RA Nuland 58 Allerhande Acten (1775-1777)

RA Nuland 58 Allerhande acten  1775 - 1777

 

blz 1 dd 28 december 1775 Erfdeling

compareert

Geurt van der Ven, Jan van de Ven, beide wonend alhier

Adriaan Driesse Malland, gehuwd met Maria van de Ven wonend in het land van Heusden

Erfdeling van de goederen van vader Peeter van de Ven

1e lot: Adrianus Malland ( huis en land nu nog in gebruik aan Geurt van de Ven)

- huis en aangelegen land groot 1 lopens en 33 roeden, staande alhier in den helsenhoek, oost Gerardus van Weert, west gemeene straat, zuid de graafse baan, noord de weduwe Govers.

- stuk teulland genaamd de hoge hoef , groot 6 lopens en 25 roeden, oost weduwe van Gemonde, west  weduwe Govers, zuid de lage hoef en noord de kinderen Geert van Uden,

- 47 roeden aldaar

- perceel teulland gelegen alhier neven de voetpad , groot 1 lopens en 6 roeden, oost de hoge hoef, west Francis Ploegmakers, zuid en noord de weduwe Govers

- perceel teulland gelegen alhier genaamd den Hoek, groot 2 lopens en 13 roeden, oost de Lage Hoef,  west de weduwe Govers, zuid Gerardus van Weert en Noord de weduwe Govers

Belast met 2 zakken en 6 vat rogge aaan het Groot Gasthuijs in een meerdere pacht met de weduwe van Gemonde. Item 5 en 1/3 vat aan het groot gasthuijs in een meerdere pacht met de Weduwe Govers en Wijnand Cronen

Huis en land nu nog in gebruik aan Geurt van de Ven, die er pacht voor betaald en de lasten draagt.

2e lot: Geurt van de Ven

- perceel hooiland, in de gemeene hoeve, groot 1 mergen, oost het sevenvirdeel, west ….., zuid hoefdijk, noord den Agterdijck.

- perceel hooiland gelegen en belend als voor, 1,5 mergen

3e lot: Jan van der Ven

- perceel teulland groot 6 lopens en 25 roeden gelegen alhier, belent oost de weduwe van Gemonde, west wijnand croonen, zuid de graafse baan, noord de Hoge hoef

Belast met 3 vat rog aan de armen van Nuland, een vat rog in meerdere pacht aan slands comptoir

en 3 gulden aan het Geefhuis te Den Bosch

Land in gebruik door Geurt van de Ven tot oogst aan de stoppelen in 1776

Tekenen: Geurt van de Ven, Adriaan Driessen Mallant, Jan van de Ven, RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 7 dd 10 jan 1776 staat en inventaris

Na de dood van Maria Roelof van Grinsven gemaakt door Dirk van Doorn, weduwnaar van genoemde van Grinsven, vader van drie kinderen, gaat hertrouwen,

Vaste goederen

- drie stukken land in Heesch genaamd onder Vinckel, groot 1 sak lands, oost Huijbert van Soggel, andere zijde Jan van der Putten, ene eind Antony van Stiphout en Hendrik van den Akker

Roerende goederen:

- hoogkar

- laagkar

- ploeg en eegt

- paardsgetuijg

- kast

- kist

- trogh

- karn

- tob met seijg en toebehoorten

- koeijketel

- 3 kopere keteltjes

- vuurpan

- koffijketel

- mostert pot

- sigt

- seijssie

- 2 wateremmers

- 2 bedde met haar toebehoorten

- een greel, tang en eijserhaak

- lantaarn

- tafel

- 4 stoelen

- paardsbak

- tinne soutvat

- 8 tinne lepels

- schop

- riek

- 2 wielen met haar toebehoorte

- paardsreep

Erfhafelijke goederen getaxeert op 40 gulden die de vader bij meerderjarigheid zal uitkeren aan zijn kinderen.

Aanwezig ook: Hendrik van Doorn, grootvader via de vader van de kinderen, Hendrik van Grinsven, oom via de moeder.

Tekenen: Merk Dirk van Doorn, merk Hendrik van doorn, Hendrik van Grinsven, Klaas Swanenberg loco officier, Gerardus van Weert, Baltus Langes, JA Esser.

 

blz 12 dd 10 januari 1776

Compareert Adriaan Driessen Malland wonend te Herp bij Heusden, aan de ene kant

aan de andere kant Peter van Uden wonend alhier, hebben contract van koop aangegaan: huis en land gelegen alhier

Tekenen: Adriaan Driesse Mallant, Peter van Uden, Klaas Swanenberg loco officier, Baltus Langes, JA Esser.

 

blz 14 dd 10 januari 1776 staat en inventaris

van de goederen achtergelaten door Anneke Jansen van de Velde, door Paulus van Grinsven en Paulus van Tiel, als momboiren over de minderjarige kinderen van Anneke Jansen van de Velden.

- huis en aangelag 7 lopens en 27 roeden, behoort aan de voorkinderen

Roerende goederen en contanten:

- Twee melkbeesten voor 2/3 aan de voorkinderen

- ploeg

- vlasreep

- partij hooi

- partij aardappelen

- koeijketel

- handketel

- wateremmer

- kopere kan

- seijgschotel

- koffijpot

- moespot

- eijsere ketel

- twee halen

- rooster

- schop en tang

- vuureijser

- 3 tinnen schotelen

- 2 kopere schalen

- tinne pot en zoutvat

- mortert pot

- strijkijser

- 2 kasten

- tinnen waterfles

- een karn met toebehoorten

- 2 tafelen

- koekpan

- een half varken

- twee lampere

- een seijsie en haargetouw

- drie haele

Tekenen: Paulus van Grinsven, Paulus van Tiel, Baltes Langes, Klaas Swanenberg, Gerardus van Weert, Ja Esser.

 

blz 19 dd  10 januari  1776 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Gijsbert Cobus van der Heijden, gaat in ondertrouw,

Tekenen: Baltes Langes, Klaas Swanenberg, Gerardus van Weert, Ja Esser.

 

blz 21 dd 12 februari 1776 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanna van Rooij, tans huisvrouw van Johannes van der Biesen, gaat wonen te Berlicum.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 23 dd   legaten  Niet gepasseerd

Compareren Peeter Coenraede en Anneke Dirk Crijnen van Houtem, egtelieden wonend alhier

beloven aan zoon Hendrik Coenrade en dochter Dieris Coenraede: twee paarden of zoveel er nog is na hun overlijden, verder twee melkbeesten die ze uit mogen kiezen voor de deling, verder: hoogkar, ploeg en eegd met sijn toebehoorten, een kopere melkkan, kist en een kast, twee bedde met haar toebehoorten en twee paar slaaplakens, een spinnewiel en een kopere koeijketel,

Verder legateren zijn aan dochter Maria Coenraade getrout met Baudewijn van Tuijl, een melkbeest uit te kiezen als de vorige uitgekozen zijn… akte stop

 

blz 25 dd 14 februari 1776

Compareren Peeter Coenraede en Anneke Dirk Crijnen van Houtem, egtelieden wonend alhier

dragen over aan zoon Hendrik en dochter Dieris alle gereede en erfhafelijke goederen , behalve de bouwgereedschappen als kar, ploeg, eegd en de meubilaire goederen, en in plaats van kooppenningen moeten de kinderen afzien van huur of boodeloon, vanwege de ziekte en hoge ouderdom van de comparanten, waardoor ze de huishouding niet meer kunnen voeren, en meerendeels bedlegerig zijn, en moeten de comparanten hun leven land onderhouden,

Tekenen: Peeter coenraet, merk anneke dirk crijnen van Houtem, merk Heijn Coenraede, merk Dieris Coenraede .

Tekenen: RA wierdsma, H. van Kraij, loco secr.  Jan van Gogh.

 

blz 28 dd 14 februari 1776

compareert Johannes Boerdonk die verklaart ter instantie van RA Wierdsma, drossaard alhier, dat hin op zondag 4 (?) februari 1776 in de namiddag is geweest in het huijs en herberg van Dirk Tukke wonend op de Kruijsstraat onder Rosmalen, alwaar drie ? in het huijs van genoemde Tukke is ingekomen Johannes en Willem Verhoeven beide inwoner alhier, en na enige uren woordewisseling kregen met Dirk Manders en de attestant om ruzie te voorkomen wegging, maar werd gevolgd door beiden Verhoeven en bij het huijs van Dirk Claas Zegers en samen gingen naar het huijs van Piet van den Boom, wonend onder Rosmalen in de Duijnen, toen Willem Verhoeven tegen Boerdonk zei "alsoo goddome hier moet er aan" zonder van tevoren enig e ruzie met hem te hebben gehad. Waarna beide Verhoeven tegen hem het mes trokken en Boerdonk, om ongelukken te voorkomen, is gaan lopen, en onder het lopen is komen struijkelen, warna hij door de beide Verhoeven verschillende sneden door de kleren kreeg, alsmede een snede aan zijn biul toebracht, en tijdens het liggen enkele zware stampen en schuppen op het lichaam toebrachten, zodat hij dacht dat zijn ribben gebroken waren, waarvan hij nu nog laboureerende is, en hebben hem met de haeren omhoog getrokken, en verder lopende naar zijn huis bnog verschillende slagen tegen zijn hoofd toegebracht, en willem Verhoeven tegen hem zei: "Zoo zij een woord van het geval spreekt, dan zult ghij er nog eens aan moeten", en hem anders geen leed meer zouden doen.

Willem Verhoeven zei nog tegen hem toen hij op de rond lag "ghij zult ons nou niet zoo ontlopen, als ghij de ander keer gedaan hebt en lopend naar zijn huijs verschillende keren tegen hem zei"Gij  hebt de andere reis niet geweeten wie u geslagen heeft maar dat heb ik gedaan

Compareert ook Hendrik van Rooij inwoner alhier verklaren dat zij zijn geweest in de maand november 1775 ten huijse van Lourens van Mil wonend onder Rosmalen, en vandaar vertrokken sijnde om naar zijn huijs te gaan toen ook Gerardus van Weert uijt het huijs ging, inwoner alhier , gaande door de binnenpad langs de heg teijnde Hille land alwaar uijt deselfe heg enige personen zijn  gesprongen , waarbij genoemde Hendrik van Rooij te hebben gezien 3 personen , zonder een van hen te kennen.

Tekenen  Johannes Boerdonk, merk Hendrik van Rooij, Adriaan Hanegraaf, Peeter van Bocxtel, Jan van Gogh, loco secr.,

 

blz 32 dd 13 april 1776 Testament

Compareren Nol van der Vleut en Johanna Toni van Nuland inwoners van Nuland, egtelieden en de laatste ziek te bed, alles naar de langstlevende.

Tekenen: merk Nol van der Vleut, merk Johanna van Nuland, RA wierdsma, Adriaan Hanegraaf, JA Esser

 

Blz 36 dd 24 april 1776 Erfdeling 

Compareert

Jan van gogh, regerend schepen

Maria corstiaens van gogh, weduwe Peeter van de Ven

Erfdeling Jenneke corstiaen van Gogh, overleden te turnhout ; 2 loten

1e lot: Jan van Gogh.

Onder Nuland

-       perceel teulland, oost, west en zuid de gemene straat, noord het bosstraatje , groot 4 lopens en 3 roeden

-       ¼ deel in de hof aan de wolfsdijk gelegen als voor, in het geheel groot 7 lopens en 49 roeden, oost de weduwe Peeter van de Ven, west de weduwe Geert van gogh, zuid de kinderen eijmert van Kreij, noord de gemeene straat

-       Perceel hooiland gelegen als voor in de gemeene hoeve, groot 1 mergen, oost anthony Govers, west Jan van Gog, zuid den Hoefdijck, noord de agterdijck

Onder Heesch:

-       perceel teulland, geroot 1,5 vaatsel

-       perceel hooiland, groot 4 Berkstukken, met een gesmet (?) gelegen als voor in de Bleken

-       perceel weiland gelegen als voor in de Schoten, groot 3 strepen , ene eind de Heij, andere eind de Heuvels.

Onder Eerwaarden:

-       perceel land op de Bergen, groot 2 hont,

Belast met rente van 15 stuijvers aan het Geestelijk comptoir van Rentmeester Tengnagel,

2e lot: Maria corstiaen van Gogh

Onder Nuland:

-       perceel teulland, 4 lopens en 5,5 roeden, oost Jacob Bogers, west Lambert van bocxtel, zuid de gemeene straat, noord het boschstraatje

Onder Geffen:

-       perceel hooiland, groot 1 mergen, ene zijde Johannes Joost van den Eng, ene eind de vaartegraaf, andere eind de Weijvree

Onder Heesch:

-       perceel teulland, 2 vaatsel, achter Dirk Jansen Hekken, ene zijde Joost Timmermans, ene eind de steeg

-       perceel teulland,, 2 vaatsel en 27 roeden, gelegen als voor, beide zijde Jan Waterlaat, ene eind de kerkweg, andere eind de Buijten pas

-       perceel teulland, 41 roeden, gelegen als voor, ene zijde Jan Vos, andere zijde antony Verstegen, ene eind Antony van Gerwen, andere eind de Buijten pas

-       perceel teulland , 3 vaatsel en 17 roeden, gelegen als voor, ene zijde de weduwe Roelof van Nistelrode, andere zijde christiaan godschalx, ene eind Peter van …., andere eind de weg

-       perceel teulland, 1 vaatsel en 14 roeden, gelegen als voor, op de Rul,

Onder Littoijen:

-       mergen land in hijnen hof , bovennaast Jan Vos, benedennaast den sloot, strekkende van de polderdijk tot op de Hooftdijk

Tekenen: Maria van der Ven, Jan van Gogh, Adriaan Hanegraaf, klaas Swanenbergm Ja Esser

 

Blz 44 dd 24 april 1776

Compareert Hendrien Brok, huisvrouw van Jan Hermens, die ca. 60 jaar wonende te Osch, verklaart

Op verzoek van RA wierdsma, dat zij 36 a 37 jaar geleden op aansoek van Gerardus van Weert tans wonend alhier verscheijde malen met hem, vleselijk te hebben geconverseert, zodanig dat zij daardoor door hem beswangert is geworden, terwijl van Weert op het punt stond te trouwen, en Hendrien genoodzaakt was dat huwelijk tegen te spreken, en zijn huwelijksafkondiging te stuijten.
Waarna van Weert voor de regering van Nuland verklaarde nooit vleselijk geconverseert te hebben met Hendrien. Daarna kreeg van Weert de zgn kinderpokjens en daardoor doodelijk ziek is geworden, zodanig dat hij pastoor Pennings bij zich liet roepen en vertelde de eerdere eed valselijk te hebben gesworen, en verklaarde vader van het gebaarde kind te zijn, en vroeg de pastoor bij Hendrien om vergeving te vragen, dat hij het kind soude kleeden en verders een present van een paar silvere gespen zoude geven als zij die valse eed wilde vergeven.

Hendrien had het er moeilijk mee, maar op aandrang van de pastoor  die zei “ hij sal er niet van opkomen, wat kan het uw dan helpen, en er dan geen saligheijt voor hem was. Daarop vergaf Hendrien hem.

Tekenen: Hendrien Brock, Jan van gogh, loco officier, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

 

Blz 47 dd 24 april 1776

Compareert Anna Magrieta Kooijmans, oud 33 a 34 jaar, geboren te Altena bij Hamburg int Keizerrijck, heeft zich gedurende een jaar alhier en in Rosmalen opgehouden, en in 1765 met Frederik Bode tot Rensburg is getrout en staande het huwelijk met haar heeft dienstgenomen als soldaat onder een regiment Keizerlijke Troepen in de Compagnie van de Majoor Pasou en in 1771 is komen te overlijden, waarna Anna Magrieta naar Den Bosch is gegaan en zich daar enige jaren heeft opgehouden om het brood voor haar en haar twee kinderen,  uit het genoemde huwelijk, bij de goede lieden te vragen, zoals zij zich als voorgemeld, zich binnen dese plaats en Rosmalen heeft opgehouden, dat seekere Gerardus van Weert, kledermaker van sijn ambacht, ten huijse van Piet van den Boom, alwaar zij haar opgang en intrek had en haar verscheijdene malen versocht met haar vleselijk te willen converseren, dat sij sulks aan hem altoos heeft geweigerd, dog dat Gerardus van Weert sij gekomen van aanhoudentheijd aan het huijsje van genoemde Piet van den Boom, en dat hij aldaar enige jenever met stroop had doen halen, en daarvan de gemeldde van den Boom en diens huijsvrouw zowel van had gegeven, om te drinken, dat zij als beschonken daar van wierden, en nadien jenever gedronken te hebben, vroeg gij aan Piet van den Boom om nog meer jenever te halen en aan zijn vrouw om ondertussen salade te halen, om alsoo tot sijn belang te komen, en het huijs alleen te hebben, dat hij in de tussentijd dat hij Anna Magrieta soo verre had weten te deduceeren, om met hem na de schuur van Van den Boom te gaan en zich heeft laten overhalen en door hem heeft laten beswangeren, in welke staat zij zich stand zegt te bevinden, en niemand anders als vader van haar dragend kind te kennen, en buijten haar man, nooit of te nimmer met iemand van doen heeft gehad, te weeten geen de minste vleselijke conversatie. Zweert de Eed

Tekent merkteken Anna magriet Kooijmans, Jan van gogh, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser.  

 

Blz 51 dd 8 mei 1776 Staat en Inventaris:

Van de goederen van Jan van Vinkel, na zijn dood, door Johannes van Grinsven en sterk voor Dirk van Geenen

Vaste goederen onder Geffen:

- den Hoff aan den Berg

- campke aan de leijweg

- 2 stukken in de Geirkens

- 2 mergen op de Bekkehoeve

- ½ mergen in het littoijens broek

- Weltenhof

Meubilaire goederen:

- 3 kasten

- een kleine kast

- 4 kleine kisjes

- een dito

- 2 bedde

- 2 peuleuwen

- 2 kussens

- een bedde tiek

- een deken

- een paar bedgordijnen

- een kistje

- een saije falie  ( zijden)

- 4 slaaplakens

- 4 of 5 hemden

- kopere koeijketel

- een dito hand ketel

- 2 dito kleijne

- eijsere ketel

- eijsere potje

- twee dito halen

- een schop en tang

- kopere kan

- kopere schuijmspaan

- lepelbord met 6 tinne lepels

- 3 tafels

- 3 stoelen

- een tafel voet

- 2 seven

- eijsere lamp

- 3 braken

- een paar bedgordijnen

- 2 siepe?

- een rok

- een broek

- een paar klompen

- een paar sokken

- een paar kousen

- een oud lidikant

- koffijpot

- een kleijne koffijpot

- turfschup

- kastje

- sak

- baktrog

- deegspaan

Tekenen: merk Johannes van Grinsven, Adriaan Hanegraaf, Jan van gogh, JA Esser.

 

Blz 59 dd 3 juni 1776

Compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Aart Driessen van Grinsven, wegens een schuld van 1-11-0 van de verpondingen van 1772 en 1774.

Tekenen: J. Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser

 

Blz 60 dd 3 juni 1776

Compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van weduwe Jan rutten van Erp, wegens een schuld van 1-17-11 van de verpondingen

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser

 

Blz 61 dd 3 juni 1776

Compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Jan van Strijp, wegens een schuld van 2-15-2 van de verpondingen

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser

 

Blz 62 dd 3 juni 1776

Compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Johan van Nistelrooij, wegens een schuld van 2-8-10 van de verpondingen

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser

 

Blz 63 dd 5 juni 1776

Compareert

Leena Mils, weduwe Jacob Vos,

Mie Hendriks van der horst, huisvrouw van dirk van Beekveld

Ammerens Weijgergans, huisvrouw Laurens van Uden,

Allen inwoners alhier, van goede naam, die verklaren op verzoek van RA Wierdsma, drossaard, dat Magriet Cooijmans, op 4 juni in barensnood sijnde, waar te zijn dat Gerardus van Weert de vader is van het kind, al eerdere verklaring op 24 april j.l.

Tekenen: merkteken Lena Mils, merk Ammerens Weijgergans, merk Mie Hendriks van der Horst,

H. van Kreij, Adriaan Hanegraaf, president, Klaas Swanenberg, loco secr.

 

Blz 64 dd 8 juni 1776

Compareert Claudius Samion, meester chirurgijn wonend te Berlicum, die op verzoek van President Adriaan Hanegraaf, dat hij op verzoek naar het huis van Nol van der Vleut is gegaan waar het lijk van Nol lag, bevindende een dwarse snee aan den hals, die drie maal aangelegd scheen te zijn, en een steek door de strot, waardoor de tak van de Vena Cava en van Arteria Horta geraakt was, en een aangelegde steek op de borst, die niet doorgegaan is. De halswond is de oorzaak van het overlijden

Tekenen: C. Samion,  Adriaan Hanegraaf, Peter van Boxtel, jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz 66 dd 8 juni 1776

Schepenen verklaren dat zij naar het huijs van Nol van der Vleut gegaan zijn op verzoek van Adriaan Hanegraaf, president, bij afwezigheid van de drossaard Wierdsma, en hebben daar met rood lack versegelt en cachet erin geprent

-       een grote kast

-       een kist

-       een kist

Verder na de visitatie van Claudius Samion in aanwezigheid van de schepenen

Buiten de versegeling gebleven:

enige stoelen, bed, tafel, enige meubilaire goederen.

Als bewaarders zijn aangesteld: Jacobus van der Heijden, Geert van Boxel, en de meid die daar in huijs was, die op het vee moeten passen en het huishouden zoals ze gewend was te doen.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Peter van Boxtel, jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 68 dd 12 juni 1776

Compareren Peter Quack, Geurt Crijnen en Boudewijn van Tuyl, inwoners van Nuland, van competente ouderdom en van goede naam, die verklaren op verzoek van drossaard RA Wierdsma, dat zij goed hebben gekend Nol van der Vleut, gewesene arbeider van de Heer deser HH, en samen met de deponente arbeider voor de Heer deser HH, verklaren met hem daar dagelijks te hebben gewerkt en ommegang gehad, dat Nol van der Vleut een man was van onbesproken gedrag, bedaart van humeur, dat zij op zaterdag 8 juni in de voormiddag met hem nog op de Elsbosch hebben gewerkt.

De tweede verklaart dat hij nog aan Nol heeft gevraagd: "wat scheelt eraan, maalde ook ergens over?", waarop Nol niets antwoordde en zei "ik wou dat ik een drupke had", waarop zij samen een jenever uit een fles dronken, dat ze vervolgens naar zijn huijs zij gegaan,

De eerste verklaart op vrijdag tevoren met Nol in  de oude bogert  koolplanten heeft gezet, dat hij gedurig in de rij planten oversloeg te leggen, seggende "wat is het dog dat ik gedurig er oversla?", waarop de deponent zei: "dat is dat je niet wel en ziet, kom je ziet er uijt of je dood bent, je kunt met geen doode huijshouden" erop doelende dat Nol zijn vrouw enige weken tevoren was komen te overlijden, en "hij die dood niet zo moest aantrekken", waarop Nol zei" ik kan het maar niet vergeten". Ze zijn zaterdagsnamiddag toen de klok van de Elsbosch geslagen had gegaan naar het huijs van Nol van der Vleut, die hen gevraagd had te komen als de klok geluid had, zouden ze hem oproepen, want hij wilde wat tussen de hooftijd wilde gaan leggen (?). Daar aangekomen riepen ze hem verschillende keren, waarop de derde deponent op de leer ging kijken op de Schilft dat er hoog op de stal op was en keek of hij sliep of iets mankeerde, na enkele sporten zag hij bloed liggen en riep naar de anderen "ik geloof dat Nol dood ligt", de tweede klom ook naar boven en zag Nol daar liggen op zijn buijk  en zei "ik ga iemand roepen die assuranter is als ick" en toen Peter Quack geroepen heeft, de eerste deponent, die op de leer geklommen het lijk van Nol op het hooij zag liggen, terwijl de omstanders tegen hem zeijden "wat hebt gij erbij te doen , gaat eraf". Quack kwam er af en naar boven ging Cobus van der Heijden, swager van de overledene, die zei "ick wil hem zien en visiteren" , naar boven klom en constateerde "Het is er dood", bedoelende "dat hij Nol een lijk was".

Tekenen: Peter Quack, merk Geurt Crijnen, merk Boudewijn van Tuijl, Adriaan Hanegraaf, Peeter van Bocxtel, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 72 dd 12 juni 1776

Compareert Anna Maria van Berchem, weduwe Johannes Janse Smits, van goede naam, verklaart op verzoek van RA Wierdsma, dat zij zaterdags na de begrafenis van de overleden huijsvrouw van Nol van der Vleut als dienstmeid bij deselve is komen wonen, ca 5 weken geleden, en Van der Vleut leerde kennen als een braaf, eerlijk inwoonder, goedaardig van luimen, hebbende geen onbescheijden woord van van der Vleut gehad in die tijd, dat Nol als een arbeider van de Heer van Nuland, aldaar dagelijks werkte en laatst nog zaterdag den agste van dese maand, voormiddags tuiskomende, vroeg of het eten klaar was, en dat sijnde, smiddags nog enkele aardappelen gegeten hebbende, en zij tegen Nol zei "gaat wat leggen", zoals hij gewoon was, waarna Anna maroa naar de vlas ging om te wieden. Teruggekomen riep ze hem op, maar ze scheen hem niet wakker te kunnen krijgen, en hem boven gekomen op het hooij boven de schilft zag liggen, hem schudde om te zien of hij levend of dood was, en toen vol verbazing zag dat Nol zeer sterk in het bloet lag en onder de keel geblessert was.

Tekent: Anna Maria van Bergen, Adriaan Hanegraaf, Peeter van Bocxtel, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 74 dd 8 juni 1776

Schepenen verklaren dat Nol van der Vleut op zaterdag de 8 deser maand gewond was en daaraan overleden is , en naar het huijs zijn gegaan en Nol vonden op het hooij boven de stal, hij was onder de keel gesneden of gestoken, waarbij een hoed voor hem lag en een bebloed mes 13 voet agter hem, waarna Chirurgijn Samion werd ontboden en het lijk doen visiteren. De schepenen verklaren hem altijd als een goed mens te hebben gekend en naar het hen voorkwam "enig verdriet of maal in het hoofd had".

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 76 dd 14 juni 1776

compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Jan Peter Dirks, wegens een schuld van 9-11-8, wegens de verpondingen van 1774,

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 77 dd 14 juni 1776

compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Marselis Quack, wegens een schuld van 3-6-1 van de verpondingen van 1773.

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 77 dd 14 juni 1776

compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Jan Lambert Peters  wegens een schuld van 2-17-8 van de verpondingen van 1774.

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 79 dd 14 juni 1776

compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Augustinus van der Aa wegens een schuld van 10-19-8 van de verpondingen van 1774.

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 80 dd 14 juni 1776

compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Gijsbert Klaas Dame wegens een schuld van 9-10-5 van de verpondingen van 1774.

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 81 dd 14 juni 1776

compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Dieris van Dinter weduwe Dirk van Mil wegens een schuld van 6-1-10 van de verpondingen van 1774.

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 82 dd 14 juni 1776

compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van het kind van Marten Boerdonk  wegens een schuld van 1-7-0 van de verpondingen, bede

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 83 dd 14 juni 1776

Alsoo Hendrik Pennings man van Maria van der Vleut, wonend te Rosmalen, vraagt om ontzegeling van de goederen van wijlen Nol van der Vleut, versegeld op de 8e deser maand door de schepenen, ontzegeling op 15 juni

Tekenen:RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz  84 dd 15 juni 1776

Hendrik Pennings man van Maria van der Vleut, wonend te Rosmalen

Gijsbert van der Heijde neef van Johanna van Nuland

machtigen JA Esser om publiek te verkopen twee percelen teulland te Nuland, van Nol van der Vleut en Johanna van Nuland

Tekenen: Hendrik Pennings, merk Gijsbert van der Heijden, Jan van gogh, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg.

 

blz 86 dd 15 juni 1776

Hendrik Pennings verzoekt toestemming om het gevonden dode lichaam van Nol van der Vleut op de gewone wijze ter aarde te mogen bestellen, en laten begraven, volgend op het pre advies van een rechtsgeleerde. Akkoord mits alle kosten van visitatie etc betaald worden.

Tekenen: Jan van Gogh, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Gerardus van weert, JA Esser

 

Blz 88 dd 19 juni 1776

Nol van der Vleut is komen te overlijden, nalatende goederen voor de erfgenamen:

1/2: Kinderen Jacobus van der Heijden gehuwd geweest met Maria van Nuland, waar er nog 2 minderjarige kinderen zijn. aanstelling tot voogd: vader en Gijsbert van der Heijden, broer en oom van de kinderen,

Tekenen: merk Johannes (sic) van der Heijden, merk Jacobus van der Heijden, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 90 dd 20 juni 1776

Verzoek van Jacobus en Gijsbert van der Heijden om het aandeel van de kinderen in twee percelen teulland te mogen verkopen,

Tekenen: Jan van gogh, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Jan van Kreij, JA Esser

 

Blz 93 dd 20 juni 1776

Compareert Magriet van Vinkel, weduwe Gijsbert van de Goir, wonend alhier, ziek te bedde, stekt Hendrik Compeers te Geffen en Lambert van de Goir, haar zoon aan tot voogden over de minderjarige zoon Hendrik van de Goir

Tekenen: merk Magriet van Vinkel, Jan van gogh, Adriaan Hanegraaf, JA Esser.

 

blz 95 dd 2 juli 1776 Staat en Invantaris

Van de goederen bij dood achtergelaten door Nol van der Vleut en diens vrouw Johanna van Nuland, voor Jacobus en Gijsbert van der Heijden, aangestelde voogden over de kinderen van Jacobus van der Heijde bij Maria van Nuland,

Vaste goederen:

- 1/12 deel in perceel teulland te Nuland op de Ackers, groot 2 lopens en 17 roeden. oost het volgend perceel, west weduwe Govers, zuid de Heijde , noord de vaarweg

- 1/12 deel in perceel teulland groot 2 lopens en 17 roeden, oost de weduwe C van Gemonde, west vorige perceel, zuid de Heijde , noord de vaarweg

Goud en zilver:

geen goud, zilver publiek verkocht

Contante penningen

5 a 14 gulden = 70 gulden

8 a 5 gulden en 5 stuijvers  = 42 gulden

4 a 3 gulden = 12 gulden

1 a 2 gulden en 12 stuijvers = 2-12-0

2 a 3 gulden en 3 stuijvers = 6-6-0

2 a 1 gulden en 10 stuijvers = 3-0-0

1 a 1 gulden  = 1 gulden

Tesamen: 136-18-0

hiervan 1/12 deel  = 11-8-3

Kleeragien:

- kleren en meubels publiek verkocht

Have en bouwgereedschappen

melkbeesten, paard, varkens, karren, ploeg, eegd etc zijn publiek verkocht

In te manen pretensien:

zijn niet juist bekend

Meubilaire goederen en huijssierraden

allemaal op 19 juni publiek verkocht voor 56-14-10, waarvan de kinderen 1/12 deel

Lasten van deze boedel komen nog!

Tekenen: merk Jacobus en Gijsbert van der Heijde, Ra Wierdsma, Klaas Swanenberg, Gerardus van Weert, JA Esser.

 

blz 110 dd 16 juli 1776 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrien Swanenbergh, tans wonend te Rosmalen.

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Gerardus van Weert, JA Esser

 

blz 112/113 dd

leeg

 

blz 114 dd 20 juli 1776

Michiel Boudewijn van Tuijl  is komen te overlijden alhier te Nuland, acgterlantende 3 mindejarige kindskinderen van wijlen zijn dochter Maria van Tuijl bij Jan Geerlings, zonder voogden te hebben benoemd. Nu worden benoemd: Johannes Geerlings vader der minderjarigen en Johannes van Tuyl als oom van de minderjarigen, beiden wonend alhier,

Tekenen: Jan Geelings, merk Johannes van Tuijl, RA Wierdsma, Jan van Gogh, Hendrik van Kraij, JA Esser

 

blz  116 dd 20 juli 1776

Compareert

- Cornelia van Vugt weduwe van Geert van der Poel,  wonend alhier

- Hendriena van Dijk, huisvrouw van Piet van den Boom, wonend te Rosmalen,

verklaren op verzoek van RA Wierdsma, drossaard,

- eerste verklaart op een zondag aan het huijs van Piet van den Boom om aldaar salade te halen, daarbij passerende en door een reet in de achterdeur gekeken hebben en zagen dat Gerardus van Weert inwoner alhier met seeker vrouwspersoon genaamd Margaretha aldaar in het achterhuijs bij de andere was, waardoor Cornelia erg ontstelt was, en vervolgens zeer schielijck naar haar huijs gegaan is, zonder salade mede te nemen.

- de tweede zegt gepassseerd jaar dat in dat jaar een persoon genaamd Gerardus van Weert in haar huijs kwam, toen een zekere vrouwspersoon genaamd Margriet er ook was, Gerardus kreeg Thee van haar man, terwijl ze bezig waren met drinken, waarbij van Weert aan haar man vroeg om een pint Jenever, tot drie reijsen toe! Toen zij Piet van den Boom: "ghij moet sla halen". Gerardus kreeg een laatste pint, Cornelia vergat het halen van de sla, waarbij van Weert tot wel drie maal toe zei dat Piet had gezegd: Ghij moet sla plukken! Waarop zij naar haar hof ging om sla te halen,  waarna Margriet met Gerardus van Weert alleen in haar huijs is gebleven. Teruggekomen zagen ze niemand meer en zei Waar is dat volk? Margriet kwam op dat roepen uit het agterhuis en zei "hier ben ik", waarna Gerardus van Weert enige tijd later ook uit het agterhuijs kwam

Tekenen: merk Cornelia van Vugt, merk Dien van den Boom, RA Wierdsma, Jan van Gogh, Hendrik van Kraij, JA Esser

 

blz 119 dd 2 augustus 1776

Verzoek van Jan Geerlings en Johannes van Tuijl als voogden over de kindskinderen van Jan Geerlings, willen nu het aandeel van hen in 2 stukken teulland onder Litthoijen, item 6 perselen onder Geffen, mitsgaders huis en land en 2 perceelen land te Nuland, samen met de andere erfgenamen van Michiel van Tuijl publiek te mogen verkopen, verschijnen tevens Gijsbert van Houtem als in huwelijk hebbende …. van Tuijl, en Johannes Geerlings, oom van vader en moederszijde,

Tekenen: RA Wierdsma, Jan van Gogh, Hendrik van Kraij, Peeter van Boxtel, Adriaan Hanegraaf, JA Esser.

 

blz 123 dd  19 augustus 1776 Staat en Inventaris

Van de naargelaten goederen van wijlen Michiel van Tuijl, op verzoek van Jan Geerlings en Johannes van Tuijl, als beedigde voogden, van de minderjarige kinderen van Jan Geerlings bij Maria van Tuijl, dd 7 juni 1764,

Vaste goederen:  land onder Nuland, Geffen en dorp van Lithoijen

- huijs en land onder Nuland, groot 3 lopens en 25 roeden, dat door Michiel van Tuijl achtergelaten is

- perceel land onder Nuland, groot 2 hond, gelegen voor opt Nuland ,

- perceel land gelegen alhier, groot 8 hont, gelegen op de doncken

- twee stukken land onder Geffen, groot 2 lopens en 31 roeden, gelegen op de Doelen

- perceel land te Geffen, groot 45.5 roeden, gelegen op den Turfput

- stuk land te Geffen, groot 1 lopens en 33 roeden, gelegen op de Eng

- perceel land te Geffen, groot 2 mergen, gelegen op de Beekse Hoeve

- een halve hoff gelegen onder Geffen, groot 3 lopens en 15 roeden, gelegen in de Elst

- perceel land onder Geffen, groot 1 lopens en 16 roeden, gelegen in den bleersen beek

- perceel in een meerdere camp onder Lithoijen, groot 2,5 hont, gelegen in Lithoijens Broek

Meubilaire goederen

hebben toebehoort aan zijn eerste vrouw Anna Maria van Gogh, volgens inventaris voor Willem Aenhuijs, te  Rosmalen 4 juni 1750, voor 1/4 deel

Schaar te velde: 1/4 deel pro memorie

Verkochte bomen: als voor pro memorie

Tekenen: Jan Geelings, merk Johannes van Tuijl, RA Wierdsma, Jan van Gogh,  Adriaan Hanegraaf, JA Esser.

 

blz 151 dd 20 augustus 1776

Compareert Maria van Erp weduwe Adriaan van Schijndel wonend te Nuland, ziek te bed, stelt aan tot voogden: Antony van Laarhoven wonend te Empel en Johannes van Erp wonend te Geffen.

Tekenen: merk Maria van Erp, Adriaan Hanegraaf, Peeter van Boxtel, JA Esser

 

blz 154 dd 21 augustus 1776

Adriaan Hanegraaf, mede schepen,  wordt gecommitteerd om naar Den Bosch te gaan voor de verpachting van de algemene middelen op zaterdag 31 augustus

Tekenen: Peeter van Boxtel, Jan van Gogh, Klaas Swanenberg, Jan van Kreij,  JA Esser

 

eronder vermeld:

Hier had moeten staan de attestatie gegeven door Peeter Roovers ter instantie van Gerardus van Weert, dd 29 aug 1776, is geplaatst in een ander register, eindigend 24 maart 1773 achter de index

 

blz 156 dd  12 september 1776

Antony van Laarhoven aangesteld tot voogd door Maria van Erp, maar omdat hij ver van de familie woont en niet van de familie is, en er bequame familieleden zijn en zo wordt Lammert van Schijndel benoemd

merk Johannes van Erp, Lambertus van Schijndel, RA Wierdsma , Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, Klaas Swanenberg.

 

blz 158 dd 12 september 1776

Gezien de remonstrantie aan de heer eerwaarde met 5 annexen overgegeven door RA Wierdsma, verzoekt dagement in persoon op de crimineele rol met de clausule van edicte in cas van fugitiefschap ten laste van Gerardus van Weert wonend alhier en het verzoek van genoemde Gerardus van Weert aan hunne eerwaarde gepresenteerd en met 2 annexen overgegeven , etc etc

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Hendrik van Kreij, Jan van Gogh, Peeter van Boxtel, JA Esser.

 

blz 160 dd 24 september 1776 Staat en Inventaris

Van Maria van Erp weduwe van Adriaan van Schijndel, voor Johannes van Erp en Lammert van Schijndel als aangestelde en testamentaire (johannes van erp) voogd, volgens akte dd 12 sept 1776 voor het onmondige kind

Vaste goederen:

- huijs en land gelegen onder Nuland aan de Groenstraat, west Filips van der Heijden, oost Heer van Heck, zuid de gemeene straat, noord de weduwe Govers,

- stuk land groot 3 lopens 38 roeden aan Schotsheuvel alhier

- stuk land, groot 3 lopens, oost Heer van Eck, west kinderen Jan van Loon, zuid Wellen Ruijs, noord Kobus Langens

- stuk teulland op de hoge hoef groot ca 3 lopens, oost en west de gemene straat, zuid de Armen van Nuland, noord Hr Markgraaf

- stuk akkerland onder Geffen groot 7 lopens oost Willem van de Graaff, west het kerkesteegske, zuid Heer van Kessel, noord Adriaan Hanegraaf

- stuk teulland aldaar 1/2 lopens, oost Nelis de Haas, west Jan de Weert, zuid Jan Hanegraaf,

- morgen hooiland in de Geffense Hooivree, oost Klaas van Grinsven, west Jan van Tuijl, zuid de Waaijvree, noord de Vaarse Graaff

- perceel weiland, genaamd den Biescamp, groot 8 hont, oost Vrouw van Erp, west Jan van der Aalsvoort, zuid de zelfde, noord de Mulder van Geffen Joost van Drunen.

Havelijke goederen, huijssieraden etc

- een vast merriepaard

- zwartbonte melkkoe

- een blauw beijst dito

- een swart ruggelt hokkeling

- een Swart spreeuwd gebeterd hokkeling

- idem een dito gebeterd hokkeling

- een zwart kalf

- een varken

- een hoogkar

- een aard kar

- een ploeg

- twee eegden

- twee raaij

- een saal

- een greel

- twee haagten

- snijback

- dorsvlegel

- een schudgavel

- twee wannen

- paardbak

- een reep

- schop

- riek

- 4 blanken / planken?

- een groot koekketel

- een kleijne dito

- idem

- idem

- idem

- kopere kan

- kopere melkemmer

- kopere vuurpan

- lantaarn

- 16 tinne lepels

- 11 aarde borden

- 8 vorken

- tinne kommeke

- tinne zoutvat

- twee koffijpotten

- koffijmoolen

- trekpot

- 10 theekopjes en schoteltjes

- strijkeijser

- tregter

- bierkan

- pintje

- theebas

- 2 houten melkemmers

- een peunder

- 2 lampen

- een haal

- twee kleijne dito

- tang

- schop

- boschkorf

- 3 kisten

- kast

- een dito

- 2 schooldoosen

- 2 emmers

- kaars

- tob

- baktrog

- platte eijsere pot

- een steijle dito

- 2 olykruiken

- een pijppot

- een steene pot

- seijg

- boterschootel

- saag

- 2 seven

- een seijsie

- 2 sigten

- waskuijp

- twee hieppe

- bijl

- turfschop

- 3 spinnewielen

- 2 koornvaten

- een koornschop

- spiegel

- rak

- tafel

- vier stoelen

- bed en peuleuw

- dito

- dito

- 2 dekens

- 8 slaaplakens

- 7 hemden

- 2 schorten

- 2 rokken

- 2 klokken

- 2 jakken

- 2 borstrokken

- een rijglijf

- 2 paar hoosen

- 1 paar sokken

- 8 ondermutsen

- 6 kovels

- 5 bovenmutsen

- 3 neusdoeken

- koekepan

- hangeijser

- 5 tafellakens

- 3 sakken

- 3 schotels

- asbak

- kruijwagen

- een bad en vet

- een last met rig

- een dito met tarwe

- een dito met erten

- een dito met hooi

- een hoopje vlas

- partij boekweijt staande te velde

- stuk met aardappelen

- een hoop mutsers

- een partij hoffgoed

Tekenen: merk Johannes van Erp, Lambers van Schijndel, Klaas Swanenberg, Peeter van Boxtel, H van Kreij. 

 

 

 

blz 187 dd 27 september 1776 staat en inventaris

Van Jan van Gestel, overleden te Nuland aan zijn naargelaten weduwe Margriet van Loon voor de 4 minderjarige kinderen met name Johannes, Willemijn, Peter en Johanna.

Magriet gaat nu trouwen met Marten Gerrit Suijskens.

vaste goederen:

- 1/2 camp hooiland, groot int geheel 2,5 mergen alhier in de Korte Hoeven

- perceel teulland, groot 2 lopens, genaamd Peter Heijne Heufken,gelegen alhier te Nuland

- 2 lopens en 33 roeden teulland, gelegen alhier neven het Kouwatersland

- 10,5 hont hooiland int sevenvierendeel

- 4 hont hooiland, midden opt Nuland

- mergen hooiland agter opt Nuland

- mergen hooiland te langst overt Nuland

- 3 hont hooiland, voor en midden opt Nuland

- 2 lopens teulland onder Geffen genaamd De Vinke Vlugt

De inventarisante en haar twee broeders de genoemde goederen onverdeeld bezit, dus voor 1/3

Meubilaire goederen:

- twee veere bedden, twee peuluwen en 3 kussens

- 3 wolle deekens

- 17 slaaplakens

- 5 oirfluwijnen

- 10 tafellakens

- een karhuijff

- 5 koornsakken

- 2 kasten

- kist

- trog

- 7 stoelen

- tafel

- een kar, een tob en 2 kinnekes.

- 2 emmers een kopere sijg

- kopere koeketel

- dito handketel

- dito roomkan

- dito beddepan

- dito koffijpot

- tinne schotel

- tinnen waterfles

- dito trekpot

- dito komke

- 16 tinne lepels

- lepelrek

- dito schotelrek

- koffijmolen

- blekke theebus

- spiegel

- boterkorf

- 2 manden

- korfken

- 2 zeven, een grof en een fijn

- ijsere haal en lenkhaal

- ijsere koekepan

- dito hangeijser

- dito schup en tang

- dito vuureijser

- drie dito ijsere ketels

- bijl en hiep

- 3 schakels

- eijsere hamer

- twee dito lampen

- 2 seijssies

- 2 zigten

- 2 beerhaken

- 1 hairgetouw

- hoogkar

- aardkar

- ploeg met toebehoren

- koorn, eegt en pars

- sneijbak en mes

- greel, zaal en ligt

- helster

- een paar eijsere hagten

- twee schoppen

- 2 rieken

- 2 gaffels

- mesthaak

- vlagseijssie

- een blak

- paars krib en reep

- 3 koebakken

- 2 leeren

- een wan

- een strooije vat

- 2 braken

- kruijwagen

- een scherfbort of hakbord

- mes

- houten boterschotels

- lantaarn

- kakstoel, leij en heck

- 3 mansrokken, 2 lakens en een sersie

- 2 lakens camisools

Het linnen en wol wordt gebruikt voor de kinderen, zoals een paar silveren bloemgespen en een paar dito kniegespen, en hemdrock met silvere knoopen, gebruikt door de minderjarige Johannes Johannes Jan van Gestel

- aardewerk niet waardig te specificeren

Compareren ook Joost van Gestel, oom paternel wonend te Nuland en Peter van Loon oom maternel , wonend te Geffen,

Tekenen: merkteken Magriet van Loon, Jost van Gestel, Peter van Loon, Adriaan Hanegraaf, Gerardus van Weert, Hendrik van Kraij, loco secretaris.

 

blz 196 dd 10 oktober 1776 Erfdeling

Compareren

 1. Johannes van Erp als testamentair en Lambert van Schijndel als aangestelde voogd over het minderjarige kind Jan verwekt in huwelijk van Adriaan van Schijndel en Maria van Erp
 2. Lambert van Schijndel
 3. Jan van Schijndel
 4. Paulus van Grinsven last en procuratie  hebbende van Peter van Schijndel, volgens acte 3 september 1776
 5. Cornelis van Schijndel
 6. Maria van Schijndel
 7. Hendrien van Schijndel
 8. Clasina van Schijndel

Wonend te empel, Orten, Haarlem, Nuland, Rosmalen en Berlicum. Maken erfdeling van de goederen van Adriaan van Schijndel en Maria van Erp, hun ouders

1e lot: Cornelis van Schijndel

- huijs en land gelegen onder Nuland aan de Groenstraat , ene zijde de condividenten, andere zijde Heer van Heck, ene eind e gemeene straat, groot 3 lopens en 24 roeden, belast met 4 vaten rog aan het Geefhuis te Den Bosch, in een meerdere pacht

- te betalen 100 gulden aan het tweede lot

2e lot: Maria van Schijndel

- 2 stukken teulland met voorpotingen, gelegen tot Nuland, in genaamd het Couwaterland , groot ca. 2 lopens, ene zijde de condividenten, andere zijde idem, ene eind Groenstraat, andere eind , weduwe govers

- 100 gulden van eerste lot

3e lot: Clasina van Schijndel

- twee stukken teullandgenaamd in Couwatersland ,

- mitsgaders het land op de Hoge hoef, waarin Jacobus Akkermans 1/4 in competeerd groot voor het geheel 3 lopens, 31,5 roeden

4e lot: Jan van Schijndel

- perceel akkerland onder Nuland, ene zijde Jacob Langens, andere zijde Welle Ruijs, ene eind Heer van Herk, andere eind kinderen Jan van Loon, groot 3 lopens en 2 roeden

- betalen aan 5e lot: 75 gulden

5e lot: Lambert van Schijndel

- 3 stukken teulland onder Geffen, ene zijde de condividenten, andere zijde Piet van de Graaff, ene eind de condividenten, andere eind het kerkensteegje, groot …, belast met 3-9-12 aan aan Comptoir van Tengbagel

- 75 gulden van 4e lot

6e lot: Hendrien van Schijndel

- drie stukken land onder Geffen, 2 neffens elkander, en het 3e tegen het kempke aan de driesse,

- stuk land onder Geffen, aan de Drieweg groot 44 roeden, ene zijde weduwe Hanegraaf, andere zijde de weduwe de Weert, ene eind

7e lot: Peter van Schijndel wonend te Haarlem

- drie stukken land sijnde het kempke aan de driessen, ene zijde Adriaan Hanegraaf, andere zijde deze boedel, groot 4 lopens en 3 roeden

8e lot: Johannes van Erp en Lambert van Schijndel als voogden over Jan Adriaan van Schijndel

- morgen land onder Geffen in de Hooijvree

- item den Biescamp groot 8 hont gelegen aldaar

Tekenen:  merk Johannes van Erp, Lambert van Schijndel, merk Jan van Schijndel, Paulus van Griensven, merk Maria van Schijndel, merk Hendriena van Schijndel, Clasina van Schijndel, merk Cornelis van Schijndel, Hendrik van Kraij, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser.

 

 

blz 206 dd Den Bosch 3 september 1776

Registratie van voorstaande deling voor Gerardus Hamers, openbaar Notaris te Den Bosch ivm Pieter Adriaan van Schijndel, wonend te Schijndel,  die voor 1/8 erfgenaam was van Maria van Erp, weduwe wijlen Adriaan van Schijndel, en machtigd Paulus van Grinsven, wonend te Nuland om de inboedel publiek te verkopen, en machtigd om het 1/7 deel van den Biescamp groot 8 hont gelegen te Geffen over te dragen aan Jan Adriaan van Schijndel, groot 7,5 hond,

Getuigen: Steven Makaske, Johannes van Neurdenberg, beide inwoners en borgers Den Bosch,

was getekend Notaris Hamers.

 

blz 210 dd 12 februari 1777  Staat en Inventaris

Van de naargelaten goederen van wijlen Margriet van Vinkel, weduwe Gijsbert van der Goor/Goir, geformeert door Lambert van de Goir en Hendrik compeers, beide wonend te Geffen, volgens testament op 20 juni 1776, voor schepenen alhier, aangesteld als voogd over de minderjarige zoon Hendrik Gijsbert van de Goor

- een hoog beslag kar

- een laag kar of aard kar

- een ploeg met sijn toebehoorten

- een eegt

- een greel saal en ligt

- een halster

- een paar hagten

- een eegt pars

- een krab of vlag seijsie

- een hooij seijsie

- twee schuppen

- twee rieken

- een sigt

- een beerhaak

- een eijken kast

- een denne dito

- een kist

- een tobbe en een melkemmer

- een water emmer en 2 braken

- een korn met sijn toebehoorten

- 4 stoelen

- een snijback een mes en een meshaak

- waskuijp

- vuurpan

- koekpan

- twee eijsere potten

- een copere seijg

- een haal, vuureijser en tang

- een koper roomkan houdende circa 12 kan nat

- een kopere koeijketel houdende 7 emmers

- idem houdende 1,5 emmer nat

- een eijser keteltje

- 6 tinnen lepels

- een lantaarn

- een eijsere lamp

- twee veere bedden met een veere en een kaffe hooft peuluw

- twee dekens, een met linde bezet

- 4 paar slaaplakens

- 2 tafellakens

- een zeef

- een paarde bak

- een wan

- een koeijbak

- een vat

- een spinnewiel

- 4 maalzakken

Geen vaste goederen in de boedel gevonden.

Geen contanten gevonden.

Tekenen: Lambert van der Goor, Klaas Swanenberg, merk Hendrik Compeers, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 222 dd 29 februari 1777

Magriet van Vinkel, weduwe Gijsbert van de Goir is komen te overlijden, nalaten 4 kinderen, waarvan 1 minderjarig ja schier onnosel zijnde, benoemt tot momboiren: Hendrik Compeers en Lambert van der Goir, haar zoon, vragen advies hoe voor elkaar te zorgen en voor de onnozele, uit de schamele bezittingen van Magriet, bepalen nu:

- dat het huishouden in staat zal blijven tot de meerderjarigheid van de onnozele. Huishouden door Jan van der Goir en Elisabeth van de Goir, en de minderjarige Hendrik van der Goir.

- dat de inboedel en de beesten voor de 3 minderjarige kinderen is, behalve dat Lammert van de Goir, zelfstandig te Geffen wonend, krijgt vooraf een maalkalf, een stierke en een kopere kan, en ziet daarvoor af van de boedel.

Iedereen akkoord

Tekent: merk Hendrik Compeers, Lambert van der Goor, Jan van der Goor, Elisabeth van der Goor, Jan van Gogh, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 226 dd 29 april 1777

Enige kwestie en verschil was geresen tussen Maria Sijmen Bosch, weduwe Wellen van de Ven, en Roelof van de Ven in huwelijke hebbende gehad Jenneke Jansen van de Pol, over de nagelaten goederen van Hendrik Gerrit Bosch gehuwd geweest met Lijske Jansen, die het in tochte bezat na overlijden van man Hendrik.

Maria Sijmen Bosch beweerde dat alle goederen op haar naam kwamen, en komen voor de schepenen overeen dat Roelof van de Pol aan Maria Sijmen Bosch zal overdragen:

- perceel 8 lopens en 12 roeden gelegen neffens de Santstraat

- een hout gewas aan dat land gehorende

- 4 hont mede alhier gelegen opt Nuland , oost het Kerkenland, west Juffrouw Bangelis, zuid het middelst Nuland, noord Hoefdijck

 

Aan de andere kant zal Maria tot haar last nemen een lening van 100 gulden ( restant van een lening van 200 gulden) , staande het huwelijk met Jenneke Jansen van de Pol opgenomen van Laurens van Gestel, volgens obligatie dd 20 mei 1767 voor de schepenen alhier, verder een capitaal van 160 gulden aan de Heer van Herck tot Den Bosch

(in marge: copie voor weduwe Welle van de Ven 30 mei 1801, copie voor M van de Laar dd 25 aug 1803)

Tekenen: Roelof van de Ven, merk Maria Sijmen Bosch, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 231 dd 20 mei 1777 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrien Adriaan van Schijndel, nu wonend te Berlicum

Tekent: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Peter van Bocxtel, loco secr.,  Francis Ploegmakers,

 

blz 233 dd 20 mei 17777 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Leendert Zwanenberg en Pieternella Jansen van Creij, egtelieden en hun kind Johannes Zwanenberg, wonen nu te Berlicum,

Tekent: RA Wierdsma, Peter van Bocxtel, loco secr.,  Francis Ploegmakers,

 

blz 235 dd 20 mei 1777

Compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door de vrouw van Johannes Marsman, verpondingen beurdster alhier volgens acte 30 april j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van de weduwe Johan Jan Vos  wegens een schuld van 3-5-12 van de verpondingen, bede 1775

Tekenen: J Ackermans, Klaas Swanenberg, Peter van Bocxtel, J Ploegmakers, loco secr.

 

blz 236 dd dd 20 mei 1777

Compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door de vrouw van Johannes Marsman, verpondingen beurdster alhier volgens acte 30 april j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Jacobus van Ravesteijn, wegens een schuld van 6-6-12 van de verpondingen, bede 1774 en 1775

Tekenen: J Ackermans, Klaas Swanenberg, Peter van Bocxtel, J Ploegmakers, loco secr.

 

blz 237 dd dd 20 mei 1777

Compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door de vrouw van Johannes Marsman, verpondingen beurdster alhier volgens acte 30 april j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van de kinderen Peter Leendert Hacke, wegens een schuld van 9-8-14 van de verpondingen, bede 1775.

Tekenen: J Ackermans, Klaas Swanenberg, Peter van Bocxtel, J Ploegmakers, loco secr.

 

blz  238 dd 17 juni 1777

RA Wierdsma machtigt Heer Johan Fransis Pansier, procureur van kwartier van Maasland, om bepaalde personen op te roepen, die aan hem hun constituant schuldig zijn

Tekent: RA Wierdsma, Jan van Gogh, Jacob van de Ven, JA Esser.

 

blz 240 dd 20 juni 1777

Schepenen machtigen RA Wierdsma en Adriaan hanegraaf om naar de kwartier vergadering te Osch te gaan op woensdag 25 juni 1777,

Tekenen: Jan van Gogh, Jacob van de Ven, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 241 dd 23 juni 1777 borgbrief

alhier uit wettige ouders geboren Marten Maas, nu gaat hij trouwen te Rosmalen.

Tekent: Jacob van der Ven, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 243 dd 21 juli 1777 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Tijs van Creij en zijn huisvrouw Adriana Hack, geboren van Dinther, alhier zonder borgbrief heeft gewoond en hun kind  Geertruij geboren van Rosmalen,  even eens hier zonder borgbrief gewoond, verder Clasina van Creij, alhier geboren,

Tekent: Jacob van der Ven, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 245 dd 6 aug 1777 Staat en Inventaris

Aa de dood van Harske Jan Langens, weduwe van wijlen Geert Govers, overleden te Nuland, op verzoek van Dirk van de Wetering en Geurt Paulus Govers, als aangestelde voogden door Harske Jan Langens, dd 11 februari 1775, voor schepenen van Nuland, over de kinderen van wijlen Jan Govers en Hendrien Hanegraaf. Ook over de minderjarige kinderen van wijlen Paulus Govers en Sijke Ploegmakers, en over de minderjarige kinderen van wijlen Peeter van de Ven gehuwd geweest met Pieternel Geurt Govers

Vaste goederen onder Nuland:

- huijs, stallingen, en aangelag, groot 1 lopens en 27 roeden, gelegen den Helsenhoeks Rot, ene zijde Peeter van Uden, andere zijde idem, ene eind de straat, andere eind Jan van de Ven

- perceel akkerland, groot 2 lopens en 6 roeden, gelegen als voor, ene zijde erfgenamen wijlen Wijnand Wanders Croon, andere zijde en een einde Peter van Uuden, ander eind Francis Ploegmakers, - perceel akkerland , groot 4 lopens en 38 roeden, ene zijde Jan van der Ven, andere zijde erfgenamen wijlen Wijnand Wanders Croon, ene eind Dirk van Uden, andere eind Francis Ploegmakers

- perceel akkerland gelegen als voor in den Helsenhoek groot 3 lopens en 36 roeden, ene zijde Peter van Uuden, andere zijde Jan van der Ven, ene eind Peeter van Uden, andere eind …..van Berkel.

- perceel hooi of weiland, 4,5 hont gelegen opt Nuland , ene zijde deze boedel, andere zijde Jacobus Langens, ene eind de Hoefdijk, andere eind het middelst Nuland,

- perceel akkerland gelegen alhier bij den Moolen,groot 1 lopens en 32 roeden, ene zijde de Heijde, andere zijde Jan van Nuland, ene einde Heer van Nuland, andere eind den Wegh

- perceel hooi of weiland groot 2 mergen en 0,5 hond, gelegen Agter opt Nuland, ene zijde deze boedel, andere zijdeHeer van Nuland, ene eind Hoefdijk en andere eind het middelst Nuland ,

- perceel akker land groot 5 lopens en 5 roeden, genaamd de lange Heij, ene zijde de wegh, andere zijde Jan van der Ven, ene eind Jacobus Langens,

- perceel hooi of weiland, groot 1 mergen zijnde 1/2 van een 2 mergen gelegen onder Nuland aan de Kerkdijk, ene zijde het agterste Nuland, andere zijde de kerkdijk, ene eind Jan van gogh, andere eind Jan Bogaarts,

- perceel hooi of weiland, 7 hond in de gemeene hoeve, ene zijde Antony Govers, andere zijde weduwe Jan de Creij, ene eind de agterdijk, andere eind Hoefdijck

- perceel akkerland groot 5 lopens en 9 roeden genaamd den Krakenburg, ene zijde Jacobus Langens, andere zijde Hr van Eck, ene eind Hendrik van Creij, andere eind Philip van der Heijden, dus groot 2 lopens en 29,5 roeden,

- Houtwas in den Krakenburg alhier, in de verpondingen aangeslagen voor 6 stuijvers en 6 penningen.

Onder Teefelen in Land van Ravesteijn:

- perceel hooi of weiland gelegen onder Teefelen bij den dam geheten,

Onder Heesch:

- perceel akkerland onder Heesch genaamd de Heijstreepen, in drie stukken met houtgewas, belast ,et jaarlijkse rente van 3-3-0 aan het geestelijke comptoir van Tengangel,

Belast met

- 5 vaten en 5 kannen rog aan het groot gasthuis te Den Bosch ,

- een vat aan de armen van Nuland.

- 2 vaten rog aan het geestelijk comptoir van het kwartier van maasland van dhr. Tengnagel, verder - - - jaarlijkse rente van 14 stuijvers aan eerdergenoemd comptoir,

- verder rente of chijns van 2 stuijvers en 12 penningen op Lighmis.

- jaarlijkse rente van 3-3-0 aan het geestelijke comptoir van Tengangel,

- een manueel obligatie ten laste van dese boedel, dd 1 mei 1766, aan Agnes Geurt Govers, bagijn te Turnhout,

- 30 gulden aan genoemde Agnes Geurt Govers voor geleverd rogge

- 112 gulden aan Maria Govers wegens haar uijtsetsel en geleende penningen

doodschulden en andere lasten: 

- begrafeniskosten 70 gulden

- dorpslasten etc

Contante Penningen:

- geen

In te manen pretentien:

- 30 gulden van diverse personen

- wat ze op kersmis 1777 moet invorderen van diverse personen  50 gulden

Granen te velde

- een stuk met rogge

- 1/2 van 2 stukken rogge

- 1/2 van een stuk garst

- stuk boekweijt

- stuk met aardappelen en bonen etc

- stuk met rog

- stuk met erten

- stuk met rogge

- stuk mety boekweijt

- stuk met rogge

- stuk mety boekweijt

- portie boekweijt en knolgroen

Have:

- melkkoeij oud circa 6 jaar , Swart kol van hair

Meubilaire goederen, bouwgereedschappen en huissieraden:

- een veere bed

- dito

- deken

-2 paar slaaplakens

- 9 hembden

- enige slechte kleederen, niets waard

- grote kast met 4 deuren

- een dito kast

- klijn kastje met 2 deuren

- grote eijken kist

- dito kist wat klijnder

- 3 stoelen

- kopere bedpan

- eijsere pot

- kopere ketel

- 2 gordijnen en een rabet

- 3 tinne schotels

- 2 tinne borden

- lepelbord met 7 tinne lepels

- lantaarn

- trekpot.

- strijkijser

- kopere kan

- trog

- kruijwaagen

- karkistje

- 8 staele friketten ?

- hangeijser

- koekpan

- kopere kopffijketel

- een korn met toebehoorten

- zeijgschootel

- een heel tafeltje

- een halve tafel

- haal

- schup

- tang

- mestriek

- 2 wateremmers

Tekenen: Geurdt Govers, Dirck sijmons van de Wetering, Adriaan Hanegraaf, Jan vam Goghm loco secr.

 

blz 296 dd 27 augustus 1777 Erfdeling

Compareert

 1. Dirck Sijmens van de Wetering en Geurt Paulus Govers als aangestelde voogden door Harske Jan Langens, weduwe Geurt Paulus Govers (sic) over de minderjarige kinderen van Jan Govers bij Maria Hanegraaf, genaamd Geurt, Dirk en Jan Govers, voor 1/7 deel
 2. idem over de minderjarige kinderen van Paulus Geurt Govers in egte verwekt bij Seijke Ploegmakers, met name Jacob, Dries en Johanna Paulus Govers, volgens acte dd 11 febr 1775, en de meerderjarige kinderen van dezelfde Paulus Geurt Govers, met name Geurt , Peter, Beth, en Maria Paulus Govers, voor 1/7 deel,
 3. De meerderjarige kinderen van Peeter van der Ven in egte verwekt bij Peternella Geurt Govers, met name Geurt, Jan en Maria van der Ven, voor 1/7 deel
 4. Dirk sijmens van de Wetering als gehuwd met Hilleke Geurt Govers voor 1/7e deel
 5. Agnees Geurt Govers Bagijntje op het Bagijnhof te Turnhout, voor 1/7 deel
 6. Maria Geurt Govers, meerderjarige jonge dochter, voor 1/7 deel
 7. Antony Govers, meerderjarige zoon van Peter Geurt Govers verwekt bij Anneke Teunis van der Putten, voor 1/7 deel

Allen woonend te Nuland, Turnhout en Heesch. Erfdeling van de goederen van hun vader en grootvader Geurt Paulus Govers en moeder en grootmoeder Harske Jan Langens

1e lot: kinderen Peeter van der Ven

- huijs, stallingen, en aangelag, groot 1 lopens en 27 roeden, gelegen den Helsenhoeks Rot, ene zijde Peeter van Uden, andere zijde idem, ene eind de straat, andere eind Jan van de Ven

- perceel akkerland, groot 2 lopens en 6 roeden, gelegen als voor, ene zijde erfgenamen wijlen Wijnand Wanders, andere zijde en een einde Peter van Uuden, ander eind Francis Ploegmakers, belast met 5 vaten en 5 kannen rog aan het groot gasthuis te Den Bosch , en een vat aan de armen van Nuland. Verder 2 vaten rog aan het geestelijk comptoir van het kwartier van maasland van dhr. Tengnagel, verder jaarlijkse rente van 14 stuijvers aan eerdergenoemd comptoir, verder rente of chijns van 2 stuijvers en 12 penningen op Lighmis.

- krijgt van ieder der andere loten 15 gulden, samen 90 gulden.

2e lot: kinderen van Jan Govers

- perceel akkerland , groot 4 lopens en 38 roeden, gelegen als voor aan den bospat, ene zijde Jan van der Ven, andere zijde erfgenamen wijlen Wijnand Wanders Croon, ene eind Dirk van Uden, andere eind Francis Ploegmakers,

- perceel hooi of weiland, groot 1 mergen zijnde 1/2 van een 2 mergen gelegen onder Nuland aan de Kerkdijk, ene zijde het agterste Nuland, andere zijde de kerkdijk, ene eind Jan van gogh, andere eind Jan Bogaarts,

- betalen aan eerste lot 15 gulden, verder aan Agnes Geurt Govers de som van 100 gulden, wegens de 1/2 van een manueel obligatie ten laste van dese boedel, derde lot moet de andere helft betalen

3e lot: Agnes Geurt Govers

- perceel akkerland gelegen als voor in den Helsenhoek groot 3 lopens en 36 roeden, ene zijde Peter van Uuden, andere zijde Jan van der Ven, ene eind Peeter van Uden, andere eind …..van Berkel.

- perceel hooi of weiland, 7 hond in de gemeene hoeve, ene zijde Antony Govers, andere zijde weduwe Jan de Creij, ene eind de agterdijk, andere eind Hoefdijck

- betalen aan eerste lot 15 gulden, aan Agnes Geurt Govers 100 gulden, zie vorige lot

4e lot: Dirk Sijmens van de Wetering

- perceel akkerland gelegen alhier bij den Moolen,groot 1 lopens en 32 roeden, ene zijde de Heijde, andere zijde Jan van Nuland, ene einde Heer van Nuland, andere eind den Wegh

- perceel hooi of weiland, 4,5 hont gelegen opt Nuland , ene zijde deze boedel, andere zijde idem, ene eind de Hoefdijk, andere eind het middelst Nuland,

- de benedenste 4 honden in perceel hooi of weiland groot int geheel 2 mergen en 0,5 hond, gelegen Agter opt Nuland, ene zijde deze boedel, andere zijdeHeer van Nuland, ene eind Hoefdijk en andere eind het middelst Nuland , overige 8,5 hond aan het 5e lot

- betalen aan eerste lot 15 gulden,

5e lot: Maria Geurt Govers

- perceel akker land groot 5 lopens en 5 roeden, genaamd de lange Heij, ene zijde de wegh, andere zijde Jan van der Ven, ene eind Jacobus Langens,

- 8,5 hond in een camp groot int geheel 2 mergen en 0,5 hond, gelegen Agter opt Nuland, ene zijde deze boedel, andere zijdeHeer van Nuland, ene eind Hoefdijk en andere eind het middelst Nuland

- betalen aan 1e lot 15 gulden,

6e lot: kinderen Paulus Geurt Govers

- 1/2 perceel akkerland groot  int geheel 5 lopens en 9 roeden genaamd den Krakenburg, sijnde dit

de voorste helft, ene zijde Jacobus Langens, andere zijde Hr van Eck, ene eind Hendrik van Creij, andere eind Philip van der Heijden, dus groot 2 lopens en 29,5 roeden, andere helft aan 7e lot

- perceel akkerland onder Heesch genaamd de Heijstreepen, in drie stukken met houtgewas, belast met jaarlijkse rente van 3-3-0 aan het geestelijke comptoir van Tengangel,

- betalen aan 1e lot 15 gulden,

7e lot: Antony Peter Govers

- 1/2 perceel akkerland groot  int geheel 5 lopens en 9 roeden genaamd den Krakenburg, sijnde dit

de achterste helft, ene zijde Jacobus Langens, andere zijde Hr van Eck, ene eind Hendrik van Creij, andere eind Philip van der Heijden, dus groot 2 lopens en 29,5 roeden

- perceel hooi of weiland gelegen onder Teefelen bij den dam geheten,

- betalen aan 1e lot 15 gulden,

Tekenen: dirck Sijmens van de Wetering, Geurdt Paulus Govers, Antony Govers, Agnes Govers, merk Maria Govers, Geurt van de Ven, Jan van der Ven, Adriaan Malland, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, JA Esser.

 

blz 346 dd 28 aug 1777 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren, Jacob Vos, oud omtrent 7 jaar, gaat wonen te Delft in provincie Holland.

Tekenen Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, JA Esser

EINDE

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 22:31

Geef ons uw mening

Ga naar boven