Willem van Vorstenbosch, J van der Steen.

 

Blz 154 dd 26 november 1693

Compareren Jan en Dries, zonen van Willem Driessen van der Horst, betreffende een huis en hof, en een hont aangelegen land, tusen erfenissen Armen van Nuland bovennaast, benedennaast: Antonis Driessen van der Horst, strekkende met de ene einde van de Nulandse straat tot op de erve van de voorgenoemde  Armen, met alle rechten volgens conditie voor schepenen van Nuland dd 22 februari 1690, tussen Jan Willem Marcelissen in naam van zichzelf en Jan en Dries van der Horst aan de ene kant en aan de andere kant: Jonker Martinus Kivit in naam van zijn vader zaliger de Heer en Mr.  Johan Kivit, opgericht tot laste van de zelfde boedel, ter zake van 2 jaar verlopen en alnogh te verlopen pahtpenningen, mitsgaders op den “olyslagmolen” daarin door de Heer Johan Kivit gebouwd met hetgene daar inne staat, en wordt nu opgedragen en verkocht aan Drossaard Gerard Croon, zoals het eerder is aangekomen bij koop van Jacobus Ements dd 4 november 1684, waaruiit nog te vergelden een rente van 6 gulden, aan de Notaris van Heeswijck, losbaar met 100 gulden capitaal.

Tekenen: Willem van Vorstenbosch, in aanwezigheid van Mr Abraham van de Graeff.

 

Blz 155 dd 26 november 1693  

Drossaard Croon gelooft aanstaande pinxteren te betalen aan Jan en Dries van der Horst, soonen Willem Driessen van der Horst, een som van 80 gulden wegens restant van Cooppenningen, van huis en aangelegen land aan de Nulandse Kerk gelegen.

Niet getekend.

 

Blz 156 dd 2 december 1693

Compareert Johanna Peregrinus, weduwe van de Heer Gerard Thilius, in sijn leven Doctor Theologie, en predicant te Geffen en Nuland, uit kracht van testament op 3 augustus 1687 door haar en haar man gemaakt ten overstaan van drossaard en schepenen van Geffen, vanwege de gerechte helft van een camp hooilands groot int geheel 4 mergen ongedeelt met Dries Wouters en Dirk Thonissen gelegen int Sevenvierendeel onder Nuland, tussen erfenissen erfgenamen van de Heer Colonel Ruijs bovennaast en het smael sevenvierdel aan de andere kant, benedennaast, strekkende met de ene einde van de erve weduwe Hendrik Peters tot op de Agterdijck of Hertogenwetering. Aangekomen door Coop op 3 februari 1656 van Hendrik soone Aert Hendricx, en wordt nu wettelijk verkocht aan Drossaard G Croon, waaruit te vergelden  jaarlijks 10-10-0 aan Jan Dirck Leenders losbaar met 200-0-0 Capitaal.

Getuigen Mr. Abraham van de Graeff, Dirkc van der donck, Jan Huijbers, schepenen.

Niet getekend.

 

Blz 157 dd 1 oktober 1693

Beeltjen Claes Driessen,

–       een huis, hoff, boomgaert, en aangelegen land, gelegen te Nuland, aant ven, bovennaast Dirck Peters van Tiel, Peter Handricx opt Hoogh benedennaast, ene einde het genoemde Ven en de andere eind erve Jan Jacob Langens zuidwaarts, aangekomen bij dood en aflijvigheid van haar ouders.

–       Een streep teullands gelegen aldaar, bovennaast de vorige erve, westwaarts Geritje Hendricx, noordwaarts Gerit Jacob Dielissen, zuidwaarts erve Willem Emonds,

–       Een mouwerse land op de Ackers, bovennaast Handerske weduwe Jan Hendricx, benedennaast Geridt Jacobs, noordwaarts de Santstraat en zuidwaarts Jacob van Grinsven.

–       10 stuks teulland mede gelegen alsvoor, groot omtrent 4 lopens, neffens het Molensteegske bovennaast, benedennaast erve Dirske weduwe Peter Jan Willems westwaarts, zuidwaarts erve Antoni Roovers, noordwaarts de Santstraat. Nu overgedragen aan  Anthonis Tunnissen inwoner alhier.

Waaruit te vergelden 12 vat rogge aan Contoir van de Heer van Deurne, 4 stuijvers aan de kerk van Geffen, 5 oortjens nabuerchijns.

Tekenen: Jan van der Pol, Jacob van Gogh, J van der Steen, officier.

 

einde

Over Nuwelant

Nuwelant is de Heemkundewerkgroep van de parochie Nuland inclusief Heeseind.

Bezoekadres

Prins Bernhardplein 10,
5391 AR Nuland

Openingstijden

Elke dinsdagmiddag van
14.00 - 16.00 uur

Onze kalender

Volg ons

© Heemkundewerkgroep Nuwelant 2019   |   Cookie & privacy beleid

Pin It on Pinterest

Share This