RA Nuland 59 Allerhande Acten (1777-1782)

RA Nuland 59 Allerhande acten  1777-1782                                  versie 1.0

 

Blz 1 dd 19 september 1777

compareert

Jacobus Akkermans, vorster van Nuland,

Bartel van Venrooij en Antonie Broeksteeg, beide gesworene der HH Nuland, verklaren op verzoek van RA Wierdsma, drossaard

- de eerste dat hij op 14 september een brief ontving van dhr. Gualtheri, wonend te Den Bosch, die versoght om de mensen die met karren met hooij over zijn donk alhier te Nuland reden, te arresteren, omdat de donk erdoor bedorven werd. Hij verzocht de twee gesworene om hem te assisteren, ze gingen toen naar het bedoelde land de zgn Toortsdonk / Voorst donk? en zich daar echter een huisje in het veld staande hebben verschuild en zagen dat er 18 1 19 karren met hooi aan kwamen rijden, en er twee mensen voorop liepen en toen die hen zagen tegen de anderen riepen links af te gaan, en braken een gat in de tuin die op dat land stond, zodat ze over de donk van Juffr de Waal reden. De eerste zei dat ze maar naar huis konden gaan,

- de tweede zag dat er een peerd in zijn weij liep en hen vroeg: "kom laat ons dat paard in de kooij brengen" en toen kwamen drie mensen die bij de karren geweest waren te weten Aart van Os en Jacobus Barenden uit Heesch en Geert Tonie van de Graaf wonend te Geffen, allen met gavels op de schouders en attaqueerden hen en vloekten en scholden hen uit voor alles wat lelijk was en onder het vloeken sloeg van de Graaf de derde attestant Antonie Broeksteeg met de gavel op de arm dat deze bont en blauw was en niet in staat was om te werken en dat de twee anderen de vlucht namen, en een eind verder weg zagen de Antonie Broeksteeg weer, die zo vlug hij kan uit de handen van de anderen gevlucht was, en zij gedrieën vluchten door struijken en heggen omdat ze achtervolgd werden,

Tekenen: J Ackerman, Bartel van Venrooij en merkteken van Antonie Broeksteeg, Adriaan  Hanegraaf, Jan van Gogh, Jacob van de Ven loco secr., schepenen

 

blz 5 dd  23 september 1777 benoeming voogden

Compareert Maria Sijmen Bosch weduwe Welle Hendrik van de Ven, wonend te Nuland, stelt "tot voogden aan Geert Hendrik van de Ven te Nuland en Jan Marcelis Quack wonend te Rosmalen, over haar nog minderjarige zoon Sijmen.

Tekenen: merkteken Maria Sijmen Bosch, weduwe Welle Hendrik van de Ven, Adriaan Hanegraaf, president schepen, Klaas Swanenberg, schepen, …Ploegmakers, loco secr.

 

blz 8 dd   testament

Registratie ter instantie van Hendrik Zigmans wegens een perceel teulland te Nuland te verboeken,

"Compareert voor Jan de Booij en Jacob Bogers, schepenen van Geffen

Anneken van den Eng, eerder weduwe van Hendrik Spierings van Nuland, en nu huisvrouw van Hendrik Sigmans, wonend te Geffen, met Jan de Booij als haar verkozen momboir, en verklaren dat er op 15 juni 1775 een testamentaitre dispositie was opgenomen, waarbij aan haar man Hendrik Sigmans werden vermaakt 2 percelen - door Anneke in haar huwelijk aangekocht - en toebedeelt aan haar man, waarbij ze vergat een legitieme portie voor haar kinderen te maken van de kinderen bij Hendrik van Nuland en bij haar man Hendrik sigmans, en verklaart nu dat de percelen aan de kinderen toekomen na de dood van Hendrik Sigmans, dd 19 juni 1775"

Nu compareert Anneke van den Eng, vermaakt aan haar man 2 percelen: perceel hooiland, groot 1,5 mergen onder Nuland, en een perceel teulland, groot 2 mergen en een hond, met houtgwassen, gelegen onder Nuland, genaamd "de Klomp", dd 15 juni 1775 voor Schepenen Jan de Booij en Jacob Bogers, secr. WL Brocx.

 

 

blz 13 dd 30 oktober 1777 borgbrief

Anneke Dirk van Gent, nu wonend te Schiedam, gaat daar trouwen, is geboren te Nuland.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, president en Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 15 dd 20 november 1777 borgbrief

Schepenen verklaren dat Hendrien Driessen, weduwe Hendrik Vorstenbosch, geboren te Rosmalen, alhier zonder borgbrief heeft gewoond en zich hier altijd goed heeft gedragen, gaat nu trouwen te Rosmalen,

Tekenen: Schepenen Jan van Gogh en Peeter van Boxtel, JA Esser, secr.

 

blz 17  dd 20 november 1777 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Clasina van Schijndel, gaat trouwen in Rosmalen,

Tekenen: Schepenen Jan van Gogh en Peeter van Boxtel, JA Esser, secr.

 

blz 19 dd 2 december 1777 borgbrief

Compareert Peter van Veghelen wonend te Schiedam, staat borg te zijn voor het kind dat geboren gaat worden bij Maria van Veghelen, voor een som van 300 gulden,

Tekenen: Peter van Veghelen, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Jan van gogh, locosecr.

 

blz 21 dd 7 jan 1778 borgbrief

Wouter Hanenberg inwoner en geboren uit wettige ouders te Nuland, nu in ondertrouw in Rosmalen.

Tekenen: RA Wierdsma, officier, Jan van Gogh, schepen,  JA Esser, secr.

 

blz 23 dd 7 jan 1778

Compareert Hr. en Mr. Jacob Speelman, Heer van Nuland, raad in de vroedschap, en oud burgemeester van de stad Gouda, en de Vrouwe Beatrix Susanna Speelman, geboren van der Meer,

ivm de verkoop van Mr. Johan de Roo, Heer van Westmaas ? en Groep, Raad in den Oudraad en secretaris van de weeskamer der stad Dordreght

- verkoop van een woning en landerijen gelegen in Zuid Beijerland anders genaamd den Hitsert, bestaande in een huis, schuur beneden de nombre van 68 mergen , weij en saaijland, aan Heer Mr,. Theodorus Johannes Roest d'Allekemade, ten behoeve van mevrouw de douariere van wijkersloot, geboren van Vuijkhooven voor 15.500 gulden,  (koop gesloten 17 dec 1777)

 - verkoop van 1/28 portie in de AmbachtsHH van Zuid Beijerland, genaamd den Hitsert, voor WHr Johan de Roo, Heer van Westmaas voor 4000,-.

Tekenen: J. Speelman van Nuland, BS Speelman geboren van der Meer, Ra Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 28 dd 25 febr 1778 borgbrief

Compareert Johannes van Tuijl, gaat trouwen te Rosmalen, alhier uit wettige ouders geboren.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

 

blz 30 dd laatste woensdag van februari 1778

Compareren RA Wierdsma, drosaard van Nuland en Heer Adriaan Boll, schepen van Nuland, verklaren op verzoek van JA Esser, secretaris van Nuland en dorp van rosmalen, dat hij op de laatste woensdag op weg naar Nuland met zijn Chais, door eens chok uit de chais is gevallen, en sodanig beseert en zo niet in staat was naar Nuland te gaan. Schepenen geven aan dat er die dag geen zaken te verrichten waren in Nuland,

Tekenen: RA wierdsma, A Boll, Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, Peeter van Boxtel, Jan van Kreij, Jacob van der Ven, loco secr.

 

blz 31 dd 11 april 1778 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren juffr. Willemijn de Booij, vader is Jacobus de Booij, in leven secretaris van Geffen, en moeder Juff Sara Spillemaker, is gaan wonen in Gorinchem

Tekenen: RA Wierdsma, Jan van Gogh, schepen,  JA Esser, secr.

 

blz 33 dd 16 april 1778

compareert

Paulus van Vugt, voor zichzelf en voor zijn kinderen,

Dirk van Vugt, voorzich zelf en voor zijn kinderen

idem sterk voor Mechel Wiette ? , weduwe Gijsbert van Vugt, en de drie kinderen uit dat huwelijk

idem sterk voor Cornelia van Vugt weduwe Geert van de Poel en hun kinderen

idem voor de weduwe Adriaan van Vugt en haar twee kinderen

idem voor Peeter van Vugt en diens kinderen

idem voor Maria van Vugt en haar kinderen uit huwelijk met Francis de Haan

idem voor Petronella Geurts dochter Jan Jansen Geurts in huwelijk verwekt bij Goverdina van Vugt

idem voor Cornelia van der Sande en haar kinderen in huwelijk verwekt met Peeter Nijmants, wonende te Gelder,

idem voor de kinderen Judocus van der Sande

idem voor Helena van Gemert weduwe Jan van Vugt als moedr van haar 5 kinderen

Geurt Poulus Govers, meerder jarige jongman, voor zichzelf en sterk voor zijn broers en zussen en als voogd over de kinderen van wijlen Jan Govers

Antonia Peeter Govers

Dirk van de Wetering gehuwd met Hilleke Govers en hun kinderen

idem voor Neeske en Maria Govers zusters van Hillek

Jan van der Ven voor zichzelf en voor zijn zuster en broeder instaande : Geurt en Maria van de Ven

Paulus van Grinsven , voorzichzelf en voor zijn kinderen

Hendrik Hanegraaf, als man en momboir van Agnes van Grinsven,

Paulus van der Sanden voor zich zelf en zijn kinderen

idem voor Annemie van der Sanden , huis vrouw van Geert de Haas en hun 4 kinderen

Peeter van der Aa als vader van zijn 3 kinderen verwekt bij Petronella van der Sande

Johannes van Bergen gehuwd  met Jacomeijn van der Sande en hun kind

 

Alle kinderen en kindskinderen van Lijsbet, Paulus, Geurt, Maria, Agnes en Adriaantje Govers , en erfgenaam van wijlen Gerardus Hoefs en Johanna Paulus Govers, volgens testament voor schepenen van Nuland dd 6 juni 1763,

zij machtigen RA Wierdsma om intrede te doen in de boedel en nalatenschap van gemelde Gerardus Hoefs en Johanna Paulus Govers en de nalatenschap in het Collateraal tot taxatie aan te geven en een specifieke lijst aan te leggen, de lasten te betalen en de boel publiek te verkopen, en de boel af te wikkelen.

Tekenen: Paulus van Vugt, Dirk van Vugt, Hendrik Hanegraaf, Dirk sijmens van der Wetering, Jan van der Ven, Geurdt Paulus Govers, Antony Peter Govers, Peeter van der Aa, Paulus van Grinsven, merk Paulus van der Sande, merk Johannes van Bergen,

Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

in marge: hier had moeten staan de acte van weduwe Welle van de Ven en Roelof van de Ven, staat in het vorige boek fol 113 v

 

 

blz 40 dd 29 april 1778

Schepenen verklaaren dat Isaac Sanderus door de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden aangesteld is tot schoolmeester alhier.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, Peter van Boxtel, JA Esser

 

blz 41 dd 4 mei 1778 testament

Compareert Hr en Mr Jacob Speelman, Hr van Nuland , eerder testament voor Notaris Hendrik Jan van de Pavort te Den Bosch dd 12 nov 1772, verklaart dit nog steeds geldig en voegt er aan toe: prelegateren

- aan zijn neef Jacob Speelman, secretaris van den Leijsendam, Stompwijk  etc, een som van 3000 gulden,

- de HH Nuland en alle goederen te Nuland en Rosmalen aan zijn Vrouw,

- na dood van zijn vrouw alles aan zijn broer Mr. Cornelis Speelman, ridder baronet heer van Heeswijk en Dinter,

- als hij eerder overlijdt alles naar zijn neef Jacob Speelman,

Tekent: J Speelman, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, loco secr.

 

blz 45 dd 24 juni 1778

RA Wierdsma en Adriaan Hanegraaf presidentschepen worden afgevaardigd naar de kwartiervergadering in Osch dd 29 juni 1778,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, Peter van Boxtel, Jan van Kreij, JA Esser

 

blz 47 dd

Memorie alhier had moeten staan een deling van een stuk land genaamd de Geer tussen de Heer Wassenaer d'onsenoort en Adriaan van der donk, dd 1 juli 1778, staat in het verkoop register fol 148.

 

blz 48 dd 3 aug 1778

Compareert Hr en Mr Jacob Speelman, Heer van Nuland, enz, die volmachtigd de heer Casparus Kelderman, procureur voor verschillende rechtbanken wonend te Putterhoek, speciaal om van Maarten Verrij wonend te Zuid Beierland, gezegd den Hitsert, te vorderen een pacht van de huur van 18 mergen en 90 roeden, gelegen in de Eendrachtspolder op de grond van 's Lands Gors onder den Koorndijk, volgens huurcedulle dd 15 dec 1771,

Tekent: J Speelman van Nuland, Ra Wierdsma, Peeter van Boxtel, Jan van Gogh, loco secr.

 

blz 50 dd 5 aug 1778

Compareert Jan van gogh, schepen alhier die verklaart op verzoek van Dirk van Vugt, mr. Smit alhier, dat hij op donderdag 9 juli 1778, 's avonds om ca. 10 uur, was in het huijs van Jacobus Ackermans, waar Dirk van Vugt ook was, en aldaar hoorde dat er enige kijvagien tussen van Vugt en de vrouw van Jacobus Ackermans met name Alida Gelderblom, voorgevallen zijn. Van Vugt werd door haar uitgescholden voor een overdrager, kakmaker en verklikker

Tekenen: Jan van Gogh, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, JA Esser

 

blz 51 dd 5 aug 1778

Compareert Hendrik Jooste Hanegraaf, heemraad der polder van der eijgen, verklaart op verzoek van Dirk van Vugt, mr. smit wonend alhier, verklaart dat hij op 9 juli savonds om ca. 11 uur was in het huijs van Jacobus Ackermans, waar ook dirk van Vugt aanwezig was, (enz, zie voorgaande verklaring)

genoemde scheldwoorden: Overdrager, overbrenger,

Tekenen: Tekenen Hendrik Hanegraaf, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, JA Esser

 

blz  52 dd 9 oktober 1778

Compareren Jacobus Ackermans, vorster alhier en Alida Gelderblom, egtelieden,

Piet van Venrooij, gewesene gesworene der HH Nuland, verklaren op verzoek van RA wierdsma,

- de 2 eersten verklaren dat snachts tussen 3 en 4 juli van dit jaar, bij hun huis is gekomen Piet van Venrooij, seggende "nu sullen wij die twee guldens opdrinken, dat is al wat ghij hebben sult". Toen beiden voor de deur kwamen zagen ze aankomen den Jager Hendrik en lijfknegt Pieter van de Heer Jacob Speelman, die samen met Piet van Venrooij in hun huijs kwamen, terwijl de jager knorrende en morrende tegen Piet van Venrooij tot de vriendschap werd gemaakt, docht daarna zij de lijfknegt tegen Piet van Venrooij, dat hij vals geweer droeg, waarna Piet zijn mes uit zijn sak trok, en op de tafel wierp, dat door Alida op het bed gesmeten werd, waarna de jager is weggegaan, en nadat de lijfknegt nog een fles wijn had gedronken, is deze met Piet van Venrooij ook weggegaan. Omdat Piet van Venrooij zijn zweep miste kwam hij terug, haalde deze op en vertrok weer. Toen zagen Ackermans en zijn vrouw dat de lijfknegt zich verstopt had en bij hen komen met zijn knuppel in zijn hand en zo Piet van Venrooij volgde.

Ze verklaren dat van tijd tot tijd twee knuppels in hun voorhuis hebben gestaan, die de een steeds weggezet heeft, maar steeds werden er andere gebracht, zonder te weten of de jager of de lijfknegt dat gedaan had.

de Derde verklaart dat er op 3 juli in een groter gezelschap een wolf - die de dag tevoren geschoten was - naar osch gebracht had en hem terugbracht en naar het huis van de Heer van Nuland en daarna naar het huis van Jacobus Ackermans, waarbij hij gevolgd werd door de jager en de lijfknegt van de Heer, die hij daar tracteerde, waardoor hij beschonken werd, maar nog goed weet dat er enige woorden tussen hem en de jager, maar niet wetende waarover.

Hij is daarna naar huis gevaren en aangekomen bij het bos van de Heer van Nuland enige slagen met een knuppel op armen en lichaam heeft gekregen, "selfs zo dat hij om zijn leven heeft moeten bidden" en zag dat het de knegt genaamd Pieter van de Heer was die hem bont en blauw sloeg , zodanig dat hij zijn armen 8 dagen niet kon oplichten en gevoerd moest worden als een kint.

Tekenen: J Ackermans, merk Alida Gelderblom, Piet van Venrooij, Klaas Swanenberg, Francis Ploegmakers, JA Esser.

 

blz 56 dd 24 okt 1778 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan Geert van Bakel, gaat wonen in Sasheim in Holland,

Tekent: Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 58 dd 10 nov 1778 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Geertruij Ruijs, gaat trouwen in Den Bosch

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz  60 dd 23 dec 1778

Gijsbert Leermans, wegens den opstal van een huijs staande tot Nuland in de Hutstraat op de Hoge hoef, ene kant straat, andere kant de Armen alhier, noord de Heer Drosaars Wierdsma. Het huijs werd eerst bewoond  en de grond beteuld door zijn vader Antony Leermans, verkoopt en draagt nu over aan Laurens van Uden wonend alhier,

Tekenen: merk Gijsbert Leermans, Jan van Gogh, Peeter van Boxtel, JA Esser

 

blz 62 dd 4 jan 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Willem van Houtem, gaat trouwen te Rosmalen

Tekenen: Tekent: Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, JA Esser.

 

 

 

blz 64 dd 14 jan 1779

Verzoek van Lambert van Schijndel en Johannes van Erp als voogd over de minderjarige Jan van Schijndel, die is aanbestorven na overlijden van zijn zus Maria van Schijndel 1/7 deel in perceel teulland gelegen alhier aan de Groenstraat , de andere aandeelhouder willen nu verkopen, voogden vragen toestemming om hun deel ook te mogen verkopen,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, Francis Ploegmakers, JA Esser.

 

blz  67 dd 28 jan 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Teuniske eijmert van Gerwen, gaat in ondertrouw te Geffen,

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 69 dd 5 feb 1779

Laurens van Uden wonend alhier verklaart schuldig te zijn aan Adriaen Wijgergans een som van 100 gulden, a 3,5 % ,

Tekenen: merk Laurens van Uden, Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 71 dd 25 feb 1779

Francis Ploegmakers en Peter Lambers van Boxtel geven aan naaste bloedverwanten te zijn  van de kinderen van wijlen Peter van Boxtel en Willemijn van vlijmen, in leven egtelieden, overleden te Nuland, zo worden bovengenoemden tot voogd benoemd.

Tekenen: Francis Ploegmakers, Peter van Boxtel, Klaas Swanenberg, Adriaan Hanegraaf, JA Esser.

 

blz 73 dd 25 feb 1779

Benoeming van voogden voor de drie minderjarige kinderen van wijlen Huijbert Croon en Fransijnke van den Hoek, die voor 1/6 deel hebben in de boedel van hun grootvader Toon Wanders Croon, benoemen nu Adriaan Kroon en Wandert Kroon

Tekenen: Wandert Kroon, Adriaan Kroon, RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 75 dd 1 maart 1779

Op verzoek van de voogden van de minderjarige kinderen van Huijbert Croon, te weten Adriaan en Wandert Croon, als erfgenamen van hun grootvader Antony Kroon, 1/6 deel van de erfenis voor hen en mag nu mede verkocht worden

Tekenen: RA Wierdsma, Francis Ploegmakers, Jan van Gogh, locosecr.

 

blz 76 dd 25 febr en 3 maart 1779  Staat en Inventaris

Achtergelaten goederen na overlijden van Antony Wanders Croon, door Wandert Croon en Adriaan Croon, aangesteld als voogd over de drie minderjarige kinderen van wijlen Huibert Croon en Francijntje van den Hoek, de kinderen delen voor 1/6 in de deling.

Gereedde penningen en effecten:

- geen contant geld

- obligatie van 200 gulden a 4 % voor notaris Samuel de Cassemajor, den Bosch dd 6 mei 1773, ten laste van de weduwe Welle van de Ven,

- obligatie van 100 gulden a 4% ten laste van Eijmbert Maas, voor notaris Samuel de Cassemajor, den Bosch dd 11 mei 1770

- notariële obligatie van 225 gulden a 4%, ten laste van Dirk Geert van Uden ? voor notaris Everardus van Bruggen

Tegoeden:

- weduwe Gijsbert Claas Damen         1-10-8

- Toni van der Aa                                4-0-0

- Jan Peter Dircx                                 7-16-0

- Jan Teunissen van Creij                     8-6-8

- Eijmert van den Bogert tot Orten  14-0-0

- Marten en Antony van Houtem       5-7-0

- Adriaan Jan Peter Dircx                   4-8-12

- Hendrik van der donk                      91-5-0

- Peter Hendrik Rovers                                  0-11-4

- Jan Frensen Timmers                                   0-2-0

- Lambert Jan Nolle Maas                  1-16-0

- Matijs van Creij                               0-5-8

- Piet van den Boom                          2-10-0

- kinderen Melis van Hees                  8-6-4

- Peter van dinter                               1-6-8

- Roelof van de Ven                           5-15-8

- Kobus Jan Flipse                             0-6-0

- weduwe Welle van de Ven

wegens restant van interest                26-5-0

- idem Geert van Uden

de interest bij hem te quaad               9-0-0

- Eijmert Maas wegens als voor                     4-0-0

Vaste goederen onder Nuland

- huis en aangelegen land aan het Heike 4 lopens 14 roeden, oost Willem Timmers, west weduwe Paulus Govers, zuid Jan Peter van de Ven, noord Het Heike

- huis en land gelegen als voor In den helsenhoek 1 lopens 21,5 roeden, oost Jan Piet van de Ven, west het Vinkel, zuid Peeter van Uden, noord de zelfde

- twee stukken teulland ook in de Helsenhoek 2 lopens, 6 roeden, oost Dirk van Uden, west Francis Ploegmakers, zuid de minderjarige kinderen van Jan Govers, noord Neeske Govers.

onder Rosmalen

- 1,5 morgen hooiland in de polder van der eijgen in de rosmalense hoeve , in een meerdere camp van 3 mergen

- 1,5 mergen in de Empelse Hoeve , in de polder van der Eijgen, gemeen met Jan Luiken als gebruiker van het land van de minderjarige van Toon van Grinsven

Havelijke goederen en stalgereedschappen

- bruijn paard

- een vaal blaarde melkkoe

- een dito zwartbonte

- een dito vaak gespikkelt

- een dito blauw bijst

- een varken

- hoogkarren sijnde onbeslagen

- een aard karre

- ploeg en eegd

- saal , gereel en ligt

- een paar hagten

- een kruijwagen

- snijback

- schup en 3 rieken

- een seijsie,  een sigte en een beerhaak

- vat, wan en drie dorsvlegels

- paardsbak en reep

- koeijbak en een koeijkuijp

- 3 a 400 pond hooi, 40 boissen strooij

Meubelen, kleren en linde:

- 2 bedden

- 3 dekens

- 7 slaaplakens

- 18 hemden

- tafellaken

- 16 ellen grouwe of ongebleekte linden

- 2 bruine lakense rokken en een bruijn dito kamisool en 2 dito broeken

- 2 hoeden

- een paar schoenen

- een paar kousen en een borstrok, 4 witte dassen

- een tierentijnen rok

- een paar roode gordijnen en zijn val rabat

- een paar groene dito

Koper en tin:

- 4 kopere ketels

- 2 dito koeijketels

- 2 dito koffijpotten

- kopere seijg

- 2 tinne trekpotten

- tinne schootel

- 4 tinne maaten

- 10 tinne lepels

- 4 eijsere potten

- 2 tangen en 2 vuureijsers

- een ketting

- schup en een strijkijzer

- koekpan en hangijser

Aardewerk

- 5 aarden schotels

- 14 borden

- 7 paar kopjes en schotels

enige rommel niet waard te specificieren

Houtwerk

- 3 eijken kasten

- etenskasje

- 3 kisten

- 4 tafels, 6 stoelen

- trogh

- korn en toebehoorten

- 2 tonnen

- winkelbank

- ywee koffijmolens

- paar schalen en enig gewicht

- een ponder

- 2 kledermanden

- 3 spiegels

- 2 korven

- lantaarn

- 10 pond gesponnen garen en enig vlas

- snaphaan

- een rijssak

- 4 haspels

- 2 sakken

- 5 stokken bijen

- 2 stukken spek

wat rommelerij

Lastige schulden

- antony van Laarhoven                                                                    2-12-0

- het ligt naar ouder gewoonte of voor kaarsbranding                                  8-6-0

- weduwe de Booij te Geffen een halve ton bier op de begrafenis                2-0-0

- Hendrik Hanenberg voor de doodkist                                                        2-10-0

- Johannes van dinter                                                                        1-10-0

- Peter van Vugt voor verscheijde van de begrafenis                                    7-15-0

- Dirk van Vugt verteer voor de luijers (van de klok)                                  6-6-8

Tekenen:  Adriaan Kroon, Wandert Kroon, RA Wierdsma, drossaard, Jan van Creij en Adriaan Hanegraaf Schepenen, Klaas Swanenberg, schepen en loco secr.

 

blz 114 dd 4 maart 1779 Erfdeling Kroon

Compareren

- Adriaan Croon en Wandert Croon, wonend te Nuland, aangestelde voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Huijbert Kroon verwekt in huwelijk bij Francijntje van Hoek, met name Aaltje, Piet en Huijbert, volgens acte 25 febr 1779, voor 1/6 deel

- Roelef Kroon wonend in Alkmade in Noord Holland voor 1/6 deel

- Adriaan Kroon voor zichzelf voor 1/6 deel

- Wandert Kroon voor zichzelf voor 1/6 deel

- Jenneke Kroon, meerderjarig jonge dochter, wonend alhier voor 1/6 deel, geassisteerd door JA Esser

- Willem Timmers gehuwd met Johanna Kroon wonend te Nuland voor 1/6 deel

Erfdeling van de goederen van hun vader Antony Kroon en moeder Hendrien Ruijs.

1e lot: Adriaan Kroon

- huis met agterhuijsinge, stallinge en aangehorende landerijen, 4 lopens 14 roeden, gelegen te Nuland aan het Heijken, oost Willem Timmers, west weduwe Paulus Govers, zuid Jan Peeter van de Ven, noord het Heijken, belast met jaarlijkse rente van 7,5 stuijver aan Sinnelooshuijs te Den Bosch, op St Jan in een meerdere rente van 6 gulden met Willem Timmers c.s. Verder een rente van 1-5-0 aan Juffr. van den Bergh, te Den Bosch, Te betalen aan 2e lot: 300 gulden.

2e lot: de 3 minderjarigen

- 300 gulden, in vorm van schepenschuldbrief

3e lot: Jenneke Kroon

- huijs met achterhuijs.stal en aangelegen land, 1 lopens en 21,5 roeden, gelegen in den Helsenhoek, oost Jan Peeter van den Ven, west het Vinkel, zuid Peter van Uden, noord Peter van Uden. Te betalen aan 6e lot: 50 gulden.

4e lot: Willem Timmers

- 2 stukken teulland te Nuland, in den Helsenhoek, 2 lopens en 6 roeden, oost Dirk van Uden, west Francis Ploegmakers, zuid de minderjarige kinderen van Jan Govers, noord Neeske Govers bagijntje tot Turnhout,  belast met jaarlijkse rogpacht van 5 en 1/3 vat bossche maat aan het Groot gasthuis te Den Bosch, op ligtmis, in een meerdere pacht van 2 zakken. Item een jaarlijkse rente van 0-1-12 aan de domeinen van Brabant, op ligtmis, in Den Bosch.

- een obligatie van 200 gulden a 4% volgens acte voor notaris Samuel de Cassemajor, dd 6 mei 1773, ten laste van de weduwe Welle van de Ven,

5e lot: Roelof Kroon

- perceel hooi of weiland onder Rosmalen gelegen in de polder van der eijgen genaamd in de Rosmalense Hoeve,sijnde 1/2  in een meerdere campvan 3 mergen samen met Jan Strik,

- obligatie van 225 gulden a 4% ten laste van Dirk Geert van Uden volgens acte voor notaris Everardus van den Bruggen in Den Bosch. Te betalen aan het 6e lot: 25 gulden

6e lot: Wandert Kroon

- een schoon perceel hooi of weiland, groot 1,5 mergen onder Rosmalen in de Polder van der Eijgen, in de Empelse Hoeve, in een meerdere camp met de minderjarige kinderen van Antony van Grinsven.

- obligatie van 100 gulden a 4% ten laste van Eijmert Maas, volgens acte voro notaris Samuel de CasseMajor te Den Bosch dd 11 mei 1770,

- 50 gulden van het tweede lot

- 25 gulden van het 5e lot

Tekenen: Adriaan Kroon, Wandert Kroon, Roelof Kroon, merk Willem Timmers, merk Jenneke Kroon, RA Wierdsma, drossaard, Jan van Gogh en Adriaan Hanegraaf Schepenen, JA Esser.

 

blz 145 dd 12 maart 1779 Staat en Inventaris

Na overlijden van Peter van Boxtel, op verzoek van Francis Ploegmakers en Peter Lamberts van Boxtel, als voogden over de twee minderjarige kinderen verwekt in huwelijk met ….. van Vlijmen, genaamd Jan en …… van Boxtel, dd 15 feb 1779

Onder Heesch:

- perceel teulland, sijnde 2 strepen, met houtgewassen, groot 3 vaaten, gelegen te Heesch te Vinkel,

- item perceel teulland aldaar zijnde de 2 strepen met zijn houtgewassen, goort ca 3 vaaten,

- perceel akkerland aldaar, zijn de 4 stukken groot ca. 7 vaaten

Onder Rosmalen:

- perceel hooi of weiland gelegen te Rosmalen "in de Rosmalense Hoeve", groot ca. 1 mergen, samen met Lambert van Boxtel, ene zijde Jacobus Langens, andere zijde het gemeen land, zuid Dirk van de Wetering c.s., noord Jan Ruijs c.s.

Onder Nuland:

- huis en schop en appendependentien, gelegen aan Schotsheuvel, groot 2 lopens 7 roeden, oost Lambert van boxtel, andere zijde west Schotsheuvel, ene eind zuid de Hei van Nuland, belast met een jaarlijkse rogpacht van 6,5 vat rogge bosche maat in een meerdere pacht van 13 vat, samen met Adriaan Joost Hanegraaf, aan Rentmeester Tengnagel op Lighmis, rente van 0-9-6 in een meerdere rente van 0-18-12 samen met Adriaan Joost Hanegraaf aan dezelfde als voor,

Have

- goed zwart merry paard, oud 12 jaar

- goede melkkoe zwart speeuwd van hair

- idem, blauw bijst van hair

- idem, witte buijsde melkkoe

- idem een dito jaarig kalf swartbont van hair

- idem een dito kalf oud omtrent een jaar vaalbond van hair

- idem een dito jaarig kalf zwart bond van hair

- idem

- idem

Bouwgereedschappen:

- een bolt hoogkar

- aardkar

- ploegh

- eegd

- saal, greellight en een paar hagten

- 2 schuppen

- 2 rieken

- snijback

- 2 vleegels

- wan

- vat

- 2 koebakken

- mesthaak

- krabseijsien

- seijsie

- zigt en een beerhaak

- haargetouw

- 2 gavels

- paardsbak en reep

- een weinig koorn en boekwijt die nog gesaaid moet worden

Schulden die te goed zijn:

- 10 gulden van de weduwe Peter van de Weeteringh te Heesch,

- van huijbert van Soggel te Heesch 10 gulden en 10 stuijvers

Schulden:

- aan weduwe Paulus Govers 13 gulden wegens landhuur

- aan de gezamenlijke erfgenamen van Maria van Schijndel 6 gulden en 10 stuijvers landhuur

- idem aan Welle Ruijs 13 gulden

- aan Lambert van Boxtel 3 gulden 12 stuijvers wegens restant cooppenningen van een rundbeest

- aan Sophia van Vlijmen 64-8-0 wegens geleend geld

- aan Dieris van Vlijmen 50 gulden geleend geld

Bedde Linden en Wol

- 2 bedden

- 2 peuluwen

- 3 hoofdkussens

- 2 deekens

- 6 slaaplakens

- 4 hoofdfluwijnen

- paar gordijnen en rabad

- bruijnen rok en camisool

- zwarte broek

- een Firenleijen ? rok

- hoed

- 6 hemden

- borstrok

- paar kousen

- paar schoenen

- paar silveren schoengespen

Meubilairen:

- 2 kasten

- kist

- etenskasje

- 2 kopere keetels

- kopere koeketel

- koperen melkkan

- kopere bedpan

- 4 tinne schotels

- eijsere pot

- tafel

- bank

- 4 stoelen

- spinnewiel

- snaphaan

- lantaarn

- twee haalen

- tang en een schop

- aarden teijl

- 2 aarden borden

- tinne trekpot

- kopere koffijpot

- korn met toebehoorten

- tobbe

- baktrog

- 10 pond gesponnen garen

- half dozijn etens vorken

- 5 tinne lepels

- enige slechte rommelarij, niet waard om te specificeren.

Tekenen: Johannes Ploegmakers, Peter van Boxtel, Schepenen Jan van Gogh, Klaas Swanenberg

RA Wierdsma, JA Esser.

 

blz 176 dd 12 maart 1779

Compareert

Paulus van Vugt, voor zichzelf en sterk voor zijn kinderen

Dirk van Vugt, voor zichzelf en sterk voor zijn kinderen

Mechel Witlox , weduwe Gijsbert van Vugt, en hun drie kinderen

Cornelia van Vugt, weduwe van Geert van de Poel, en de kinderen in dat huwelijk

weduwe Adriaan van Vugt en haar twee kinderen

Peter van Vugt en diens kinderen

Maria en haar kinderen uit het huwelijk met Francis de ….

Peternella Geurts dochter van Jan Jansen Geurts in huwelijk verwekt bij Goverdina van Vugt

Cornelia van der Sanden en haar kinderen uit huwelijk met Peter Wijnands

Kinderen wijlen Judocus van der Sanden

Helena van Gemert weduwe Jan van vugt, als moeder en voogdesse over haar kinderen

Geurt Poulus Govers meerderjarie jongeman, voor zichzelf , sterk voor zijn broers en zussen

en als voogd over de kinderen van wijlen Jan Govers, voor Antony Peter Govers, Berk van de Wetering als in huwelijk hebbende Hilleke Govers en hun kinderen

gelovende indemniteit voor Maria en Neeske Govers, Jan van der Ven voor zichzelf en voor zijn broer en zus Geurt en Maria van de Ven, Paulus van Grinsven voor zichzelf en voor zijn kinderen, Hendrik Hanegraaf als man en momboir van Agnes van Grinsven, Paulus van de Sanden voor zichzelf en voor zijn kinderen, en Geert de Haas  voor Annemie van der Sanden, sijne huisvrouw en de 4 kinderen in dat huwelijk, Peter van der Aa als vader en voogd over zijn kinderen in het huwelijk met Petronella van der Sanden, Johannes van Bergen als in huwelijk hebbende Jacomijn van der Sanden als vader en voogd over het kind uit dat huwelijk,

alle kinderen en kintskinderen van Lijsbet, Paulus, Geurt, Maria, Adriaantje en Agnes Govers volgens hun testament voor de schepenen dd. 6.6.1763,

Johanna Raijmakers, verlate huisvrouw van Peter Hoefs, en haar zoon Hendrik Hoefs, ter andere zijde, te kennen gevend dat Jan Hoefs zich van hier geabsenteerd heeft en vermoedelijk overleden zal zijn, dat Gerardus Hoefs en zijn huisvrouw Johanna Paulus Govers elkaar hebben benoemd tot erfgenaam, Jan Hoefs heeft nagelaten 3 percelen land, dat vervolgens Gerardus Hoefs die in  bezit heeft genomen, de lasten betaald en geprofiteerd van de revenuen, dat eerst is overleden de testatrice en later Gerardus Hoefs,

dat over het eigendom van de 2 percelen gelegen te Nuland en afkomstig van Jan Hoefs en wie tot de penningen gerechtigd is, verschil van mening is ontstaan, waarbij de erfgenamen van Gerardus Hoefs  verklaren dat deze zaken aan hen behoren, dat zij immers niet verplicht konden worden de penningen uit te reijken,

Beweert Hendrik Hoefs dat hij als presumptief erfgenaam van Jan Hoefs alleen gerechtigd was, dat hij als naaste bloedvriend van Jan Hoefs alleen gerechtigd was om de goederen te administreren en de revenuen daarvan te trekken, en komen ze allen nu overeen om verdere kosten te voorkomen

- dat de tweede comparant ter andere zijnde de perceeltjes zal hebben en houden en dat de anderen de penningen zullen behouden, zonder tegenspraak van iemand,

Tekenen:  Dirk van Vugt, Hendrik Hanegraaf, Poulus van Vugt, P vd Aa, Jan van de Ven, dircd Sijmens van de Wetering, Geurdt Govers, Poulus van Grinsven, Geert de Haas, merkteken Johannes van Bergen, merk Paulus van der Sanden, merk Johanna Raaijmakers, merk Hendrik Hoefs, RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 181 dd 13 maart 1779

Adriaan Croon wonend te Nuland, belooft  300 gulden over een jaar te betalen aan Aaltje, Piet en Huijbert Croon, a 4%.

Tekent Adriaan Kroon, RA Wierdsma, Jan van gogh, JA Esser, secr.

 

blz 183 dd 31 maart 1779

Compareert Dieris Janse van Schijndel, weduwe van Mil en Laurens van Mil, haar zoon die overeenkomen dat Dieris aan haar zoon een opstal van een huijsje overgeeft, staande alhier aan de Heerenweg van Den Bosch naar de Grave, gemeenlijk genaamd Graafse Baan, alhier in den Helsenhoek, waarvoor Laurens verklaard haar d'r leven lang te zullen onderhouden, en oppassen in siekte en gezondheid, en haar een fatsoenlijke begrafenis zal geven, verder ziet hij af van zijn aandeel in twee  stukken landerijen op de Ackers. Merkteken Diris Jan van Schijndel, handtek: Laurens van Mil

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, Ja Esser

 

blz 185 dd 8 mei 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Gijsbert Leermans, gaat trouwen en wonen in Delft in de provincie Holland.

Tekenen: Jan van Gogh, Adriaan Hanegraaf, JA Esser

 

blz 187 dd 14 mei 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jacob Govers, gaat trouwen in Den Bosch

Tekenen: Jan van Gogh, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 189 dd 26 mei 1779

Verklaring op verzoek van Raad en Rentmeester Gansneb, genaamd Tengnagel van Luttenberg,

Nulandse straat tiende competeerd voor de ene helft De heer Johan van Bommel, de andere helft de weduwe van Hoofd en haar zwager,

onder Rosmalen op het Heeseind zijn ook enige Tiendheffers ,

in de toorn hangt de Tiendklok die gebarsten is, daar het uurwerk op slaat en nog een klijden klok , dus aldaar een gaande klok gevonden werd, dat de gemelde tiendklok gedient heeft tot het overluijden van overleden personen, en bij de aanvang van de dienst in de gereformeerde gemeente , met schouwen of noodschouwen, met brand, bij afleesen van placaten van de Souverain, bij het doen van publieke rekeningen, enz.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, Francis Ploegmakers, JA Esser.

 

blz 191 dd 9 juni 1779

Drossaard Wierdsam en JA Esser, secr. worden afgevaardigd naar de kwartiervergadering in Osch op 23 juni 1779,

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, Jan van Kreij, Francis Ploegmakers, Matijs van Creij, J. Sanderus.

 

blz 193 dd 9 juni 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanna van Craij, nu wonend te Rosmalen,

Ra Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 195 dd 25 juni 1779

Compareren Hendrik Wirzel en Geurt Quirijnen, wonend alhier, van competente ouderdom, die verklaren dat Jacobus van Drunen begin september 1778 op wolvenjacht met hen, op de jagt van de Heer van Nuland, een wolfteef heeft doodgeschoten,

Tekent: Jager van Nuland, merkteken Geurt Quirijnen, RA Wierdsma, Jozua Sanderus, JA Esser

 

blz 196 dd 25 juni 1779

Compareert Hendrik Witzel, jager van de Heer van Nuland, verklaart dat hij op dinsdagavond 15 juni sijnde op de Jagt van de Heer van Nuland, oppassende dat er geen wild gestoort zouden worden, in het Vinkel onder genoemde Jagt horende, een snaphaan schot hoorde losgaan, en zich aldaar tussen 2 wallen in een steegje bevond, en zag een persoon sterk gebukt lopende agter een haas, die gewond leek te zijn, in een sloot liep en daar door Antony van der Aa gegrepen werd, waarop Witzel "inmediaat als kort bij sijnde" Antony van agter bij het hooft greep, waardoor de haas loskwam. hij vroeg Antony wie de haas geschoten had en kreeg als antwoord Lambert de knegt van Jacob Frensse, die hem ook vroeg hem te halen. Antony werd meegenomen naar het huis van Johannes Verhagen, waar hij Antony op dezelfde vragen antwoord liet geven.

Compareert Joannes Verhagen die bovenstaande bevestigd.

Tekenen: Jager Johan Hendrik Witzel, Jan Verhagen, Ra Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 200 dd 8 juli 1779

Compareert Goijaart van der Horst, wonend alhier die overdraagt aan Johannes van de Acker te Den Bosch: rog, boekweijt en erten, die staan op de landerijen genaamd Heij en Weij van de verkrijger, nu gehuurt en gebruikt door Goijaart, deze publiek te verkopen om een schuld van 10 gulden restant huur 1777 te kunnen betalen, en twee jaar huur van 1778 en 1779 van 110 gulden,

Adriaan Boll, procureur deser HH en gelaste van gen. van den Acker,

Tekent: merkteken Geert van der Horst, Boll, RA wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 202 dd 30 juni 1779

Schepenen gaan op verzoek van Jan Brock naar het huis dat hij kocht van Jacob Hanegraaf, alhier aan de Wolfsdijck staande, taxatie en visitatie

- dak moet opgeheven worden op de plaatsen waar het verzakt is, nieuwe plaat erin

- een nieuwe wand maken, ook de wanden in het oosten.

- de stijle van de gebonte overgezakt, moeten opgewonde en nieuw ondermetselt worden.

- aan de stal twee nieuwe durpels

- in het noorden is de muur bouvallig in het kamertje moet gerepareert worden, de glazen zijn uit het lood

- 5 glasraame moete vernieuwt worden, en enige glazen mankeeren.

- de waterput is heel gevaarlijk , moet ontruijmt worden

- aan de kelder moet een nieuw durpel gemaakt worden

- de muur neffens de ingang van de kelder moet vernieuw worden

- het turfschobje is heel bouwvallig, moet opgewonden worden, en in dak en vorst te rapareren.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf. Ja Esser.

 

bzl 204 dd 7 aug 1779

Adriaan Hanegraaf, mede schepen wordt afgevaardigd naar den Bosch op zaterdag 21 aug naar de verpachting van de gemeene middelen. en zich te stellen tot pachter en de schepenen als borg.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, matijs van Creij, JA Esser, secr.

 

blz 206 dd 7 aug 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jochem Jansen van Uden, gaat naar Schiedam in Holland verreijsen.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, J van Gogh, JA Esser, secr.

 

blz 208 dd 25 aug 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Gerardus van der Poel, gaat trouwen te Rosmalen,

Tekenen: Jan van gogh, J Sanderus, JA Esser

 

blz 210 dd 7 sept 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Geert Suijskens en zijn drie kinderen met name Leendert, Yda en annemie, uit het huwelijke met Anneke Peter Verstegen, gaan wonen te Schijndel,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Johannes Ploegmakers, JA Esser, secr.

 

blz 212 dd 12 okt 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Maria van der Heijden, gaat in ondertrouw en wonen in Den Bosch.

Tekenen: Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser

 

blz 214 dd 18 okt 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Petronella Jan van Uden, gaat in ondertrouw te Berlicum,

Tekenen: RA wierdsma, J Sanderus, JA Esser

 

blz  216 dd 17 jan 1780 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Antony Willem van Rooij, gaat trouwen te Rosmalen,

Tekenen: Tekenen Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser

 

blz 218 dd 26 jan 1780 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Theodora Jan Ruijs,

Tekenen: RA wierdsma, Jan van Gogh loco secr, Matijs van Creij

 

blz 219 dd 26 jan 1780 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren  Anneken Peter den Haas,

Tekenen: RA wierdsma, Jan van Gogh , Matijs van Creij loco secr,

 

blz 221 dd 26 jan 1780

Compareert Bertus Gloudemans, inwoner alhier, van goede naam, van competente ouderdom, verklaart op verzoek van RA Wierdsma, drossaard, dat op zondag 21 november 1779, in zijn woonhuis hier aan Schotsheuvel even na de middag is ingekomen Zepert Jan Wijgergangs, wonend alhier die op hem begon te vloeken en te rasen, en hem voor een schelm uitscholdt, hem bij de haren heeft gevat, en tegen de grond getrokken, hem naar de eeren sleepte , alwaar hij met hem worstelde, en doen verschrikkelijk op hem trapte en sloeg, zodat de twee middelste vingers van zijn linker hand zo gekwetst werden dat ze bloeijden, daarna is Wijgergangs met hem weer naar de keuken gegaan en in de hoek van den haart op een stoel gaan zitten en toen een mes trok, en op de rechterwang van hem heeft gestoken, zodanig dat het bloed eruit liep.

compareert ook Paulus Jansen, Geert Verhoeven, Jan van den Acker, alle woonden alhier tot Nuland, die verklaarden dat zij op zondag 21 januari 1779 (sic)zijn geweest in het woonhuis van de Bertus Gloudemans, en daar Zepert Jan Wijgergangs zagen inkomen, die sterk vloekte en raasde, hem voor een schelm uitscholdt, hem bij de haren trok, hem tegen de grond smeet, naar de eeren sleepte, daar met hem worstelden, nadien in de keuken terugkwamen, waarna Wijgergangs zijn mes trok en op de steene sneed onder het uitbraken van verscheijde vloeken en scheldwoorden,

Tekenen: Jan van Gogh Presidentschepen, Matijs van Creij, J Sanderus, merk Bertus Gloudemans, Paulus Jansen, merk Geert Verhoeven, merk Jan van den Acker, Geert van Creij schepen en loco secr.

 

blz 225 dd 9 febr 1780

Helena de Mul, weduwe Jacobus Vosch, wonend alhier

wegens een opstal van een huisje of getimmerte staande op de Nulandse Gemeente achter dat van Laurens van Mil, heeft zij dese opgedragen aan Geert Verhoeven, mede wonend alhier, met alle rechten, heeft grond om het huis van de gemeente gecultiveerd,

Tekenen: merkteken Helena Mul, weduwe Jacob Vosch, RA Wierdsma, Jost van Gessel, Geert van Creij, Jan van Gogh locosecr.

 

blz 227 dd 10 mrt 1780 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren  Pieter van Loon,

Tekenen: Jan van Gogh, Matijs van Creij, JA Esser, secr.

 

blz 229 dd 12 mei 1780 huurcedulle

Compareren

Johanna van Boxtel, weduwe Cornelis van Gemonde

Geert van Boxtel, wonende beiden alhier, maken huurcontract ivm een

- huijs van Johanna met schop en aangelegen land gelegen bij het Vinkel aan de Graafse Baan,

- 3 lopens en 9 roeden aan de Loonse straat ,

- 4 lopens en 35 roeden op de Ackers

- 5 hond hooi of weiland genaamd het hoekcampke,

Thans nog in huur door Anthony Manders,

- 1 mergen in de Rosmalense Hoeve

Voor de tijd van 4 jaar, voor 50 gulden

Vermeld staat in de marge: "de weduwe Gemonde is in de kost bij van Boxel voor 44 gulden jaars"

Tekenen: merkteken Johanna van Boxel,  Geert van Boxtel, Matijs van Creij, dirck van de Wetering, Ja Esser.

 

blz 234 dd 12 mei 1780 testament

Compareert Johanna van Boxtel, weduwe Cornelis van Gemonde, wonend alhier, benoemt tot algemeen erfgenaam

- Lambert van Boxel, haar broeder, of anders zijn kinderen, voor 1/3

- Dirk van de Wetering, zoon van Hendrien van Boxel, verwekt bij Sijme van de Wetering , voor 1/3

- Jan en Mijntje van Boxel, kinderen van Peter van Boxel,

Tekent: merkteken Johanna van Boxel, J van Gogh, J Sanderus, JA Esser

 

blz 239 dd 31 mei 1780

Compareren Hendrik Witsel, jager van de Heer van Nuland en Geurt Quirijnen, wonend alhier, van competenten ouderdom, verklaren dat Hendrik Witsel in het begin van de maand mei op Wolvenjacht zijnde, en heeft doodgeschoten een wolf zijnde een teef,

Tekent: Johann Heinrich Witzel, Gurt Crijnen, J Sanderus, Francis Ploegmakers,

 

blz 240 dd 21 juni 1780

Jan van Gogh presidentschepen en JA Esser worden afgevaardigd naar de kwartiervergadering te Osch.op 28 juni 1780,

Tekenen: Francis Ploegmakers, Matijs van Creij, Dirk van de Wetering, jost van Gessel, Geert van Creij, J Sanderus.

 

blz 242 dd 8 aug 1780

Jan van Gogh medeschepen wordt gevolmachtigd om naar de verpachting van de gemeene middelen in Den Bosc te gaan op de 19e deser maand,

Tekent: Matijs van Creij, Geert van Creij, Jan van Gogh, Francis Ploegmakers

 

blz 244 dd 8 aug 1780

Verzoek van Ariaan Vosch en Willem Jan Lammerts geven te kennen dat Jan Lambert Peters is komen te overlijden, achterlatende een huisje en wat land, wat losse goederen waarvan de erfgenaam is: Annemie wijgergangs, dochter wijlen Pieternel Jan Lammerts bij Ariaan Wijgergangs, die nog minderjarig en onvoorzien van voogden, haar vader is enige jaren terug van hier vertrokken , zonder dat men weet waar naar toe, nu aangesteld Ariaan Vosch en Willem Jan Lammerts, oom en neef.

Tekenen: Adriaan Vos, Willem jan Lammers, Jan van Gogh, president, loco off, Matijs van Creij, Francis Ploegmakers, Geert van Creij, loco secr.

 

blz 247 dd 12 aug 1780

Jan Lammert Peters eerder weduwnaar van Anneke Peeter Vos, waaruit een dochter met naam Pieternel, is opnieuw getrouwd met Jenneke Dielessen, waarbij verwekt 2 kinderen met name: Willem en Hendrien.

Pieternel trouwde Ariaan Wijgergangs, waaruit een dochter Annemie, daarna is komen te overlijden.

Nu is Jan Lammert Peter overleden, die gedurende zijn leven genoodzaakt was de erfenis van zijn voordochter aan te spreken en te verteeren behalve de vaste goederen en bovendien en nog enige schulden te maaken, uit hoofde van zijn hoge ouderdom en onmagt om te kunnen arbeiden, daarbij het onderhouden van zijn gen. kleindochter, die door haar vader was verlaten, en heeft nu achtergelaten:

- een melkkkoeij,

- enige meubilaire goederen

- enige gereedschappen, waarvan de waarde niet toereikend is voor de schulden.

De twee nakinderen voor 3/4 van de schulden aansprakelijk? echter daartoe niet in staat vanwege niets hebbende dan t geene met hun handenarbeid te winnen

nu compareren Ariaan Vos, wonend te Rosmalen, voogd van de genoemde kleindochter en aan de andere kant Willem en Hendrien Jan Lammerts kinderen van de selve uit het tweede bedden , maken nu samen een akkoord

de eerste krijgt de gehele nalatenschap van de overleden grootvader en zal daarvoor al diens schulden betalen voor de 2e en 3e comparant.

Tekenen: merkteken Hendrien Jan Lammerts, Willem Jan Lammerts, Adriaan Vos, Jan van Gogh, Matijs van Creij, Francis ploegmakers, loco secr.

 

blz 251 dd 14 aug 1780

Staat en inventaris van de goederen van Jan Lammert Peters voor Willem Jan Lammerts en Ariaan Vosch, aangestelde voogden over het kleinkind van  wijlen zijn dochter Pieternel bij Ariaan wijgergangs, genaamd Annmie

Vaste goederen:

- huijsje en aangelegen land groot 47 roeden, gelegen bij het Rooms Kerkhuis, ene zijde Dirk van Vugt, andere zijde Hr van Grinsven c.s., strekkende van de straat tot op de erve van Francis Ploegmakers,

Havelijke goederen

- een blauw grijsde melkkoe

Meubilaire goederen en koehoudersgereedschap:

- 2 kasten ieder met 2 deuren

- grijne kist

- grijne tafel

- een kwade kist

- een ton

- korn met toebehoorten

- water emmer

- eijsere ketel

- eijsere pot

- kopere bedpan

- leepelrek met 5 tinne lepels

- eijsere rooster

- eijsere lamp

- tinne trekpot

- theerakje

- eijsere ketting

- tang en vuureijser

- kopere seijg

- olykan en 4 flessen

- vlagseijsie , twee rieken , 2 schuppen

- eenige rommelarij

Veldvruchten:

- een stuk aardappelen

- eenige nooten en appelen

Linden en wollegoed

- een kaffebed en kussen

- een wolle deeken

- 2 paar gordijnen

- 4 slaaplakens

Schulden des boedels:

- obligatie van 100 gulden aan Francis Ploegmakers

- 60 gulden rente aan deselfde

- aan Peter van Vugt wegens geleverde winkelwaren 4-10-0

- aan Jan Ruijs voor begrafenis kosten 5-8-8

- aan Dirk van Vugt voor smee loon en winkelwaren 14-8-0

- doodskist  2-10-0

- aan de meester voor t recht van begraven 0-14-0

- aan johannes van drunen voor geleverd brood en meel  33-0-0

- Tesamen 220-10-8

Tekenen: Ariaan Vos, Willem Jan Lammers, Jan van Gogh, loco officier, Joost van Gestel, Geert van Creij

 

blz 259 dd 14 aug 1780

Verzoek van Ariaan Vos en Willem Jan Lammers als voogden over de minderjarige kleindochter van wijlen Jan Lammert Peters, vragen toestemming om het huijsje te mogen openbaar verkopen, met positief advies van Jan Wijgergangs, grootvader via vader en Wouter Vosch, neef van de moeder.

Tekenen: Jan van Gogh, Joost van Gestel, Geert van Creij.

 

blz 262 dd 14 aug 1780 borgbrief

Schepenen verklaren dat alhier enige jaren zonder borgbrief van Rosmalen heeft gewoond Geertruij van Nuland, en volgens de wetten van het land tot last van Nuland gekomen, gaat nu weer te Rosmalen wonen en vraagt om  een borgbrief,

Tekenen: Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser

 

blz 264 dd 30 oktober 1780

Op verzoek van Jacobus Ackerman vorster alhier, hebben een huijsje geexamineert , staande naast het erve van Dirk van Vugt en van de heer van Grinsven, constateren

- dat 1 gebont is doorgezakt, en de balk eruit is geschoten, moet nodig opgewonden en hersteld worden

- schoorsteen is heel bouwvallig, moet vernieuwd worden,

- de wanden zijn zo slecht moeten hersteld worden

- de plaatsen van den afhangen zijn heel bouwvallig, moeten verbeterd worden

- de schuurdeuren moeten geheel vernieuw worden

- het deurtje voor aan de straat moet een nieuw aangemaakt worden

- van het dak makeeren 12 opleggers,

- in het zuid was het glasraam slecht , er moet een nieuwe in

- dak moet belegd worden met stro, met latten, banden en gaarden en nagels

De eiken boom mag gebruikt worden om het huijs te repareren.

Tekenen: Jan van Gogh, Joost van Gestel, Dirk van de Wetering, JA Esser

 

blz 266 dd 13 november 1780

compareert Peter van Vechelen wonend te Schiedam aan de ene kant en Lammert van den Bogert wonend alhier aan de andere kant

de eerste verklaart op 2 december 1777 voor drost en schepenen alhier hadde gecaveert en borg gebleven voor het kind dat geboren stond te worden van zijn  zuster Maria van Vechelen, en een som van 300 gulden hiervoor gereserveerd. Nu een contract tussen de eerste en de tweede: de tweede zal het kind Hendrien onderhouden, in ordentelijke kost, daagse kleeren, voeding, oppassing, ordentelijke te laten onderwijsen, tot de leeftijd van 15 jaar, of tot het zelf de kost kan verdienen, voor de som van 30 gulden per jaar. De tweede moet ook de moeder, Maria van Vechelen goed verzorgen, etc, tot haar kind 15 jaar is. Waarvoor Maria in het huishouden van Lammert van den bogert zal moeten werken, zoals spinnen, naijen, stoppen, als ander huiswerk en ook boerenwerk. Voor zolang zij in staat is tot werken, daarna hoeft hij haar niet meer te onderhouden,

Tekenen: Pieter van Veggelen, merk lammert van den Bogert, merk Maria van Veggelen,

Geert van Creij, Joost van Gestel, Joannes Ploegmakers, loco secr.

 

blz  270 dd 13 jan 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Andries Goovers, gaat trouwen in Den Bosch,

Tekenen: Jan van Gogh, Geert van creij, JA Esser.

 

blz 272 dd 17 jan 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Wandert Croon, gaat wonen te Schiedam,

Tekenen: Jan van Gogh, Matijs van craij, JA Esser.

 

blz 274 dd 10 februari 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Elisabeth van Rooij,

Tekenen: Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser.

 

blz 275 dd laatste woensdag in februari 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanna van Gestel tans huisvrouw van Jan van de Ven,

Tekenen: Jan van Gogh, Francis Ploegmakers, JA Esser

 

blz 276 dd 30 maart 1781

Schepenen vervoegen zich in het woonhuijs van Antony Makke, inwoner alhier, alwaar in de kost en logeering is geweest , en vanochtend overleden om 7 uur, de Heer Jan Pijll, gewesene Gaarde  du corps van de heer prins van orange, en zijn nalatenschap hebben gecacheteerd en verzegeld, in  een sluijtmanden, en daarvoor een slot gehangen, met rood lint en twee cachetten. Er buiten bleef een hoed met een Cocarde, , een afgesneden ronde hoet , een paar oude leren schoenen, een paar zwart leren muijlen, een hemd, een bonte zakdoek, een hemd en witte muts,

Sibil Chateau, vrouw van Antony Makke, verklaart dat er niets anders is achtergelaten.

Tekent: Jan van Gogh, president, loco officier, Matijs van Craij, J Sanderus, JA Esser.

 

blz 278 dd 11 april 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Maria van Creij, gaat wonen te Herpen, Schaijk.

Tekenen: Jan van Gogh, Francis Ploegmakers, Joost van Gestel, Dirk van de WeteringMatijs van craij, Geert van Creij.

 

blz 280 dd 25 april 1781 Staat en Inventaris

bij de dood ontruijmt van Marie Janse Verstegen aan haar man Pieter van Venrooij, aan haar 7 kinderen ter erfrecht, genaamd: Toon, Jan, Ariaan, Bartel, Johannes, Marie en Peternel. Pieter gaat een twqeede huwelijk aan met Beth ….., weduwe van Willem Smits

Vaste en onroerende goederen:

onder Nuland

- een huijs, achterhuijs, stallen met aangelegen land, gelegen in het Vinkel alhier, groot 25 roeden, huis en land gekomen van Hendrik Hendriks, oost Adriaan van Aalst, west en zuid de weduwe Lammert van Rooij en noord de gemeene straat

- 1/2 van een perceel teulland, groot 6 lopens en 13 roeden, sijnde de helft van het land in den Hijcamp, gelegen alhier in het Vinkel, oost Adriaan van Schijndel, west de weduwe Lammert van Rooij, zuid de Heer Onsenoort, noord de Heer Markgraaff,

- 1/2 van een perceel teulland gelegen alhier in het vinkel, groot 3 Lopens, sijnde de Strepen en het land in het Bosch , oost Heer van Nuland, west gemeene Wetering, zuid de weduwe Jan Hanegraaf, noord de weduwe Willem Vorstenbosch,

- 3/4 van de 1/2 van een perceel teulland, gelegen alhier in het Vinkel, groot 3 lopens en 25 roeden, aldaar bekend voor gemelten gedeeltes van het land in den Hijcamp met dezelfde ringenooten als het tweede perceel,

- 1/2 van perceel teulland , alhier in het Vinkel, groot 3 lopens, zijnde de wederhelft van het land in het Bosch, geringenoteerd als 3e perceel

Bouwgereedschappen:

- een botte Hoogkar

- een aardkar

- een ploeg

- haam, zaal en ligt

- wan

- vat

- snijback

Meubilaire goederen en koehoudersgereedschap:

- kast

- kist

- een eetensrenken

- kooperen koeketel

- 2 kopere handketels

- eijsere ketel

- eijsere pot

- tafel

- kopere koffijpot

- tinne schotel

- kopere bedpan

- kopere melkkan

- houten emmer

- 4 stoelen

- een zeef

- haal, tang en asschup

- 6 lepels

- 2 lampen

- korn

- 2 tonnekes

- seijgschotel

- strijkeijser

Bed en Beddegoed:

- een bed

- wolle deken

- 3 paar slaaplakens

Tekenen: Piet van Venrooij, merk sis van Venrooij, Jan van Gogh, president en loco officier , Francis Ploegmakers, schepen, Matijs van Creij, JA Esser.

 

blz 295 dd 30 april 1781 borgbrief

Staat voor memorie dat borgbrief van Pieter van Venrooij, die hier had moeten staan, staat in het register van Armenzaken, van Nuland, folio 21v, dit was echter niet voorhanden

 

blz  296 dd 17 mei 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Cornelis Hendrik Guldemans, gaat trouwen te Heesch

Tekenen: Joost van Gessel, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 298 dd 30 mei 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan van Uden,

Tekenen: Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser.

 

blz 300 dd 20 juni 1781

Schepenen vaardigen RA Wierdsma en Jan van Gogh af naar  de kwartiervergadering in Osch op 27 juni a.s.

Tekenen: Francis Ploegmakers, Matijs van Craij, J Sanderus, Dirck van de Wetering, Joost van Gestel, Geert van Creij, JA Esser, secr.

 

blz 302 dd 20 juni 1781

Compareert Dionysius van Tilburg, Jager van de Vrouwe van Geffen, Pieter van Heumen, beide wonend te Geffen, verklaren dat zij met Jacobus Akkermans op 14 aug 1780 te saamen met meer anderen waren ter jagt, in het Groot Bosch van de Heer Wassenaar tot Onsenoort, en aldaar is door Jacobus Akkermans is geschooten dat er de dood na volgt, een wolf sijnde een teef,

Tekenen: P van Heumen, Dionysius van Tilburg, Ra Wierdsma, Matijs van Craij, JA Esser, secr.

 

blz 303 dd 27 juni 1781

Compareren Geurt Crijne en  Teeuwe de Laat, van competerende ouderdom en van goede naam, verklaren dat ze samen met Johan Hendrik Witzel en Jacobus van Drunen op jagt waren in 1780 in augustus op de wiltbaan van Nuland en op die dag werd door Johan Hendrik Witzel en Jacobus van Drunen tesamen een wolf doodgeschoten, sijnde een reu.

Tekenen: Geurt Crijnen, Mateus de Laat, Matijs van Craij, Joost van Gestel, JA Esser.

 

blz 304 dd 25 juli 1781

Compareert Vrouwe Beatrix Susanne van der Meer, douariere van de Heer van Nuland Hr en Mr. Jacob Speelman en machtigd de heer Mr. Cornelis Jacob Speelman , secretaris van Oegstgeest om alle goederen van haar in Holland en in de Meijerij te taxeren, aangekomen bij successie van wijlen haar man, de collaterale successie te regelen en betalen, de leengoederen te verheffen en zich als bezetman daar voor te stellen, de goederen te laten verboeken,

Tekenen: BS van der Meer, douariere Speelman, Ra Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 306 dd 6 aug 1781

Compareert Hendrik Witzel, jager van de Vrouwe van Nuland en Peter Willem Jan Meeuwsen, oppasser van de jagt aldaar, verklaren op verzoek van de drossaard dat zij op zondag 29 juli zijn gekomen alhier in het veld bij Duijnendal en aldaar hebben gevonden Dirk van Mil inwoner alhier met een snaphaan, dat de eerste hem achtervolgde om de snaphaan af te nemen en deswegens becalangeerden, maar kon hem niet inhalen.

Tekenen: Johann Hendrik Witzel, Peter Willem Jan Meeuwsen, Ra wierdsma, Jost van Gestel, Jan van Gogh loco secr.

 

blz 308 dd 22 aug 1781

Mede schepen Jan van gogh wordt afgevaardigd om naar Den Bosch op de 25e van dese maand te gaan voor de verpachting van de gemeene middelen

Tekenen: Francis Ploegmakers, Matijs van Craij, Joost van Gestel, Geert van Creij, JA Esser, secr.

 

blz 309 dd 24 aug 1781

Johannes Ploegmakers wonend te Osch als vader en Jan Broeksteeg als oom van de minderjarige Aart Ploegmakers in egte verwekt bij Krijnene Broeksteeg, geeft te kennen dat zijn grootmoeder Mechel van den Oever, weduwe Jan Broeksteeg is overleden deze maand, nalatende enige vaste goederen, enige meubels en kleeragien, waarvan de minderjarige voor 1/4 erfgenaam van is, nu worden voogden benoemd: Johannes Ploegmakers en Jan Broeksteeg, voornoemd.

Tekenen: Johannes Aert Ploegmakers, merk Jan Broeksteeg, Jan van Gogh, loco officier, Francis Ploegmakers, Matijs van Craij, Geert van Creij loco secr.

 

blz 311 dd 25 aug 1781

Voogden uit vorige akte verzoek om toestemming om het onverdeelde 1/4 deel in 2 perceelen teulland, gelegen te Heesch en Osch, aanbestorven van de weduwe Jan Broeksteeg, om het samen met de verdere erfgenamen te verkopen, waarbij de naaste bloedverwanten Antony Broeksteeg en  Willem Broeksteeg. Schepenen accoord.

Tekenen: Jan van Gogh, Francis Ploegmakers, Matijs van Craij, Geert van Creij

 

blz 313 dd 28 aug 1781

Compareert Vrouwe BS van der Meer, douariere van de Heer Jacob Speelman, en enige erfgenaam volgens testament voor de schepenen dd 4 mei 1778, verzoekt tot authorisatie van RA wierdsma, om te compareren voor de Schepenen van de Stad Gouda, en aldaar te transporteren aan de Heer Samuel Gideon Wobman een herenhuis binnen de stad Gouda aldaar op het Galgenveld over de Potterspoort, voor 2500 gulden,

Tekent: BS van der Meer, douariere Speelman van Nuland, Jan van Gogh, Joos van Gessel, JA Esser

 

blz 315 dd 28 aug 1781

Compareert Johan Hendrik Witzel, jager van de Vrouwe van Nuland, en Peter Willem Jan Meeuwisse , oppasser van de Jagt, verklaren op verzoek van de drosaard waar te wezen dat "zij op donderdag 23 aug 1781 met de drossaard en 2 heren schepenen zijn gegaan in het huijs van Geurt van den Acker, inwoner alhier, de eerste vond in een bedstede op den turf, 12 koopere strikken. Die heeft hij eruit gehaald.

Tekenen Johann Henrich Witzel, Peter Willem Jan Meeuwsen, Jan van gogh, Joost van Gessel, JA Esser

 

blz 317 dd 5 sept 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Maria van Boekel, gaat wonen te Heesch,

Tekenen: Jan van Gogh, Joost van Gessel, JA Esser

 

Blz 319 dd 24 aug 1781 Staat en Inventaris

Van Mechel van den Oever, weduwe van Jan Broeksteeg, overleden te Nuland, voor Johannes Ploegmakers en Jan Broeksteeg als aangestelde voogden over de minderjarige Aart Ploegmakers , kind van Johannes Ploegmakers en Crijneke Broeksteeg, die voor 1/4 erfgenaam is van de boedel

Vaste goederen:

- perseel akker of teulland in zijn houtgewassen gelegen onder Heesch "in den Groes", groot ca 1 zak lands, oost en west den gemeene weg, zuid de weduwe Jan Ruijs, noord den waterloop

- streep teulland mede aldaar gelegen, groot 2 vaaten lands genaamd het forsven, oost de erfgenamen Geert Ploegmakers, west de weduwe Rombout van Grinsven, zuid Antony van den Berg, noord den Waterloop

- akker of teulland gelegen onder den dorp van Heesch en Osch rondsomme in sijne schone houtgewassen, groot 2 vaaten lands , genaamd Nulkenshoef, oost en west Klaar van Gogh, zuid arnoldus Smits, noord den Gemeene wegh,

Meubilaire en andere goederen:

- veeren bed, peuluw  en hoofdkussen

- 3 slaaplakens

- wolle deken

- tafellaken

- kist

- spinnewiel met toebehoorten

- twee haspels

- tonneke

- mandje

- stoof

- kopere bedpan

- koekpan

- haal en tang

- twee aarde potten

- koperen keteltje

- Eijseren pot met deksel en lepel

- een fles

- 2 planken stoelen

Kleeragien

- 6 hemden

- 12 ondermutsen

- 12 koovels

- 2 witte neusdoeken

- 2 bonte dito

- een paar kousen en sokken

- een rijglijf

- een jak

- borstrok

alle drie van bruijne sersie

- 2 tierentaijen schorten

- een rooije baaijen rok

- een swarte sersien dito

- een Swart sersien jak

- 3 blauwe scholken

- sersie stoffagien tot een nieuwe borstrok en toebehoorten

Tekenen: Johannes Aert Ploegmakers, merk Jan Broeksteeg, Jan van Gogh, Matijs van craij, JA Esser

 

blz 335 dd 19 sept 1781

Compareert BS van der Meer, douariere van de heer Jacob Speelman, en enige erfgenaam, dispositie in den Bosch voor Notaris Hendrik van de Pavort dd 12 nov 1772, en machtigd nu de Heer Joan Boers Jansz, Notaris en procureur te Gouda om te compareren voor schepenen van Gouda en te transporteren aan heer Samuael Gideon Wobma, een herenhuis met stal gelegen binnen Gouda op het galgenveld , over de potterspoort , voor 2500 gulden

Tekent: BS van der Meer douariere Speelman, RA Wierdsma Jan van Gogh, JA Esser

 

Blz 337 dd 19 sept 1781

Compareert de heer en mr. Cornelis Jacob Speelman, secretaris van Oegstgeest, als enig erfgenaam gesteld, dispositie in den Bosch voor Notaris Hendrik van de Pavort dd 12 nov 1772, opgezegd op 25 juli 1781, machtigd nu de Heer J. de Roo, Heer van Westmaas en Group, oudraad en schepen van Dortrecht, secretaris van de weeskamer aldaar, om alle goederen in Holland te taxeren, van wijlen haar man Jacob Speelman, waarvoor recht van collaterale successie verschuldigd is.

Tekenen: CJ Speelman, RA Wierrdsma, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 339 dd 25 sept 1781

Schepenen verklaren dat de Heer Jacob Speelman is overleden op 3 juli 1781 en de 9e van dezelfde maand in begraven in zijn eigen graftombe

Tekenen: Matijs van Craij, Geert van Creij, JA Esser

 

 

 

blz 340 dd 14 november 1781

Compareert Peter van Mil, inwoner alhier van competente ouderdom, verklaart op verzoek van RA Wierdsma, dat hij op zondag 14 oktober , komende uijt de mis, is ging naar het huijs van Dirk van Vugt, waar ook was Johannes Boerdonk, wonend te Rosmalen, en daar in onderhandeling ging wegens het verhuren van een ram. Ondertussen kwam Johannes Verhoeven erbij, wonend alhier, die dronkemanwoorden uitten tegen de twee anderen. Waarop Peeter van Creij , inwoner alhier is gekomen en Verhoeven verzocht om naar huijs en voorts naar de kermis te gaan, wat van Mil hem ook aanraadde, om van denselven ontslagen te weezen, en Verhoeven tegen hem zei: "dat raakt u niet", waarop van Mil zei: "dat is waar, maar ik rade om bestwillen", waarop Verhoeven Van Mil zei: "gij bent maar een luisert, als ik uw op den kaart had , zoo zoud gij zoveel praats niet hebben"

Van Mil antwoorde: "dat zoude ik wel durven, maar zulks zijn mijn dingen niet", waarop Verhoeven zijn mes trok, waarop een vrouwspersoon, genaamd Mieke van Vugt, is toegeschoten en Verhoeven de deur uit zette.

Enige tijd later ging van Mil de deur uijt met de intentie om naar huijs te gaan, toen Verhoeven nog aan de deur van Dirk van Vugt stond , Van Mil opwachtend, en aanstonts het mes trok, en van Mil door een nieuwe tierentije kiel sneed, waarop van Mil zijn mes trok om zich te redden, en hem af te keeren, waarop Verhoeven ging lopen, waarop van Mil naar het huijs van de weduwe Antony Ploegmakers onder Rosmalen ging , die hem raade om naar huijs te gaan, en dat ook deed, maar onderweg Verhoeven in een droge sloot vond staan, hem weer opwachtende, waarop van Mil hem vroeg of hij mee naar huijs ging, waarop hij Ja antwoordde. Samen gaande begon Verhoeven vuur te slaan, en dat niet konde krijgen en aan van Mil dat vroeg, die dat niet kon maken, waarop Verhoeven dat kwalijk opnam en zei: "Ghij soekt het niet", waarop van Mil hem vroeg wat van hem af te gaan staan omdat hij het niet vertrouwde, denkend aan wat er eerder gebeurd was.

Verhoeven trok voor de derde keer het mes, en van Mil overdwars door het gesight sneed, sodanig dat het bloed langs zijn kleren tot op de grond needer liep, en Verhoeven de vlucht nam. Van Mil ging terug naar het huijs van dirk van Vugt, en zijn wonden met jenever liet uijtwassen, vervolgens naar Berlicum is gevaeren, naar de chirurgijn Samion, die zijn wonden verbond,

Tekenen: merk Peeter van Mil, Jan van Gogh, presidentschepen, Joost van Gestel, loco officier, J Sanderus, JA Esser.

 

blz 344 dd 15 nov 1781

Compareert Wouter van den Tillard inwoner alhier, van competerende ouderdom, verklaart op verzoek van het hoog officie van de stad Den Bosch dat hij op vrijdag 9 november in Den Bosch is geweest, voor aan in de Hintamerstraat, waar Hendrik Rutte van Rosmalen zich mede bevond, samen met Piet van den Berk inwoner van Rosmalen. Na enige woorden met genoemde van Rosmalen ging van den Tillard samen met de twee anderen naar Hintham ging, naar de herberg van Geert Vink, daar wat bier dronken, toen daar naar binnen kwamen Francis de Wit, Marten Westerlaken, inwoners van Rosmalen. Tussen genoemde van Rosmalen en Westerlaken ontstond hoge woorden - die van den Tillard niet verstond - , en daarop met de anderen rusie maken. Van Rosmalen ging naar buiten en had een mes in de hand, en enige woorden tegen Westerlaken zei, die uit de herberg kwam met een aldaar staande blaaspijp. Deze werd hem afgenomen. Westerlaken kreeg daarop een houweel, waarmee hij van Rosmalen dreigde te slaan. Van den Tillard trachte hen te sussen, waarop Westerlaken hem zei: "ik sal je ook slaan". Waarna Westerlaken en de Wit met hun karren vertrokken.

De andere drie bleven nog een lutsken tijd in de herberg, toen Jacob van der Heijden en Gijsbert van Vugt met hun karren voorbij kwamen. Van den Tillard, van Rosmalen en van den Berk reden mee naar Rosmalen.

Van den Tillard, van Rosmalen, van Vugt en van den Berk gingen bij Claas Strik te Rosmalen een pijp tabak aansteken, waarna van den Tillard, van Vugt en van Rosmalen de binnenpad naar de Rosmalense Kerk ingingen en kwamen door het bosje aan het land daar de genoemde Westerlaken ploegde, die daar op het eind stilhield met zijn ploegpaarden, hen toesprak en genoemde van Rosmalen weer ruzie kreeg met Westerlaken, zonder dat van de Tillard weet waarover het ging, of welke redenen zij tegen elkaar hebben. Westerlaken nam een riek af van een jongen die daar stond en naar van Rosmalen afliep, hem ermee sloeg, zodat de riek van de steel viel, waarna van Rosmalen Westerlaken aanvatte, beide ter aarde vielen en worstelden. van den Tillard hoorde een van hen zeggen " laat mij op" , waar ze lekaar op lieten staan, waarop Westerlaken ging zitten en tegen van Rosmalen zei "Heijn ge hebt mij gestoken ". Van den Tillard had geen mes gezien.

Daarop liep van Rosmalen naar Westerlaken, zei iets dat van den Tillard niet verstond, waarop Van Rosmalen, van den Tillard en van Vugt zijn weggegaan en op liepen. Van den Tillar liep vooruit om zijn korf op de vooruitrijdende karren te zetten, ondertussen sprekend over het voorval en van den Tillard zei tegen van Rosmalen of hij de steek van Westerlaken gegeven had?  Van Rosmalen zei dat niet te weten. Ze kwamen toen op de kruisstraat en gingen in het huijs van Emond de Leeuw, waar van Rosmalen naar zijn oom Jan Strik vroeg en daar alleen mee sprak.

Van den Tillard en van Rosmalen gingen daarop naar het Heeseind, naar het huis van de moeder van genoemde van Rosmalen, waar hij bij  inwoonde. Hij sprak enige woorden met zijn moeder, die hij niet gehoord heeft,

Tekenen: handmerk Wouter van den Tillard, RA Wierdsma, Johannes Ploegmakers, Geert van Creij, J Sanderus locosecr.

 

blz 347 dd 15 november 1781

Compareert Gijsbert van Vugt inwoner alhier, oud 16 jaar, verklaart op verzoek van het hoog officie van de stad Den Bosch

hij bevstigd en herhaald het verhaal, voegt eraan toe dat bij de worsteling tussen Westerlaken en van Rosmalen , waarbij de eerste tegen de tweede zei: " Als ik u oplaat, zult gij mij dan met vreede laten?" Van Rosmalen zei ja, Westerlaken vroeg wat hij dan zou krijgen? Drie kannen bier antwoordde van Rosmalen.

Vervolgens bevestiging van eerder verhaal. Ook van Vugt zegt niet te weten waar het allemaal over ging.

Tekenen: Gijsbert van Vugt, RA Wierdsma, Johannes Ploegmakers, Geert van Creij, J Sanderus locosecr.

 

Blz 349 dd 17 dec 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanna van der Poel,

Tekenen: RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 351 dd 16 jan 1782

Akte begint ineens, halverwege blad?

de welke verklaren ter instantie van Jacobus Blom, wonend te Ben Bosch dat zij goed kennen Jennemie van Vugt, sijnde de vrouw van de requirant, dat zij de moeder van haar goed gekend hebben. nl Johanna van den Boom die getrout was met Gijsbert van Vugt, enz enz zie bladzijde 410 en verder.

op het einde: deze acte is niet getekend uit redenen dat zij geen condschap meer dragen en is die geroijeert, tekenen Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser

 

blz  354 dd 30 jan 1782

Alsoo Adriaan van Aalst weduwnaar van Maria Vorstenbosch is overleden, nalatende 4 minderjarige kindskinderen bij zijn dochter Cornelia van Aalst in leven huisvrouw van Leendert Driessen in egte verwekt, aangesteld tot voogd: Leendert Driessen, wonend te Den Bosch en Jan Ruijs, oom via moeder, wonend alhier.

Tekenen: Jan Ruijs, Lendert Driessen, RA Wierdsma, Jan van Gogh, Geert van Creij, JA Esser

 

blz 356 dd 30 jan 1782

Leendert Driessen weduwnaar van Cornelia van Aalst, machtigd zijn zwager Jan Ruijs, voor de erfdeling van de goederen van grootvader Adriaan van Aalst, weduwnaar Maria Vorstenbosch,

Tekenen:  Leendert Driessen, Jan van Gogh, Joost van Gessel, JA Esser

 

blz 358 dd 30 aug 1782 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Maria Gloudemans,

Tekenen: Jan van Gogh, Geert van Creij, JA Esser

 

blz 360 dd 6 febr 1782  Erfdeling

Compareren

Jan Ruijs gehuwt met Maria van Aalst, inwoner alhier

Jan Ruijs en Leendert Driessen als voogd over de 4 minderjarige kinderen van Cornelia van Aalst, eerder gehwud met Leendert Driessen

Johan van Aalst wonend te Dreumel

Erfdeling van de goederen van hun ouders Adriaan van Aalst en Maria Vorstenbosch

1e lot: Jan Ruijs

- huis, schuur en verdere zaken, groot 1 lopens en 9 roeden, gelegen in het Vinkel, oost de gemeene straat, west de vrouwe van Nuland, zuid weduwe Jan de Weert, noord de weduwe Lammert van Rooij, in de verpondingen 0-16-0

- perceel teulland gelegen als voor genaamd het mutsen , groot 4 lopens in een meerdere perceel van 9 lopens, 20 roeden, de rest komt aan het tweede lot, oost Hr Markgraaf, west het andere deel, zuid de erve van deze boedel, noord de heijde , in verpondingen 2-2-0

- 1/2 van perceel akkerland met aangehorende houtgewassen gelegen als voor in het vinkel, bij de condividenten genaamd het heijveld, zijnde de hoogste 2 stukken, groot 8 lopens en 35 roeden, oost Hr Markgraaf, west en noord deze boedel, zuid de Weetering, voor t geheel in de verpondingen 3-1-0, andere helft is van derde lot

- 1/2/ van perceel akkerland met houtgewassen, alhier in het vinkel sijnde het hoogen bij de condividenten genaamd het land aan de weetering, groot in het geheel 6 lopens en 20 roeden, oost Hr Costerius, west deze boedel, zuid weetering, noord Mathijs van Kraij , in de verpondingen voor het geheel 3-7-12, wederhelft aan 2e lot

- perceel akkerland met houtgewassen gelegen als voor in het vinkel, van ouds genaamd de vier stukken groot 2 lopens 13 roeden, oost de weduwe Jan van Sleeuwen, west Pieter van Venrooij, zuid de vrouwe van Nuland, noord de weduwe Willem Vorstenbosch, in de verpondingen 1-6-0

- perceel akkerland gelegen als voor in het vinkel met houtgewassen , groot 4 lopens, bij de condividenten genaamd het hopveld, oost Hr Costerius, west  en zuid gemeene straat, noord Hr Markgraaf, in de verpondingen 2-2-0

- perceel heijveld gelegen als voor in het vinkel, bekend  voor houtwas en binneweg, groot 1,5 mergen, oost Hr Markgraaf, west en noord deze boedel, zuid de Wetering, in de verpondingen 0-13-0

2e lot: kinderen Leendert Driessen

- huis, schuur etc, gelegen in het vinkel, gekomen van Dirk Vorstenbosch, bij de condividenten genaamd het kleijn huijs, groot met de 2 naast gelegen percelen 6 lopens, oost de gemene straat, west en zuid deze boedel, noord Hr Markgraaf, in de verpondingen ( met de twee percelen) 2-15-12.

- perceel akkerland, in het vinkel, met aangehorende houtgewassen , groot 1 vat lands , bij de condividenten genaamd de Slekvelden, in de verpondingenbekend als de strepen in de veltjes aldaar volgend op voorschreven huis, oost en zuid weduwe Lammert van Rooij, west de Vrouwe van Nuland, Noord de weduwe Jan de Weert,

- perceel akkerland met sijn houtgewassen, gelegen als voor in Vinkel, bij de condividenten bekend als de Kluis, in de verpondingen bekend als de twee nieuwe achterste strepen , en aldaar volgend op het laatsgemelde huis, de perceel belend oost de weduwe willem Vorstenbosch, west en noord Hr Markgraaf, zuid weduwe Jan de Weert.

- perceel akkerland gelegen als voor in het Vinkel, genaamd de Kromstukken, groot 2 lopens en 3 roeden, oost en west weduwe Lammert de Rooij, zuid Adriaan van Schijndel, noord Pieter van Venrooij,

- 1/2 van een perceel akkerland gelegen als voor te Vinkel, bij de C. genaamd het land aan de Weetering, ofte de laage velden , zijnde dit de lage helft voor voorschreven perceel, groot voor het geheel 6 lopens en 20 roeden, oost deze boedel, west Vrouwe van Nuland, zuid de Weetering, noord de weduwe Lammert van Rooij , in de verpondingen voor het geheel 3-7-12 ( rest bij eerste lot)

- perceel akkerland gelegen alsvoor in het vinkel, groot 5 lopens en 20 roeden, bij de C. genoemd het Mutsen, in een meerder perceel groot in het geheel 9 lopens en 20 roeden, de andere 4 lopens in het eerste lot. oost: andere deel, west Hr Costerius, zuid deze boedel, noord de heijde, in de verpondingen 2-16-8

3e lot: Johan van Aalst

- perceel hooij of weiland onder Dreumel, groot 2 morgen en 2 hont, oost Goosen van der Sant, west Heer van Druten, zuid de gemeene straat, noord Daan Willemsen,

- perceel hooi of weiland onder Druemel van ouds genaamd de Pars, groot 4 hond, oost Allegonda van Helmont, west idem, zuid weduwe Albert van Heesch, noord de weetering

- perceel hooi of weiland onder Nuland, opt middelst Nuland, groot 8 hond, oost Hr van Hanswijk, west het gemeene land, zuid het weteringkse, noord de Nulandse Camp, in de verpondingen 1-16-8

- perceel hooiland onder Nuland, te langst overt Nuland groot 2 morgen, oost weduwe Jan Joost Hanegraaf, west Toon van Nuland, zuid Neeteringsgraaf, noord den hoefdijk, in de verpondingen 2-10-8

- perceel hooiland op het agterst Nuland groot 1/2 mergen in een perceel van een mergen, oost Vrouwe van Nuland, west Hendrik van Creij, zuid middelst Nuland, noord hoefdijk , in de verpondingen 0-11-10

- perceel hooiland op het agterst Nuland, groot 1/2 mergen in perceel van 1 mergen, wederhelft van het laatst genoemde perceel, oost Vrouwe van Nuland, west Hendrik van Creij, zuid middelst Nuland, noord hoefdijk , in de verpondingen 0-11-10

- perceel hooiland onder Rosmalen, in de hoeve, 1 morgen in een meerdere camp , oost het gemeene land, zuid de weduwe Jacobus Langens, in de verpondingen 1-1-8

- perceel hooiland onder Geffen op het Vinkel, groot 1 mergen, oost weduwe Hendrikus Vorstenbosch, west Nulandse Weerscheut , zuid het Geffens Vinkel, noord weduwe Lammert van Rooij

- perceel Teulland in het Vinkel onder Nuland, genaamd het Heijveld, groot 4 lopens en 17,5 roeden, sijnde 1/2 van een perceel groot 8 lopens en 35 roeden, wederhelft bij het eerste lot. sijnde dit de laage helft, oost en noord deze boedel, west Hr Costerius, zuid de Wetering, in de verpondingen voor het geheel 3-1-0

- perceel teulland in het vinkel alhier aldaar in den Camp, groot 1/4 deel van de 1/2 van het land in de Heijcamp, 1 lopesn 35 roeden, andere deel aan Pieter van Venrooij, oost, west en noord genoemde van Venrooij, zuid Adriaan van Schijndel, in verpondingen 0-3-6.

Tekenen: Jan Ruijs, J van Aalst, RA Wierdsma. Jan van gogh, Francis Ploegmakers, JA Esser.

 

blz 375 dd 6 febr 1782  Staat en Inventaris

Bij de dood ontruijmt van Adriaan van Aalst weduwnaar Maria Vorstenbosch

4 minderjarige kinderen nemen deel als 1/4 in de nalantenschap

- huis, schuur en verdere zaken, groot 1 lopens en 9 roeden, gelegen in het Vinkel, oost de gemeene straat, west de vrouwe van Nuland, zuid weduwe Jan de Weert, noord de weduwe Lammert van Rooij

- perceel teulland gelegen als voor genaamd het mutsen , groot 9 lopens, 20 roeden, oost Hr Markgraaf, west Hr costerius, zuid de erve van deze boedel, noord de heijde

- perceel akkerland met aangehorende houtgewassen gelegen als voor in het vinkel, bij de condividenten genaamd het heijveld, groot 8 lopens en 35 roeden, oost Hr Markgraaf, west en noord deze boedel, zuid de Weetering,

- perceel akkerland met houtgewassen, alhier in het vinkel bij de condividenten genaamd het land aan de weetering, groot in het geheel 6 lopens en 20 roeden, oost Hr Costerius, west deze boedel, zuid weetering, noord Mathijs van Kraij .

- perceel akkerland met houtgewassen gelegen als voor in het vinkel, van ouds genaamd de vier stukken groot 2 lopens 13 roeden, oost de weduwe Jan van Sleeuwen, west Pieter van Venrooij, zuid de vrouwe van Nuland, noord de weduwe Willem Vorstenbosch

- perceel akkerland gelegen als voor in het vinkel met houtgewassen , groot 4 lopens, bij de condividenten genaamd het hopveld, oost Hr Costerius, west  en zuid gemeene straat, noord Hr Markgraaf

- perceel heijveld gelegen als voor in het vinkel, bekend  voor houtwas en binneweg, groot 1,5 mergen, oost Hr Markgraaf, west en noord deze boedel, zuid de Wetering,

- huis, schuur etc, gelegen in het vinkel, gekomen van Dirk Vorstenbosch, bij de condividenten genaamd het kleijn huijs, groot met de 2 naast gelegen percelen 6 lopens, oost de gemene straat, west en zuid deze boedel, noord Hr Markgraaf,

- perceel akkerland, in het vinkel, met aangehorende houtgewassen , groot 1 vat lands , bij de condividenten genaamd de Slekvelden, in de verpondingenbekend als de strepen in de veltjes aldaar volgend op voorschreven huis, oost en zuid weduwe Lammert van Rooij, west de Vrouwe van Nuland, Noord de weduwe Jan de Weert.

- perceel akkerland met sijn houtgewassen, gelegen als voor in Vinkel, bij de condividenten bekend als de Kluis, in de verpondingen bekend als de twee nieuwe achterste strepen , en aldaar volgend op het laatsgemelde huis, de perceel belend oost de weduwe willem Vorstenbosch, west en noord Hr Markgraaf, zuid weduwe Jan de Weert.

- perceel akkerland gelegen als voor in het Vinkel, genaamd de Kromstukken, groot 2 lopens en 3 roeden, oost en west weduwe Lammert de Rooij, zuid Adriaan van Schijndel, noord Pieter van Venrooij,

- perceel hooij of weiland onder Dreumel, groot 2 morgen en 2 hont, oost Goosen van der Sant, west Heer van Druten, zuid de gemeene straat, noord Daan Willemsen,

- perceel hooi of weiland onder Druemel van ouds genaamd de Pars, groot 4 hond, oost Allegonda van Helmont, west idem, zuid weduwe Albert van Heesch nu getrouwd met Willem Smulders, noord de weetering

- perceel hooi of weiland onder Nuland, opt middelst Nuland, groot 8 hond, oost Hr van Hanswijk, west het gemeene land, zuid het weteringkse, noord de Nulandse Camp.

- perceel hooiland onder Nuland, te langst overt Nuland groot 2 morgen, oost weduwe Jan Joost Hanegraaf, west Toon van Nuland, zuid Neeteringsgraaf, noord den hoefdijk,

- perceel hooiland op het agterst Nuland groot 1/2 mergen in een perceel van een mergen, oost Vrouwe van Nuland, west Hendrik van Creij, zuid middelst Nuland, noord hoefdijk.

- perceel hooiland op het agterst Nuland, groot 1/2 mergen in perceel van 1 mergen, wederhelft van het laatst genoemde perceel, oost Vrouwe van Nuland, west Hendrik van Creij, zuid middelst Nuland, noord hoefdijk.

- perceel hooiland onder Rosmalen, in de hoeve, 1 morgen in een meerdere camp , oost het gemeene land, zuid de weduwe Jacobus Langens.

- perceel hooiland onder Geffen op het Vinkel, groot 1 mergen, oost weduwe Hendrikus Vorstenbosch, west Nulandse Weerscheut , zuid het Geffens Vinkel, noord weduwe Lammert van Rooij

- perceel teulland in het vinkel alhier aldaar in den Camp, groot 1/4 deel van de 1/2 van het land in de Heijcamp, 1 lopens 35 roeden, andere deel aan Pieter van Venrooij, oost, west en noord genoemde van Venrooij, zuid Adriaan van Schijndel, in verpondingen 0-3-6.

Kleeragien:

- een blauwe lakense rok, camisool en broek

- een oude hemdrok met 10 silvere knoopen

- een bed

- een deken

- een waspers

Contante penningen:

- geen

In te manen pretensien:

- geen

Schulden:

- geen

Tekenen: RA Wierdsma, Jan Ruijs, Geert van Creij, Jan van gogh, JA Esser

 

blz 393 dd 28 feb 1782 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren het kind van Giele Gloudemans en Johanna van Nuland met name Geertruij, is in Rosmalen gaan wonen.

Tekenen: Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser

 

blz 395 dd 20 april 1782 Staat en Inventaris

Van de goederen van overleden Willemijn Jan Smulders in leven vrouw van Jan Toon Hanegraaf, en drie minderjarige kinderen: Martinus, Thomas en Willem. Hanegraaf gaat nu trouwen met  Maria Kobus van der Heijden

Bouw en melkgereedschappen

- een hoogkar zonder beslag

- een laagkar zonder beslag

- ploeg

- haam

- saal

- beerhaak

- 2 mestrieken

- 2 gaffels

- 2 koeijbacken

- schup

- wan

- kruijwagen

- 2 dorsvleugels

- een korn

- melkton

- melkseijg

- 2 emmers

- bijl

- hiep

- paardsbak

- een reep

- een snijback met een mes

- vlagseijsie

- een seijsiesight en haar getouw

Meubilaire goederen huissieraden en beddegoed:

- veere bed peuluw en kussen

- 2 wolle dekens

- 4 slaaplakens

- paar gordijnen

- een eijke kast

- etenskastje

- trog

- 2 tafels

- 6 stoelen

- theerek

- lampstok

- schouwkleet

- mardkorf

- voetbank

- kopere koeijketel groot ca. 5 emmers

- kopere handketel

- kopere bedpan

- 2 kopere koffijketels

- 2 eijsere kettings

- haal

- vuurschop

- tang

- vuureijser

- hangeijser

- koekpan

- 2 eijsere lampen

- hamer

- boor

- tinne trekpot

- 12 tinne lepels

- spinnewiel

Gedaan in presentie van Jaocb Hanegraaf oom via vader en Peter Janse Smulders, oom via de moeder.

Tekenen: Jan Hanegraaf, Jacob Hanegraaf, merk Peter janse smulders, matijs van Craij schepen en loco officier, Francis Ploegmakers, Joost van Gessel, loco secr.

 

blz 408 dd 2 mei 1782 borgbrief

Compareren Cornelia Geurt van den Akker, alhier uit wettige ouders geboren, gaat trouwen te Rosmalen met Jan van der Horst en daarna wonen in Den Bosch,

Tekenen: Jan van Gogh, Matijs van Craij, JA Esser.

 

blz 410 dd  13 juni 1782

Compareert

Lambert de Bie, oud ca. 71 jaar, wonend te Heesch

Paulus van Vugt, oud 67 jaar, wonend te Geffen

Dirk van Vugt, oud 50 jaar wonend alhier

Willem Jan van den Dungen, 30 jaar wonend alhier,

Hendriena van den Dungen, 34 jaar wonend alhier

die verklaren op verzoek van Jacobus Blom, wonend te Den Bosch

- de eerste drie verklaren goed te kennen Jennemie of Johanna Maria van Vugt, zijnde de vrouw van de requirant, en goed haar moeder gekend hebben:  genaamd Johanna van den Boom, getrouwd geweest met Gijsbert van Vugt, getrouwd hebbende en overleden alhier,

dat zij ook van zeer wel nabij gekend hebben de vader van Johanna van den Boom, met name Antony of Teunis Peter van den Boom, wiens vrouw genoemd was Lijske, mede gewoond hebbende en overleden alhier,

dat genoemde Antony een broer had genaamd Lambert Peeters,

ze kregen de naam van den Boom, omdat ze bij de Schutsboom woonden,

dat Lambert Peters getrouwd was met Willemijn, mede gewoond en overleden alhier, dat uit dat huwelijk is geboren Jan Lambert Peters ofwel Jan Lambers van den Dungen, welke bijnaam hij ontfangen heeft, omdat hij zeer jong ouderloos was en grootgebracht werd door zijn oom Hendrik van den Dungen, die getrout was met Anneke Vos, beide mede gewoond en overleden alhier, en dat uit dat huwelijk is voortgesproten een dochter genaamd Petronella die trouwde met Adriaan Jan Weijgergans beide mede gewoond en overleden alhier, Ui t dast huwelijk een dochter Annemie Weijgergans nog in leven en wonend alhier,

de 4e en 5e ondersteunen deze verklaring, ze kennen de genoemden niet, maar hebben wel van  hen gehoord.

 

De eerste verklaart een zusterszoon te zijn van Antony en Lambert van den Boom, enz ens, zie eerdere precies gelijkluidende akte eerder in dit protocol

Tekenen: handmerk Lambert de Bie, Paulus van Vugt, Dirk van Vugt, Willem Jan Lammers, merk Hendrien Jan Lammers, Jan van Gogh, loco officier, J Sanderus, Matijs van Creij, JA Esser

 

blz 415 dd 10 juni 1782

Compareert Schalk van de Ven, oud ca 71 jaar, oud burgemeester, wonend alhier, die op verzoek van Jacobus Blom, wonend te Den Bosch  verklaart dat hij goed gekend heeft Lijkse weduwe Antony van den Boom, heeft daar als knegt bij gewoond, en bij dat huis goed gekend heeft Jan van den Dungen , en gras met hem gemaaid heeft, die tegen Lijske zei Leijs Moeije.

Hij kende ook goed lijskes dochter Johanna van den Boom, die kort erop er uit getrokken is, en als meijd is gaan dienen, later trouwde ze met Gijsbert van Vugt.

Compareert Lambert van Boxtel, oud schepen, ruijm 80 jaar,

Hendrik van Bakel, oud president schepen, 65 jaar

verklaren beide goed Antony van den Boom gekent hebben, hem thuis hebben bezocht, hij is borgemeester alhier geweest, gelijk met de vader van Lambert van Boxtel, enz enz, ondersteunen het eerder al beschreven verhaal.

Tekenen: Schalk van der Ven, Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, loco offcier, Matijs van Craij, J Sanderus

 

blz 419 dd  19 juni 1782 testament

Compareert Hendrik de Bruijn en  Willemijn Driesse de Laat  egtelieden, wonend alhier, de eerste ziek te bedde, alles aan langstelevende,

Tekenen: Merk Hendrik de Bruijn, merk Willemijn Driesse de Laat, Matijs van Craij, Joost van Gessel, Jan van Gogh, president loco secr.

 

blz 423 dd 22 juni 1782 borgbrief

Compareert Kreen van Houtum die gaat trouwen te Rosmalen met Tijs van Mensel, en gaat daar wonen,  alhier uit wettige ouders geboren.

Tekenen: RA Wierdsma, Jan van Gogh, secr. Esser?

 

blz 424 dd 22 juni 1782 Staat en Inventaris

Van de goederen van Agnees van Grinsven aan haar man Hendrik Hanegraaf, met haar dood ontruijmt, door Paulus van Grinsven, broer en naaste bloedverwant

Goud en zilver werk

- een goud kruis

- een gouden sloth

- een gouden knop

- een gouden ring

- een gouden oirringske

- een silver LoddeLaraindooske

- een silvere vingerhoet

- een paar silvere schoengespen

Kleeragien en linnen:

- swarte japon

- een Swart jak en rok

- groen stoffe jak

- een bruijn stoffe jak

- een bruijn sersi en jak en rok

- een bruijne stoffe rok

- een gestikte rok

- een flemme rok

- een Swart bonte rok

- een roije baaije rok

- een dito tirrentaine

- een bruijn damast stikkelijf en borst

- een dito blauw stikkelijf

- 6 neeteldoeken neusdoeken

- een feijne halsdoek

- 6 mutse met kante en een met een reepke

- 6 fijne trekmuts met kante

- 15 groffe dito

- 5 nusten

- een paar handmouwen

- 6 ondermutse

- een paar gebreide handschoenen

- een rooijse bonte Catoene voorschoot

- een bruijne friese voorschoot

- een dito blauwe

- een Swart bonte catoene dito

- 5 blauwe 1,5 baanse flesse dito

- 2 grauwe dito

- 9 hemden

- een schouwermantel

- 2 pelle tafellakens

- 2 servetten

- 4 kusse sloopen

- een paar kousen

- een paar schoenen

- een paar klompen

- 9 slaaplakens

- 2 falien

Beddegoed

- een veere bed

- een dito

- 2 dito kussens

- een dito peuleuw

- twee gordijnen en rabat

Koper, tin, eijser en houtwerk

- 5 tinne schootels

- een dito aschet

- 24 dito borden

- 5 dito kommetjes

- een dito pint

- een dito halfpintje

- een dito drostaart pot

- een dito peperbus

- een rek met 12 lepels dito

- een dito met 7 lepels

- 2 kopere melkkannen

- een dito koeketel

- een dito bedpan

- 2 dito blackers

- een dito vuur Komfoir

- een dito kandelaar

- een eijsere ketel

- een dito blaaspijp

- een dito vuurschop

- een dito ketting

- een lantaarn

- een wekker

- een rek met 12 kopkens en negen schoteltjes

- een eijke kist

- een dito eijken

- een dito grijnen

- 2 kasjes

- een korn

- een rek

- 2 tafels

- 5 bruijne stoelen

- een voetbankje

- spiegel

- spinnewiel

- een stulphoed

- een snaphaan

Vaste Goederen:

- 1/2 in 7,5 hont hooi of weiland alhier op het groot hoog, oost Vrouwe van Nuland, west Jan van Gogh, zuid de straat, noord de Neeteringhsgraaf

- 1/2 in een perceel hooi of weiland op het agterst Nuland, groot 1/2 mergen, oost Hendrik Haannegraaf, west Christiaan Bouwmans, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefgraaf

- 1/2 in perceel hooi of weiland groot 3 hond, op het agterst Nuland, oost Hendrik Hanegraaf, west weduwe Willem Vorstenbosch, zuid het middelst Nuland, noord den hoefdijk

- 1/2 in perceel hooi of weiland gelegen als voor groot 4 hont, oost weduwe Welle van de Ven, west Ariaan Hanegraaf, zuid het middelst Nuland, noord hoefdijk

- 1/2 in 8 hont en enige roeden, teulland gelegen alhier genaamd den pastenhof ? , oost Willem van Gerwe, west Paulus van Grinsven, zuid de Rijt en noord de straat

- 1/2 in de 1/2 in van 1 lopens en enige roeden teulland, gelegen onder Geffen oost den Armen aldaar, west eijmert van Uden, zuid Johannes van Creij, noord gemeene straat

- 1/2 in 2 mergen hooi of weiland, gelegen in de Rosmalense Hoeve, oost rijne Kooij, west W van de Wetering, zuid de weduwe Ploegmakers, noord weduwe Jan Hanegraaf

Hendrik Hanegraaf,

Tekenen: RA Wioerdsma drossaard, Jan van Gogh, schepen, JA Esser.

 

blz 442 dd 22 juni 1782

Compareert Aartje van den Brand , weduwe Peter van Heumen, wonend te Lith, machtigd RA Wierdsma om de volgende goederen publiek te verhuren of verpachten of verkopen

- huis hof en land aan het Marktvelt

- 6 morgen in de Rosmalense Hoeve

- 1,5 mergen in de Brandt aan de Kemp gelegen te Osch

- 2,5 hond mede aldaar gelegen

Tekenen: handmerk aartje van den Brand, J Sanderus, Jan van Gogh, Ja Esser

 

blz 444 dd 22 juni 1782

Schepenen verklaren op verzoek van RA Wierdsma, drossaard van Nuland, dat gecompareert is Mathijs van Creij en Joost van Gestel, mede schepenen, die verklaarden op 23 aug 1781 op verzoek van Wierdsma hebben vervoegt om de hoeve te visiteeren van Geurt van den Akker, en in een bedsteede aldaar 12 koopere strikken bevonden hebben, waar meede haase en konijnen gevangen kunnen worden,

Tekenen: Mathijs van Creij en Joost van Gestel, J Sanderus, Jan van Gogh, Dirk van de Wetering,  JA Esser

 

blz 445 dd 4 juli 1782

Schepenen verklaren op verzoek van Jacobus Blom, inwoner en borger Den Bosch, dat de publieke veiling en verkoping van vaste goederen, hier in de namiddag geschieden tussen 3 en 5 uur, en dat 14 dagen daarna tijd en uur voort hoogsel daarna van uijtgaan

- van huis  en erve, staande en gelegen alhioer nabij de Roomse Kerk, door de voogden van AnneMie Weijgergans op 30 aug 1780 verkocht en bij Jacobus Ackermans gekocht werd, het hoogsel is uitgegaan 14 dagen daarna op 13 sept 1780, en wel snamiddags of tegen de avond, tussen 4 en 5 uren.

Tekent: Jan van Gogh, Josot van Gestel, JA Esser.

 

blz 446 dd 28 febr 1781 (!)

Schepenen verklaren op verzoek van Jacobus Ackermans , aan en in een huijs gestaan alhier bij de smit Dirk van Vugt, bij nadere examinatie bevonden dat de stal te laag van de grond was uitgevaare en dat er drie opleggers op het getimmerten  moesten gelegd worden en op het dak verscheijde gaate te repareren enb verdekken minstens 800 .. dakstro , voorts twee appelboomen die omgewaijt sijn moeten geruijmd worden,

Tekenen: RA Wierdsma, J Sanderus, Dirk van de Wetering, JA Esser.

 

EINDE

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 22:31

Geef ons uw mening

Ga naar boven